Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 15 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

195

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

koopt Fondsartikelen, restanten, boekwinkel-inventarissen, bibliotheken, tijdschriften, en alle voorkomende aanverwante artikelen a contant

661

R. W. P. DE VRIES, te Amsterdam, vraagt: Althusius, Politica methodica; Boxhorn, Tractatus politici 1663; Busius, De republica; ld., Illustr. Disquisitionum; ld., Subtilium juris; Cocquius, Hobbes Elenchomenos; ld., Hobbesianismi Anatome; Hornius, Diss. hist. et politicae; Houtuijn, Politica contracta; Klenck, Instit. juris nat.; Morus, Regii Sanguinis clamor; Salmasius, Ad J. Miltonem responsio; Velthuysen, Opera omnia; Carolus I, Calamo Miltoni vindicatus; Copie d'une lettre touchant 1'injustices des armes contre le roy de la Gr. Britt.; Onderrechtinge raeck. reger. v. Engelandt; L. Holberg, Alles; Stark, Leerb. heelk. verbanden 1817. 693

ZUID-AFRIKA

J. H. DE BÜSSY

HOOFDKANTOOR: AMSTERDAM - ROKIN 60-62 FILIALEN: KAAPSTAD, PRETORIA

zal gaarne van NIEUWE UITGAVEN, die zich in 't bijzonder leenen voor exploitatie in Zuid-Afrika,TIJDIG

in kennis gesteld worden.

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets., voor niet-leden 20 ets., bij vooruitbetaling in bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar a f 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekent: aanbieding per post.

Gevraagd :

Erven WA.Beschoor, 's-Grav. *Buys, Studiën staatk. en staatsr. G.

J. W. Boeijenga Zonen, Sneek. •Kuyper, Ons program, ƒ 5.75.

Fa. L. J. C. Boucher, 's-Grav. *Stumpff, Voorl. ziekenverpleging.

H. G. Bom, Amsterdam. Chomel,Huish.wrdnb.m.verv.l6d. Remarkablemapsofthe 15-17cent.

1894-'99.

Fa. B. Brugsma Az., Utrecht. Kieviet, Fulco de minstreel. Geb. v. Gehuchten, Système nerveux. Baedeker. Mittel Italien u. Rom.

BuRGERSDIJK & NlERMANS, Leid. *Nieuwbarn, Ant. v. Dijck. •Nieuwbarn, St.Dominic.i.d.kunst. *Nieuwbarn, Hans Memling. *Nieuwbarn, Offic. kerkgids. •Nieuwbarn, Liturgisch jaar. *Nieuwbarn, Christ. kunst. 1

J. H. de Bussv, Amsterdam. Dagverhaal Joan van Riebeck. Werken over de Borgias.

H. J. Dieben, Leiden. •Bruyne, Staatk. gesch. '78/'87. G.

J. H. Donner, Rotterdam. *Simons, Strafvordering. Geb. •Molengraaf, Handelsrecht. Geb. •Biesterveld, Echt menschelijke.

J. Emmering, Amsterdam. *Biographischalbum.Verz.v.portr.

uit de gesch. v. het Ned. zee- en

krijgsw. Rott. 1859-'62. *Aitzema, Saken van staat en oor-

logh, m.Vrg.van Sylvius. 11 dln. *Anno, Francisc. Junius d. Aetere.

J. J. Fanoy, Middelburg. *De Gids. 1918. 3 aömndn.oud. *Onze Eeuw. 1918.3 a 6 mndn.oud.

v. d. Haar & v. Ketel, 's-Grav. Kerckhoff, Java. Beelden v. volksleven en bedrijf. Geb.

W. ten Have, Amsterdam. *Fokker, Sp.-Ned., en Ned.-Sp. G. *Oosting, Handelswoordenb. Geb. •Ström, Ned. Zweedsch. Geb. *Kramers, Z., Alg.verkl.wrdnbk.G.

Hector's Boekh., Rotterdam. Reinhardt.V.nevelvl.t.mensch.I.G.

G. H. Helderman, Amsterdam. Witkamp, Aardrsk.wrdnbk.v.Ned.

Johannes MüLLER.Amsterdam. Dozy, Engelmann, Gloss. des mots espagnols dérivés de 1'Arabe.

W. J. van Hengel, Rotterdam. Jaeger, Elem. en atomen vh. en th.

Hijman, St. Kroeze&v.d.Z., Arnh. v. Lennep,Hofdijk,Kasteelen i.Ned. Moleschott, Kringloop d. natuur. A. Kuiper, Stemv. en vloeiend spr. Ypsilon, Levenskunst. Fryda, Theorie van het geld. Reinders,Handb.landb. en veeteelt. Kirkup, Geschied, v. h. socialisme. Macl. Pont, Alkm. burgem.dochter. *L. E., Silhouetten. •Vriend d. wiskunde, le jrg. *K. v. Boekeren, Mensch en ezel. •Pontoppidan, Kinderbijbel. •Cornelis, Handschriften karakter. •Webster, Vadertje Langbeen. •Goekoop, Hilda v. Suylenburg.

Eü. K. de Jong, Meppel. •Winkler Prins, Encyclop.3e dr. G. •Forel, Sexueele vraagstuk. Geb.

M. O. Jongbloed, Leeuwarden. •De Vries, Beschr. meetk. 1. M. atl.

H. H. Kok Bzn., Zwolle. •Vercouillie, Etym. woordenbk.G.

J.W.v.Leeu wen (Fercken), Leid. •Pierson,Leerbk.staathuish.kunde.

Fa. Wed. J. Loretz, 's-Hert. •Hedin, Over land naar Indië. Geb. •Diehl, Geneesk. encyclopaedie. G. *Schwartz,Manv.geb.envr.u.h. volk •Aimard, Edelhart. Geb. •Oudemans, Nederl. insecten.Geb.

Meijer & Schaafsma, Leeuw. •De Bo, West-VIaamsch idioticon.

W. D. Meinema, Delft. v.Royen,DeV.,Spinnen e. weven.G.

Bernard Mensing, 's-Gravenh. Borel, Kwan Yin. Ing. of geb.

Boekh. „Ontwikkeling", Amst. Querido, De oude waereld. Geb.

S. Gouda Quint, Arnhem. Schlegel, Vogels. Beide ed.

B. C. Rozenbeek Hzn., Hilvers. •Montgomery, Veilige haven.I.of G.

Scheltema & Holkema, Amst. •Acquet, v. Deyssel. •Ad. v. Scheltema, Nieuwe poëzie. •Oudemans, Bijdr.middel-en oud-

Ned. woordenboek. •Buekers, Onze vogels. *v. Maurik, Toen ik j. was. Gr. uitg. *Baekelm.,Doolaare.weidschestad. •Alg. adresboek v. Nederland. •Jolles, Hans. Geb. •Givaux de la Barre, Intrigues

dévoilées an Louis XVII. •Meyer's Konv. Lexikon. Gr. uitg. •Soer, Graphologie. *Pr. Geerligs, Suikerr. cult. I. Geb. •Geneesk. blad. I en 10e jrg. Geb.

J. M. Stap, Haarlem. •Heymans, Einf. i. d. Metaphysik. •Wallis, Dagen van strijd. Geb. •v. Eeden, Joh. Viator. Geb.

Sluiten