Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

268

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 20

Gebr. Belinfante, 's-Grav. Pel, Ziekten v. d. lever. Geb. Pel, Ziekten v. d. nieren. Geb. Burger, Leerb. oorziekten. Geb. Oppenheim, Ned. gem. recht. Geb. Pierson, Leerb. d. staath.kunde. G. Natuur e. vernuft. 2e serie Afl.9/10. Klaassen, Huwelijksgoederen. G. Meyier, Techn. vraagbaak. G.

i. Bergsma, Dokkum. De Mont,Vlaamsche vert.u.volksm. Sapper, Familie Peereboom. G. Honigh, Leer d. formeele logica. König, Literaturgeschichte. Geb. Blatz, Neuhochdeuts. Gramm.Bd.I.

J. W. Boeijenqa & Zn., Sneek. G. Schrijver, Het eenz. pad. G. Kuyper, B., Bijbel voll. kantt. Geb.

H. G. Bom, Amsterdam. Chomel,Woordenb. m.verv. 16 dln. Kuiper, De plant enz.

H. A. van Bottenburg, Amst. Handel. v.h.2econgr.v.geref.evang.

E. Broekhuis&ZoNEN,HengeIo. v. d. Es, Grieksch woordenb.

H. B. Breijer &Zoon, Arnhem. Bosb.-T., Lauernesse. Evvings. Bosboom-T., L. stud. uitg.Evvings. Bosboom-T., Maj. Frans. Ewings.

J. G. Broese, Utrecht. Querido, De oude waereld. Geb.

Dixon's Boekh., Apeldoorn. Foerster,Levenskunst(nietLevenswandel). 1-2. G. of dl. 2 ing.

v. d. Haar & v. Ketel, 's-Grav. v. Balen, Dierenw. v. Insul. Dl.I. G.

VanHolkema &W arend., Amst. Büchner, Leven hiernamaals.

M. O. Jongbloed, Leeuwarden. Brugmans, Kernkamp, Alg. gesch.

P. A. Karsdorp, Amsterdam. *M. v. Overeem, Leerb. handelsrekenen. 4dln. Nieuw of gebruikt.

kemink&ZN.'sBH.(breijer),Utr.

De Nieuwe gids. Juli-nr. 1918.

H. A. Kramers & Zoon, Rotterd. Dahn, Str. o.Rome.I.luxe-uitg.Coh. Borghese,Van Peking n. Parijs. G. v. Eeden, Kleine Johannes.IJI.Geb.

Allert de Lange, Amsterdam. Streckfuss, Gesch. d. wereld. G. Molengraaff, Borneo-expeditie. G.

C.L. van Langenhuysen, Amst. *De Boer, Toorop.

J. W.v.Leeuwen (Fercken), Leid. 'Potters, Catechismus. Dl. 7. *Thorn Prikker (Joh.), Brieven. •Ed.Thorn Prikker, N.kunstn.heid.

Meijer & Schaafsma, Leeuw. "Heydeman, Vlakke drieh.meting.

B. Mensing, 's-Gravenhage. *Flammarion,De wond.v. h. heelal. *Flammarion, De wond. d. hemels.

Morks & Geuze, Dordrecht. De Natuur. 1918. Z. g. k. d.

De Nederl. Boekh., Antwerpen. Eigen haard, 1875, 86, 1905, '12. De Natuur. 1882, 1885, 1890. Vragen, v. d. dag. 1889. Boon's Geïll. mag. 2, 3, 7, 9, 10, 11,

12, 14, 15,17. Revue d. sporten. 1911/'12,'12/12.

Martinus Nijhoff, 's-Gravenh. Meteren, Hist. d. Pays-Bas. 618. Oppen, Sasse, Rechtsliterat. 5 dln. Borgman, Geol. ontw. hoogv.1892.

Boekh. „Ontwikkeling", Amst. Querido, O. waereld. Geb. ƒ 15.

P. Out, Koog a. d. Zaan. Nolen, Klin. voordrachten. I, II.

P. J. Romijn, Oosterbeek. Nederl. Patriciaat 1910-1917.

Wed. J. R. van Rossum, Utrecht. De Br., Staatk. gesch.v.N.'48-87.G. Zillich, Statika. O.L.Veenstra.

