is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 22, 28-05-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

287

M. 38.

werden ondervonden. Met de kosten van deze uitbreidingen, f 10,309,47, is het hoofd «Tramweg en Kunstwerken» verhoogd, wegens het meerdere vervoer was een belangrijk grooter waterverbruik voor de voeding der locomotieven te voorzien en daar de bestaande pulsometer-inrichting te Sluis daartoe ontoereikend was, werd in het pompgebouw aldaar eene «Worthingtons-pomp geplaatst, waarmede met stoom uit de locomotieven, gedurende den rusttijd, langs de bestaande zuig- en persleidingen eene hoeveelheid water wordt opgevoerd van minstens 10000 liter per uur. De nieuwe inrichting voldoet uitstekend aan de verwachting. De kosten ad f 350.45 zijn gebracht ten laste van het hoofd «Inrichtingen voor waterbezorging».

Voor twee nieuwe rijtuigen, bevattende grootere post- en bagageafdeelingen dan de vroegere, werd f 5915.31 uitgegeven. De voor een tijdvak van 10 jaren door de provincie Zeeland, verschillende gemeenten en polders aan de Maatschappij verleende subsidién eindigden op 9 Mei; als restant daarvan werd in 1897 nog f 1953.79J4 ontvangen. De 4e storting voor de pensioenverzekering van het personeel vorderde f 990.20, waarvan door de Maatschappij f 689.43 en door de verzekerden f 300.77 werd gedragen.

De exploitatie heeft f 84.338.44 opgebracht, waarvan f 36,605.56K uit het personen-, f 1060.10 uit het abonnements-personenvervoer, f 38,064.39^ uit het goederenvervoer, f 586.— uit huishuren, f 5100 uit het postvervoer en f 2922.32 uit buitengewone ontvangsten. Het getal reizigers was 953 grooter dan in 1896; de opbrengst f 108.77K hooger. Per reiziger werd f 0.284 ontvangen tegen f 0.286 in 1896; de grootste ontvangst per dag was f 329.24 met 652 reizigers, de geringste f 32.12^ met 129 reizigers, de gemiddelde f 100 29 met 353 reizigers. Het abonnements-personenvervoer steeg met f 271.233^. Tot de totale opbrengst van het goederenvervoer droeg het gewone vervoer f 23,866.01 bij, en gaf dus, evenals in 1896, een zeer gunstig resultaat. Vooral was het bietenvervoer weder zeer belangrijk; het bedroeg ruim 133^ millioen kilogram met eene opbrengst van f9410.38, tegen 13 millioen kilogram met f 8974.96 in 1896. Dit vervoer geschiedde van de diverse stations naar de havenplaatsen Breskens en Sluis, nagenoeg uitsluitend met extratreinen. De overige opbrengst van het goederenvervoer ad f 14,198.38!^ werd verkregen uit het vervoer van grind en grindzand, langs het baanvak Breskens—Sluis, bestemd voor de havenwerken te Heyst. Het getal vervoerde waggons was 5918, totaal inhoudende ruim 36,000 M3. en een gewicht gevende van bijna 59 millioen kilogram grind. Dit vervoer had eveneens met extratreinen plaats. De buitengewone ontvangsten waren f 457.7734 grooter dan in 1896, waartoe niet onbelangrijk bijdroegen de weegbruggen van de Maatschappij te Breskens en Sluis tijdens het bietenvervoer.

De exploitatie-kosten hebben f 49,630.32 % bedragen, waarvan voor den Algemeenen dienst f 11,238.46Tractie f 13,410.88>i, Mouvement f 5482.52K, Werkplaats 6550.98 tê, onderhoud, lijn en telephoon f 4996.76, belastingen f 4615.36, enz. De tolgelden vermeerderden met bijna f 1300; zij beliepen 5 pCt. van de bruto-ontvangsten en 12 pCt. van de winst. Ook eenige andere posten van uitgaaf waren belangrijk hooger dan ten vorigen jare, door de vermeerdering van het vervoer. De bruto-winst is f 34,708.11 K. De exploitatiekosten bedroegen 58.8 pCt. van de bruto-ontvangsten, tegen 54.7 pCt. in 1896. Aan rente is f 3758.23% geïnd. In het geheel werd dus ontvangen f 40,420.14 34Hiervan zal worden gestort in het vernieuwingsfonds f 1244.91 lA ; afgeschreven op verschillende hoofden f 16,575.23; en gestort in het ondersteuningsfonds f 150.— ; voor dividend belasting f 450.— te reserveeren, en uit de dan overblijvende f 22.000 uit te keeren : aan aandeelhouders f 18,000, vormend een dividend van 6 pCt., en aan tantièmes f 4000.

Weerkundige waarnemingen te de Bitdt, 8 uur voormiddag.

Barometer- w. . Wmutracat, Tempera- Neerslag

1898. stagd* riTh«ng. Bekort j£.

*" • 12-n. gen.

20 Mei 752.5 O.N.O. 4 13 1

21 » 758.3 Z.W. 3 14 11

22 » — — — — —

23 » 757.4 O. 1 19 0

24 » 756.8 O.N.O. 2 14 0

25 » 755.3 N.N.W. 2 13 0

26 » 754.8 N.W. 1 9 0

Rivierberichten.

Waterhoogten, in Meters + N.A.P. 8 uur voormiddag.

