Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 18

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

235

ïaris, waarbij zich nog voegde dat van een breeden vriendenkring.

Ook van officieele zijde ondervond de jubilaris belangstelling. Namens het Bestuur der Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels werd hij gecomplimenteerd door den heer A. B. van Holkema, Voorzitter, en den heer dr. A. G. C. de Vries, Secretaris. Namens het bestuur van den «Nederlandsche Uitgeversbond» door diens voorzitter, den heer J. L. Tadema, en namens den «Nederlandsche Debitantenbond» door den heer W. Winters, secretaris. Door alle sprekers werd daarbij op hartelijkewijzeuiting gegeven aan de waardeering voor den jubilaris als uitgever en als persoon; aan al deze vertegenwoordigers der beroeps-organisaties betuigde de heer Campagne zijn dank voor wat de Nederlandsche boekhandel voor hem van dezen dag had gemaakt.

Onder de overige bezoekers bevonden zich o. m. de heeren Allert de Lange, H. J. W. Becht, J. M. Meulenhoff, J. W. van Kampen, J. Valkhoff, G. Theod. Bom.

Ook stoffelijke bewijzen van belangstelling, in den vorm van tal van fraaie bloemstukken, waren den jubilaris aangeboden. Onder deze bevond zich een bloemstuk van het Bestuur van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, vergezeld van een schriftelijken gelukwensch, en een van den «Nederlandsche Uitgeversbond».

J. Topman

Maandag 3 Maart herdacht J. Topman zijn 40-jarig jubileum in dienst van het Bestelhuis van den Nederlandschen Boekhandel.

Ter herdenking dezer gebeurtenis werd de jubilaris met zijn echtgenoote, des morgens te elf uur genoodigd in de Bestuurskamer, -waar hem wachtte de heer Paul Nijhoff, Voorzitter van Commissarissen van het Bestelhuis, onder aanwezigheid van den heer D. P. Harting, directeur van het Bestelhuis, de overige ambtenaren der Vereeniging, en eenige leden van het personeel van het Bestelhuis.

Door den heer Paul Nijhoff werd de jubilaris toegesproken, en in de eerste plaats dit merkwaardige jubileum, van veertig jaar, herdacht, een jubileum dat aan het Bestelhuis nog niet was voorgekomen, gedurende welke 40 jaar, zooals uit de mededeelingen

der vroegere directeur en van den huidigen directeur blijkt, door den jubilaris steeds met groote stiptheid werd gewerkt. Millioenen brieven moeten gedurende dien tijd wel door uwe handen zijn gegaan, zegt spreker, en voor het vele goede werk door hem verricht, dankt spreker den jubilaris namens het Bestuur der Vereeniging, onder overhandiging van het geschenk der Vereeniging, het spaarbankboekje van het 25-jarig jubileum, thans aangevuld.

Vervolgens werd de jubilaris toegesproken door den heer D. P. Harting, die zijn langen tijd van dienst herdacht, een dienst op welken hij door het vele dat door hem werd verricht, met tevredenheid kon terugzien.

Faillissement

Den 24en Februari 1919 is door de eerste kamer der arrondissements-rechtbank te Amsterdam J. A. Ochtman, boekhandelaar, wonende Alexander Boersstraat 33 te Amsterdam, verklaard in staat van faillissement.

(.Nederl. Staatscourant', no. 51).

Vennootschap

Met de .Nederl. Staatscourant' no. 48 is verzonden een bijvoegsel (no. 194), bevattende de akte van oprichting en de statuten der naamlooze vennootschap Amsterdamsche Kantoorboekbinder ij, te Amsterdam.

Het doel der vennootschap is de exploitatie eener fabriek van kantoorboeken, linieerinrichting, boekbinderij en al hetgeen in den ruimsten zin genomen daarmede in verband staat.

De vennootschap vangt aan op 20 November 1918 en eindigt den 31 December 1960.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt 25.000 gulden, verdeeld in 50 aandeelen van 500 gulden elk.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, met of zonder bijstand van een onderdirecteur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste een lid en ten hoogste vijf leden.

Voor de eerste maal zijn benoemd tot directeur de heer B. Tjaardstra en tot commissaris de heer J. H. W a 11 i e n.

Sluiten