is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 51, 18-12-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INGENIEUR-

Orgaan

12e Jaargang. »» 1897. -Jk 51.

VEREENIGING VAN BURGERLIJKE INGENIEURS.

ffiiBM pwffl aai fle tecMefc bi iIb tBconomiB ra Ojeita fferta bi Kijnrlieii.

Prijs per Jaargang:

Franco per post.

Voor Nederland; f 8.—

Voor het Buitenland met vooruitbetaling .... 10.60 Voor leden der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs

worden bovenstaande pryzen met / 2.— verminderd. Men abonneert zich voor een jaargang. Over het bedrag der abonnementen in Nederland

wordt halfjaarlijks door de Administratie beschikt. Afzonderlijke nummers 20 cents. — Bewijsnummers

10 cents.

Yerscnijnt ellen Zaterïag.

Abonnementen, stukken en mededeelingen, boeken brochures, enz. te richten aan de Redactie: Scheveningsche Veer no. 7, te 's-Gravenhage.

Advertentien uiterlijk Vrijdags 12 ure des voormiddags intezenden aan de Directie en Administratie van dit Blad, Pavelj oensgracht No. 39. te 's-Gravenhage

Hoofdvertegenwoordiger mor Nederland: C. W. BETCKE, Advert.-Bureau, Rotterdam.

Afzonderlijke Nummers worden, voor zoover de voor raad strekt, alléén aan Abonnés geleverd.

's-Gravenhage, 18 December.

Prijs der Aflyertentiën:

Per regel 0.26

Groote letters naar plaatsruimte.

Abonnementen volgens afzonderlijke overeenkomst.

Bij eene eerste plaatsing van annonces voor Aanbestedingen is de prijs per regel ƒ0.15; b(j eene tweede en meerdere plaatsing van dezelfde annonce / 0.10.

Bij abonnement op Advertentien wordt het blad gratis toegezonden.

Verantwoordelijk Redacteur: J. van Heurn, Civ.-Ing., 's-Gravenhage.

INHOUD.

De algemeene ontwikkeling der Westinghouse-rem (met plaat) door J H van Druten. — Ingezonden stukken: De afdeeling voor architecten aan de Polytechnische School. — Afdeelingen aan de Polytechnische School. — Polytechnische School — Staten-öeneraal. — Weerkundige Waarnemingen. — Rivierberichten. — Binnen- en Buitenlandsche Berichten. — Benoemingen en verplaatsingen. — Open betrekkingen. — Gezochte betrekkingen.

Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs.

Aan H.H. obligatiehouders der geldleening ten laste van de Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs wordt bekend gemaakt, dat uitgeloot is één obligatie, te weten: No. 7 (zeven), welke met de verschenen rente van af 1°. Januari 1898 betaalbaar gesteld is ten kantore van den Heer A. Vollgraff, Kassier te 's-Gravenhage, Parkstraat no. 105.

De coupon n°. 12 der niet uitgelote Obligaties is eveneens betaalbaar gesteld ten kantore bovengenoemd.

's-Gravenhage, 13 December 1897.

De Penningmeester, H. de Mol van Otterxoo.

De algemeene ontwikkeling der Westinghouse-rem.

(Met plaat.)

i>e Westinghouse-rem is eene doorgaande, zelfwerkende

luchtdrukrern. De lucht, die voor de werking noodig is, wordt bewaard in reservoirs, welke aan de locomotief (hoofdreservoir), den tender en de OVf>rio-p vnmtniimn

(hulpreservoirs) zijn aangebracht, en die door eene doorloopende pijp (de tremleiding) onderling verbonden zijn. Aan elk voertuig bevindt zich verder een z.g. triple-klep, een remcilinder en eene inrichting die de remkracht op de remblokken overbrengt.

Wanneer in de hoofdleiding een bepaalde druk heerscht, zijn de remmen los, daar er dan geen luchtdruk in den remcilinder kan ontstaan. Wordt echter de lucht uit de hoofdleiding gelaten (hetzij opzettelijk, hetzij toevallig door b.v. afbreken van een trein), dan werken nagenoeg terstond alle remmen, wijl bij elk voertuig dan door eens zeer ver¬

nuftig uitgedachte inrichting van de triple-klep, lucht onder j

uiuji, uii nei nuipreservoir m aen remcilinder stroomt; deze druk drijft de zuigers daarin voort, welke door eene overbrenging door stangen de remblokken tegen de wielen klemmen.

