Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 18

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

233

Tijdschrift der Maatschappij van nijverheid. Red.: G. S. de Clercq. 87ejaargang. 1919. No.1 (Jan.). Haarlem, Bureau van administr.: Paviljoen. 8". [24x16].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 7.— Afz. nrs. a » -.70

De leden der Maatschappij van nijverheid ontvangen dit blad gratis.

Tijdschrift voor economische geographie. Orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor economische geographie. Comm. van red.: dr. H. Blink, mr. J. G. Blink, en mr. dr. A. Heringa. 10ejaargang. 1919. No. 1 (Jan.). 's-Gravenhage, Mouton & Co. Gr. 8°. [295 x 225]. Per jrg. (12 nrs.), p. p. ƒ 12.50

De leden der Nederlandsche Vereeniging voor economische geographie ontvanger: dit blad gratis.

Tijdschrift voor handelscorrespondentie in de fransche, duitsche en engelsche taal. Hfdred.: H. C. P. Dirks, G. Knop, J. H. Mulder, A. de Froe. 3e jaargang. 1919. No. 3 (Febr.). Groningen, Erven P. Noordhoff's Boekhandel en uitgeverszaak. 8°. [225 x 15]. Per jrg. (21 nrs.), p. p. ƒ 6.—

Tijdschrift voor onderwijs en handenarbeid. Orgaan van de Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in handenarbeid in Nederland. Red.: KI. de Vries Sz. en W. Swart. 22e jaargang. 1918. No. 3 (Oct. 1918). Groningen, P. Noordhoff. 8°. [22x141.

Per jrg. (4 afl.) ƒ 3.— Afz. afl. a » 1.—

Tijdschrift voor strafrecht. Red.: prof. H. van der Hoeven, prof. J. Domela Nieuwenhuis, prof. D. Simons en prof. B. M. Taverne. Dl. XXX. Afl. 1. Leiden, Boekhandel en drukkerij vrhn. E. J. Brill. Gr. 8°. [25 x 165]. per jrg, (6 nrs.) ƒ 10.—

Tijdschrift voor zielkunde en opvoedingsleer. Red.: P. Gervasius o. cap., dr. J. H. E. J. Hoogveld, dr. H. F. M. Huijbers, B. H. M. Mettrop, dr. H. W. E. Moller, dr. F. Roels. 11e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). 's-Hertogenbosch, C. N. Teulings. 8°. [24x 155].

Per jrg. (12 nrs.), p. p. ƒ 6.75 Afz. nrs. a » 2.—

Tijdschrift, Nieuw, voor wiskunde. Red.: H. G. A. Verkaart en P. Wijdenes. 6e jaargang. 1918/1919. No. 3 (Oct. 1918). Groningen, P. Noordhoff. Gr.8<>. [245x16].

Per jrg. (6 afl.) ƒ 5.—

Tractaten der Evangelische bibliotheek. Nrs. 116-123. 's-Gravenhage, J. N. Voorhoeve. 80. [195x13].

100 ex. ƒ 0.75.

Turnblad, Het. Orgaan van het Nederlandsch Gymnastiek-verbond. Red.: J. M. Scheffer. 32e jaargang. 1919. No. 1 (3 Jan.). Arnhem, Bureau van administr.: J. H. Vis, Amsterdamscheweg 14. 80. [22x15].

Per jrg. (52 nrs.), p. p. / 1.50 Afz. nrs. a » -.10

Urania.Officieel orgaan van het Nederlandsch Genootschap voor astronomie en moderne astrologie. Red.: mej. L. C. de Beer, Th. J. J. Ram en A. E. Thierens. 13e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). 's-Gravenhage, Bureau van administr.: Joh. van Oldebarneveltlaan 61. 80. [23 x 155]. per jrg. (6 nrs.), p. p. ƒ 4.— Afz. nrs. a » -.70

De leden van het Nederlandsch Genootschap voor astronomie en moderne astrologie ontvangen dit blad gratis.

Vaan, De Blauwe. Orgaan voor drankbestrijding. Uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken. Red.: W. v. d. Sluis en Y. G. v. d. Veen. 17e jaargang. 1919. No. 1 (3 Jan.). St-Annaparochie, J. Kuiken Jz. Fol. [395 x 28]. Perjrg.(26nrs.),p.p. ƒ 1.50

Voor leden der Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken: p. jrg., p. p. f 1.25.

Van socialist tot christen. Van dwaallicht tot zonlicht. 's-Gravenhage, J. N. Voorhoeve. KI. 8°. [16x105]. (16 blz.). ƒ -.075

100 ex. ƒ 4.50.

Veldpost, De. Algemeen Nederlandsch orgaan voor land- en tuinbouw. Hfdred.: J.H.W.Th. Reimers. 29e jaargang. 1919. No. 1 (4 Jan.). Wageningen, Bureau van administr.: Lawicksche Allée C. 76. Fol. [345x265].

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 4.—

Verslag van de staatscommissie tot voorbereiding van de herziening van de loonregeling van spoorwegwerkplaatspersoneel, ingesteld bij koninklijk besluit van 29 Jan.

1918, no. 42, aan den minister van waterstaat. 's-Gravenhage. Drukkerij Mouton & Co. ['s-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef]. Gr. 80. [29 x 225]. (37 blz.). ƒ-.50

Viebahn, Georg von: Wat is waarheid? 's-Gravenhage, J. N. Voorhoeve. 80. [205x 155]. (48 blz.).

10 ex. ƒ 3.00

Volksonderwijs. Orgaan van «Volksonderwijs», Vereeniging tot bevordering van het volksonderwijs en het schoolbezoek in Nederland. Red.: KI. de Vries Sz. Jaargang

1919. No. 3 (Jan.). Amsterdam, Adres van administr.: Alex. Boersstraat 13. Fol. [30 x 245].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ-.60 Afz. nrs. a » -.05

De leden der Vereeniging tot bevordering van het volksonderwijs en het schoolbezoek in Nederland ontvangen dit blad gratis.

Vrijzinnig-democraat, De. Weekblad ter verspreiding van de vrijzinnig-democratische beginselen. Officieel orgaan van den Vrijzinnig-democratischen bond. Red.: W.O. A. Koster. 6e jaargang. 1919. No. 1 (4 Jan.). 's-Gravenhage, Bureau van administr.: v. Boetzelaerlaan 24. Fol. [56x41].

Per jrg. (52 nrs.) ƒ 3.— Afz. nrs. k » -.05

Sluiten