B. C. Rozenbeek Hzn., Hilvers. *Gron.-Drentsche oorkond.b.2d.G.

Scheltema & Holkema, Amst. *Backer Dirks, Ned. zeemacht. IV. *Evers, Architectuur. Dl. I. *Oude kunst. Ie jrg. "Thackeray, Kermis d. ijdelheld. "Thackeray, Henry Esmond. 'Lapidoth, Fransche teekenaars. •Marius, Schilderkunst. *Het Huis, Oud en nieuw. 1906. "Ligthart, Verspr. opstellen. I. ♦Wendingen. Ie jrg. Kplt. * Wakker, Went, Ziekten suikerriet.

Scholtens &Zoon, Groningen. *Alg. adresb. v. Nederl. L. dr. -

Seyffardt's Boekh., Amsterd. Boeken over Spanje. Taal-, landen volkenk., gesch. diction. enz.

Van Stockum's Antiq., 's-Grav. Kilian, Etym. ed. v. Hasselt. 2 dln. Alg. Ned. adresb. 1917 of 1918. Ten Hoet, Spectator, schouwburg.

Fa. A. Vernout, Haarlem. Querido, De oude waereld. I. G.

W. C. Wansleven, Zutphen. Stapel, Koning, Leerb. politie.

C. Pet, Hoogeveen. Marjorie Bowen: romans. G.

P. Pieters jr., Amsterdam. Keary, Helden van Asgard. Polak, Alg. mythologie. 2 dln. Van Leeuwen, Germ. godenleer. Witkamp, Sagentijd oude volken. Schrijnen, Ned. volkskunde 2 dln. Simrock, Deutsche Weihnachtsl. Wolff, Niederlandische Sagen. R. v. d. Aa, Verhalen en legenden. Asbjörnsen, Noorsche volksvert. Frere, Indische toovertellingen. K.u.Schwarz,Norddeutsche Sagen. Carpentier Alt., Wrdnb.vrijmetsel. Clavel, Gesch. vrijmetselarij. Oiiver, Gesch. d. inwijdingen. Riko, Handboek magnetisme. Kuhne, Nieuwe geneeskunde.

S. Gouda Quint, Arnhem. Rhedev.d.Kl.,Genealog.kwartierst. Verheerl. Nederland. Afz. dln.

Fa. G. J. Reits, Groningen. Christel, vrouwenleven. Ie jrg.

J. H. de Wit, Amsterdam. Keiler, Vert. 1001 nacht. Geb. Knapper, Leerbk. boekhouden.

Aangeboden:

D. Bolle, Rotterdam. Müll.'sAdresb.d.D.Buchh.'19./3.60

W. S. Terpstra, Steenwijk. Bijb.dagbk.Bergopw. 1-4.M.40%.

Tollensstraat 17, Den Haag

koopt Fondsartikelen, restanten, boekwinkel-inventarissen, bibliotheken, tijdschriften, en alle voorkomende aanverwante artikelen a contant

900

ADVERTENTIËN. Voor leden der Vereeniging 1—5 regels ƒ 0.62'/s, elke regel meer 12J<f cent. Voor niet-leden, ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: 1—5 regels ƒ1.—, elke regel meer 20 cent. Bewijsnummer 15 cent. — — — — — — — — — —

Adverteeren bij abonnement volgens tarief. — — —

Afdeeling „Gevraagde- en Aangeboden Boeken": voor 'leden 10 cent per regel, voor niet-leden 20 cent per regel bij vooruitbetaling in bons. — — — — — — —

Van Advertentien op den dag vóór de uitgaaf 's middags na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk plaatsen niet worden verlangd. — — ______

INHOUD

Officieel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet officieel gedeelte. - Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen: Aanbesteding. - Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen. - Uitgaven in voorbereiding. - De prijs van den boekband, Uit het buitenland. - Inhoud van tijdschriften. — Advertentiën,

Typ. amst. bobk- bn Stbbndr. vm. KiuumAH Hasms * Cc,

Sluiten