Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 16

Hiermede bericht ik, dat ik vanaf 15 Febr. mijne zaak heb overgedragen aan den Heer G. BRUGGEMAN alhier, die dezelve voortzet onder de firma G. Bruggeman voorh. firma F. Banning, Oldenzaal.

Alle Tijdschriften, Couranten en Vervolgwerken moeten vanaf 1 Januari 1919voormijn opvolger berekend worden.

Onder dankzegging voor het genotene vertrouwen beveel ik mijn opvolger bij H.H. Uitgevers aan.

H. P. BANNING

Firma F. Banning

722

In aansluiting hiermede bericht ik, dat ik bovengenoemde zaak heb vereenigd met mijn circa 30 jaren alhier bestaanden Boekhandelonder den naam G. Bruggeman voorheen firma F. Banning.

Hopende bij H.H. Uitgevers hetzelfde vertrouwen te blijven genieten, dat ik gedurende die jaren heb ondervonden.

Hoogachtend,

UEd. dienaar G. BRUGGEMAN Oldenzaal, 15 Febr. 1919

BERICHT

van de Administratie EIGEN HAARD, Rokin 84, Amsterd.

Teneinde reclame's te voorkomen geven wij den Boekhandel kennis dat No. 9 EIGEN HAARD door opname van eenige omvangrijke artikelen, nog op de Jaarbeurs betrekking hebbend, wellicht één dag later zal verschijnen.

746

JUFFROUW

20 jaar, P.G., 3Vs jaar werkzaam in drukken Boek-, Kantoor en Kunsthandel, op de hoogte van de tegenwoordige lectuur, bekend m. de mod. talen v. g. g. v. zag zich gaarne geplaatst in nette zaak. 752 Br. onder h.Nr. dezer Adv. a. h. Bureau v. d. Blad. 694

Van het Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, onder redactie van Dr. M. G. DE BOER en R. SCHUILING

1919 is zooeven de eerste aflevering verschenen. Ook is een uitvoerig prospectus in elk aantal ter beschikking van den Boekhandel met het oog op ruime verspreiding.

Met den nieuwen jaargang hebben een aantal van onze bekendste historici hunne medewerking toegezegd en zich bereid verklaard een actueel vraagstuk voor hun rekening te nemen.

Prijs per jaargang van 6 afl. a 4 vel f7.50.

Eerste afl. en prospectussen op aanvrage.

Voor elk nieuw abonnement wordt een colportage van ƒ0.75 toegekend.

Uitgave van de N. V. ERVEN P. NOORDHOFF'S BOEKH. EN UITGEVERSZAAK TE GRONINGEN 735

PANORAMA

Den Boekhandel berichten wij hiermede, dat, in verband met de opening van de Derde Jaarbeurs, Panorama No. 35 een dag later verschijnt en dus waarschijnlijk een dag later in uw bezit zal zijn

A. W. SIJTHOFF'S UITG.-MIJ., LEIDEN

N.V. NEDERLANDSCHE FABRIEK VAN GEVOERDE-, LUXE- EN HANDELSENVELOPPEN - VENLO

HENNEP-, DIENST- EN ACTE-ENVELOPPEN

Bezoekt ONZEN STAND op de

JAARBEURS-Tivoli-No.4138

Sluiten