is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 2, 1887, no 4, 22-01-1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te

Zij <j) de Max. belasting, aangebracht door den dwarsdrager op m afstand uit het midden van den verticaal. E de elasticiteitsmodulus voor ijzer.

e de halve hoogte der doorsnede van den verticaal, gemeten in de richting loodrecht op de as van de brug

2 het traagheidsmoment van bovenvermelde doorsnede gedeeld door z.

L de lengte van den verticaal AB (fig. 1).

li de afstand van ondereinde verticaal tot aangrijpingspunt der tusschenkoppeling AC (fig. 1).

Denkt men boven- en tusschenkoppeling weg dan zoude ter verkrijging van den evenwichtstoestand bij B een kracht aangebracht moeten worden gelijk qp die aldaar zoude veroorzaken eene doorbuiging

en een buigingshoek .

Bij C zoude door deze kracht ontstaan eene doorbuiging . .

Wordt nu boven- en tusschenkoppeling aangebracht, waardoor zoo min B als C van plaats veranderen kan, dan zal de tusschenkoppeling op C eene kracht moeten uitoefenen groot genoeg om eene doorbuiging te doen ontstaan

Deze kracht

veroorzaakt bij A een buigingshoek

en bij B een buigingshoek •

De hoek welke een lijn loodrecht op de richting der neutrale as van den verticaal bij A (fig. 2) met een idem bij B maakt wordt dus . . .

Aangenomen nu dat de twee op elkander volgende verticalen AB en GD (fig. 3) beide op m afstand uit hun midden met cp belast zijn en de buigingshoek bij C gelijk is aan dien bij A, dan worden de bevestigingspunten van diagonaal BC in verticale richting voor de buitendiagonalen verder, en voor de binnendiagonalen even zoo veel dichter, tot elkander bewogen tot een bedrag van • •

waardoor eene respectieve verlenging of verkorting van buitenen binnendiagonaal ontstaat van

Diagonaal BC die Af r — lang is, ondergaat hierdoor

8 sin. A C B

eene spanniug per cM. van

Deze spanning ontstaat wanneer zoowel AB als CB belast is. De max. spanning in BC vindt echter plaats als CB wel, maar AB niet belast is, in welk geval AB ongebogen blijft.

Voor sin. ACB = 0.97 wordt . . . De spanningen die in den verticaal ontstaan door het moment <pm en de kracht 2P zijn bij A

op 1/2 afstand van A : • ■

bij C

Deze spanningen vinden plaats bij belasting van den verticaal en dus niet bij zijn max. belasting.

Uit bovenstaande tabel volgt: functiën verkrijgen door aanname van andere waarden van 2i.li.ji

•lo. dat alle functiën ƒ tot Sc grooter worden in gelijke mate Door uitrekking van de boven- en samentrekking van <*

als q>m grooter wordt en tusschenkoppeling namelijk zal 2P aanmerke ijk kleiner kunnei^i

2° dat. naar evenredigheid 2 z (d. i. het traagheidsmoment worden; daarbij komt nog,, dat 2P afhankelijk is van %3l en nf £

der 'doorsnede van den verticaal) grooter wordt, de functiën f, onmogelijk is deze geringe afmeting bij uitvoering op enkel'F i

tano- a y ii, tang tang «/„ tang p, v, en S kleiner worden mM. na nauwkeurig aan te houden. Men zal _dus goed doeï »

doch 2'P gelijke waarde blijft houden, terwijl SA, Sy.L, Sc alleen door na te gaan welke uitkomsten men verkrijgt indien mei

kleiner worden naar evenredigheid dat 2 grooter wordt. voor y, c. a. 2 mM. meer en minder neemt, dan de waarde oir *

De spanningen S, SA Sy2L en Sc zullen slechts voor een ge- in de tabel opgegeven is. , deelte plaats kunnen vinden, daar in werkelijkheid verticalen Spanning Sa- die met onbelangrijk schijnt te zijn zal meest*

en diagonalen te samen weerstand bieden aan de werking van onschadelijk wezen, omdat de verticaal bij A overvloedig ster*

q>m en 2P is; 200 bijv. wordt voor L = 600 cM. (bij aanname, dat d

Bovendien is het raadzaam na te gaan, welke waarden deze doorsnede van den verticaal over de geheele lengte dezelfd