Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24b

DEN BOEKHANDEL 1919. No. 19

Bewaarschool, De Christelijke. Maandblad van de Vereeniging van chr. bewaarschoolonderwijzeressen in Nederland. Red.: J. Hobma, H. Milo. 17e jaargang. 1918/1919. No. 7 (Jan.). Nijmegen, Bureau van administr.: Burghardt v. d. Berghstraat 44. Fol. [44x285], Perjrg.(12nrs.),p. p. ƒ 2.50 Afz. nrs. a » -.20

Bibliographie,Nederlandsche.Lijstvan nieuw verschenen boeken, muziek, kaarten, enz. Jaargang 1919. No. 1 (Jan.). Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij. Gr. 8°. [285 x 185]. per jrg. (12 nrs.) ƒ -.90

Bibliothèque, Petite, par W. Bartels. Groningue, La Haye, J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij. KI. 8°. [165x 105].

Stahl, P. J.: Maroussia. Annoté par W. Bartels. 5me édition. (86 blz.). ƒ -.35

Blad, Ons eigen. Tijdschrift voor practische Roomsche opvoeding. Red.-secr.: S. Rombouts. 7e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Tilburg, Electr. drukkerij van het R. k. Jongensweeshuis. Gr. 80. [265x 195].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 4,50, p. p. ƒ 5.—

Bladen, Geneeskundige, uit kliniek en laboratorium voor de praktijk. Onder redactie van prof. W. Nolen. XXIe reeks. Haarlem, De Erven F. Bohn. Gr. 8». [26x17].

Per reeks (12 nrs.) ƒ 7.— II. Stark, W. A.: De zeeziekte. (28 blz.).

ƒ -.60

Bladen, Wetenschappelijke. Geschiedenis, maatschappelijke belangen, natuurwetenschappen, letterkunde. Een bloemlezing uit buitenlandsche tijdschriften, onder redactie van J. F. H. Boonacker en dr. G. C. Gerrits. 1919. Afl. 1 (Jan.). Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8». [24x 155],

Per jrg. (12 afl.) ƒ 20.-

Bleeker, G. H., en H. Marwitz: Kleine bijbelsche aardrijkskunde. 6e druk. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij. 1918. 8". [195x12], (64 blz., m. afb. tusschen tekst). ƒ -.50

Blekkink, E. J.: Zelfstandig rekenen. Een serie eenvoudige vraagstukjes voor de hoogste klasse der lagere school en voor herhalingsscholen. Tiel, D. Mijs. 8". [195x135],

le stukje. Met antwoorden. 8e druk. (34 blz., ra. antwoorden : 4 blz.). ƒ -.30

Blink, T. van den, en Th. Lancée: Uit

de levende taal. Mondelinge stijl- en taaloefeningen, schriftelijke steloefeningen en oefeningen in het zuiver schrijven, voornamelijk voor kweek- en normaalscholen. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [24x15].

1. Ie leerjaar. 3e druk. (IV, 132 blz.). ƒ1.40

Bode des heils in Christus. 62e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). 's-Gravenhage, J. N. Voorhoeve. 80. [24 x 145 ], Per jrg. (12 nrs.), p. p. ƒ 1.50 Afz. nrs. a » -.12

Bode, De. Orgaan van den Alg. Nederl. Bond van arbeiders(sters) in het bakkers-, chocolade-, en suikerbewerkingbedrijf. Red.: I. Goudsmit. 25e jaargang. 1919. No. 1 (10 Jan.). Amsterdam, Adres van administr.: De Genestetstraat 8. Fol. [405x28].

Per jrg, (26 nrs.), p. p. ƒ 1.40 Afz. nrs. a » -.03

Boerman, J. W., en K. M. Knip: Dieren plantkunde. Voor leerlingen van m.u.l.o. scholen en van scholen voor voortgezet onderwijs. Groningen, Den Haag, J. B.Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [235x 145]. II. Plantkunde. Met 4 gekleurde platen en 123 zwarte figuren in den tekst, en tal van vragen en opgaven. 2e druk. (IV, 129 blz.).

ƒ 1.60

Boodschap, De Blijde. 41e jaargang. 1919 No. 1 (Jan.). 's-Gravenhage, J. N. Voorhoeve. KI. 8". [165x 105].

Per jrg. (24 nrs.), p. p. ƒ 1.50

Bouman, Leon C, zie: Veldkamp, K., en Leon C. Bouman.

Brakman Jz., Dr. C: Opstellen over onderwerpen uit de Latijnsche letterkunde. Leiden, Boekhandel en drukkerij vrhn. E. J. Brill. 80. [235x 15]. (VIII, 176 blz.). ƒ3.—

Buijs Pzn., Willem: De windmolens aan de Zaanstreek (1439-1918). Met vele aanteekeningen en vertrouwbare gegevens op de windmolens betrekking hebbend. KoogZaandijk, Firma P. Out. 8°. [23 x 15]. (VIII, 143 blz.). ƒ ?

"Calvijn, Johannes: Institutie. 9e stuk. Rotterdam, D. Bolle.

Cremer, A. F., en Jan Ligthart: Op de

fiets door Nederland. Aardrijkskundig leesboek voor de lagere school. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 80. [185 x 135].

2. 2e gedeelte. 9e druk. Herzien door J. L. Hooftman. Geïllustreerd door W. K. de Bruin. (VII, 131 blz., m. afb. tusschen tekst en 8 pltn.). ƒ -.45

Cultura. Officieel orgaan van het Nederlandsch Genootschap voor landbouwwetenschap. Red.-secr.: J. H. W. Th. Reimers. 31e jaargang. 1919. No. 1 (365) ((Jan.). Wageningen, Bureau van administr.: Lawicksche Allée C. 76. Gr. 80. [255x 17].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 6.— Afz. nrs. a » -.60

De leden en donateurs van het Nederlandsche genootschap voor landbouwwetenschap ontvangen dit blad gratis.

Sluiten