Keulen „.. , Wester- Maas-

1898. t£* i-obith. tlm. venl°' Gra™

21 Mei 40.34 13.16 10.75 10.78 11.29 42.94 11.33 7.85

22 » 40.41 13.16 10.70 10.69 11.22 42 99 11.37 7.66

23 » 40 45 13.30 10.84 10.81 11.34 42.77 11.31 7.63

24 » 40.39 13.25 10.81 10.80 11.33 42.75 11.07 7.48

25 » 40.22 13.11 10.71 10.71 11.23 43.07 11.02 7.33

26 » 40.17 12.9a 10.56 11.07 11.07 43.43 11.69 7.41

27 » 40.84 12.85 10.42 10.44 10.96 42.90 11.85 7.97

Na I Januari 1893 worden de opgaven der waterwaarnemingen aan de peilschalen langs de rivieren voorkomende in de Staatscourant herleid tot het Amsterdamsche peil volgens de UITKOMSTEN DER NAUWKEURIGHEIDSWATERPASSINGEN en de waterpassingen van den Algemeenen dienst van den Waterstaat.

Het Amsterdamsche peil wordt voor de hoogten, die dienovereenkomstig zijn bepaald, aangegeven door N.A.P. en de waterhoogten worden dus voortaan in meters volgens N.A.P. uitgedrukt.

De waterhoogten, betrekkelijk de nul der oude schaal blijven natuurlijk onveranderd.

BINNEN- EN BUITENLANDSCHE BERICHTEN.

Door de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen zijn o. a. benoemd tot leden der Maatschappij: dr. E. F. van de Sande Bakhuyzen te Leiden en prof. L. Aronstein te Delft.

Spoorweg Batavia—Krawang.

De Tweede Kamer heeft met 57 tegen 17 stemmen het wetsontwerp tot aankoop van den spoorweg Batavia—Krawang aangenomen.

Koloniaal Museum.

Op Dinsdag 31 Mei a.s., 's namiddags 2 uur, zal het nieuwe bijgebouw van het Koloniaal Museum (laboratorium en toonstellingslokaal) te Haarlem worden ingewijd.

Bij die gelegenheid zal de heer dr. H. Wefers Bettink, hoogleeraar te Utrecht, een voordracht houden over: «Het verband tusschen theorie en practijk bij het scheikundig onderzoek».

Eerste Nederlandsche Gastractie-Maatschappij.

De Staatscourant van 26 dezer bevat de statuten der Eerste Nederlandsche gastractie-maatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel:

de bevordering van invoer en verkoop van gas-tramwagens in Nederland en zijne koloniën ;

het aanvragen van concessiën voor het gebruik dier wagens;

het exploiteeren, verhuren of verkoopen dier concessiën en verder alles wat hiertoe in den ruimsten zin kan geacht worden te behooren.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500,000, verdeeld in 500 aandeelen, elk van f 1000, welke aandeelen desverkiezende in onderaandeelen van f 500 kunnen worden gesplitst.

De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zijne benoeming is voor onbepaalden tijd. Boven en behalve het in art. 30 genoemde winstaandeel, geniet hij een honorarium, dat wordt vastgesteld door de algemeene vergadering op voordracht van commissarissen. "Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer W. Meischke-Smith, te Amsterdam.

De gemeenteraad van Arnhem heeft op voorstel van B. en W. besloten hen te machtigen zoowel aan de Regeering als aan de Prov. Staten te verzoeken aan de gemeente voor de uitvoering van het «haven»plan toe te kennen eene subsidie, ieder van l|3 gedeelte der geraamde kosten, f210,000*

De gemeenteraad van Harlingen heeft met algemeene stemmen besloten om over te gaan tot verbouwing der in November overgenomen gasfabriek. De kosten dezer verbouwing zullen ongeveer f 67,000 bedragen.

Fabrieks- en Handwerksnïjverheid.

Onder de punten van beschrijving voor de zeven-en-veertigste algemeene vergadering der Vereeniging tot Bevordering van Fabrieks- en Handwerksnïjverheid in Nederland, welke zal gehouden worden te Amsterdam op Vrijdag 24 en Zaterdag 25 Juni 1898, des morgens te 934 ure, komt het volgende voor:

Mededeeling in zake commissie voor staalindustrie. Idem in zake de wijziging van de omschrijving van het tarief van invoerrechten. Voorstel hoofdbestuur om de Vereeniging lid te doen worden van de Vereeniging tot veredeling van het ambacht door proeven van bekwaamheid en het uitgeven van ambachtsboeken. In zake het toepassen van boeten of kortingen op het loon in fabrieken en werkplaatsen als straf voor overtreding en tekortkoming en als schadeloosstelling goed te keuren. De commissie ad hoe blijkens het rapport der afd. Amsterdam kan zich vereenigen met de daarin uitgesproken meening dat boeten in het algemeen niet gewenscht zijn, hoewel zij voor kleine vergrijpen dikwijls moeten worden toegepast. Daar de vereeniging in 189b omuem dit zelfde punt zich reeds heeft uitgesproken en tot de conclusie Kwam dat het boetestelsel over het algemeen nadeelig werkt, en met ue grootste voorzichtigheid moet worden toegepast, kon de commissie uit Utrecht volstaan met te verwijzen naar dat rapport, waaromtrent z.jne

mrTaLnrtdlwSggtot het doen naleven van de arbeidswetgeving concludeert Amsterdam dat het instellen van afzonderlijke, hetzij volkomen particuliere, hetzij van hooger hand erkende commissiën van toezicht op de naleving der arbeidswet bij ons te lande geer, aanbeveling verdient, zoowel met het oog op de moe.hjkheden, d.e bn hunne samenstelling h. i. zullen worden ondervonden als om het weinig