Vóór het vertrek van een trein, wanneer de locomotief nog niet is aangekoppeld, wordt op deze laatste door middel van de luchtpomp het hoofdreservoir, het aan den tender aangebrachte hulpreservoir, benevens de verbindingsleiding met samengeperste lucht gevuld. Bij de aankoppeling aan de voertuigen en van deze onderling worden de geheele trein¬

lading, de tnple-kleppen en de hulpreservoirs met lucht van X 5 atm. gevuld. Alsdan is de lucht tusschen de zuigers der remcilmders met de buitenlucht in gemeenschap en zijn de remmen los. ...

Moet er geremd worden, dan opent de machinist zijne remkraan (of de conducteur in den bagagewagen zijne afsluitkraan, of trekt een reiziger aan de noodrem) dan wordt de jucht uit de tremleiding gelaten. Hierdoor wordt in elke triple-klep een zuigertje bewogen, waardoor eene verbinding tusschen hulpreservoir en remcilinder ontstaat. De samengeperste lucht doet dan de zuigers der remcilinders bewegen, waardoor de remmen aanslaan. De kracht waarmede geremd wordt, hangt af van de drukvermindering in de hoofdleiding en de machinist kan alzoo door meer of minder lucht te laten ontsnappen, de remkracht naar omstandigheden regelen. Eene drukvermindering van + % van den oorspronkelijken druk in de hoofdleiding (dus 1 a l'/4 atm.) is voldoende om de volle werking van de remmen te verkrijgen.

Deze algemeene schets van de inrichting en werking betreft zoowel de gewone Westinghouse-rem, welke reeds eenige tientallen jaren is toegepast op spoorwegmaterieel, als de Wesiing-

ie-rem met versnelde wp.rh.imn fAa v « nvt\kc — i,v.„w>n

flip 4„ „*„„A 4- , , , ""^"'^ J

ouse-rem voor ,t

iwmen van iremen met zeer groote snelheden (de z.g. „high speed brake"), welke sedert een paar jaar voor het eerst werd

"troela, ve invoering van de Westmghouse-rem met versnelde werking was eene groote schrede voorwaarts op 't gebied van remmen. Zware goederentreinen van deze rem voorzien konden daardoor op ± 50 °/0 kleiner afstand worden gestopt dan voorheen en personentreinen op ongeveer 20 % Wemer afstand. Invoering van deze snelwerkende rem op groote schaal was dan ook het gevolg.

Wanneer bjj het remmen met de gewone Westinghouserem de lucht uit de treinleiding door de remkraan van den machinist ontwijkt, is er wel terstond bij de eerste voertuigen een drukverschil waar te nemen, doch het duurt eenigen tijd alvorens dit zich bij de achterste voertuigen van den trein doet gevoelen, en dus ook aldaar de remmen heeft aangezet. ^ij lange tremen is daarom met de gewone rem het snelle stoppen met op zulk eene regelmatige wijze mogelijk als bij kortere en kan dit dikwijls schokken veroorzaken, welke aanmerkelijke schade aan het materieel toebrengen,

De Westinghouse-rem met versnelde werking voorziet hierin op zeer afdoende wijze; door eene wijziging aan de triplekleppen is ook bij langere treinen eene snelle en stootvrije werking van de rem te verkrijgen. Opent n.l. de machinist de remkraan zoover, dat de lucht uit de hoofdleiding begint te ontwijken, dan wordt bij het eerste voertuig het zuigertje m de triple-klep bewogen en wordt behalve de verbinding tusschen hulpreservoir en remcilinder ook die van de treinleiding en remcilinder tot stand gebracht.

Alsdan wordt er èn spoediger èn in grootere hoeveelheid lucht in den remcilinder toegelaten dan bij de gewone Westinghouse-rem. Behalve dit krijgt men het voordeel, dat nu dadelijk een groot drukverschil in de treinleiding ontstaat,

De Vereeniging Tan Burgerlijke Ingenieus stelt zien in geenen deele verantwoordelijk- yoor de denkbeelden in de onderscneidene bijdragen ontwikkeld of toegelicnt.