Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

287

1919. No. 22 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

ontving, gaf ik hem als antwoord zoo ongeveer hetzelfde terug als men hierboven heeft kunnen lezen.

Ik heb dan ook de vaste overtuiging dat bij de steeds aangroeiende eischen, zeer velen, die tot heden prijs stelden op een behoorlijken band tot niet overdreven prijs, zich meer en meer zullen terug trekken en zullen afwachten totdat die eischen in redelijker banen zullen zijn teruggekeerd.

En die tijden zullen noodgedwongen ongetwijfeld komen tot schade van den overvrager. Het geldt hier de zuiver economische regel van «vraag en aanbod», dieJfces beheerscht, en die, hetzij naar kort^ hetzij na langer tijd - doch te allen tijde en volkomen zeker - haar werking onverstoorbaar doet gevoelen.

Met mijn dank voor de verleende plaatsruimte,

C. M. van Stockum.

Uit het buitenland

«Marion Desroses, courtisane», roman, door Robert Dieudonné, is verschenen bij de uitgevers-firma L'édition (bibliothèque des curieux), te Parijs.

«La clique du café Brebis», roman, door Pierre Mac-Örlan, is verschenen bij de uitgevers-firma «La renaissance du livre», te Parijs.

«Instead», roman, door Olive Wadsley, is verschenen bij de uitgevers-firma Cassell & Co., te Londen.

«The wive who came alive», roman, door W. S. Caine, zal verschijnen bij den uitgever W. Jenkins, te Londen.

«Paul's wife», roman, door Douglas Sladen, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Hutchinson & Co., te Londen.

«Die Stürmer», roman, door Alfred Schirokauer, is verschenen bij Wilhelm Borngraber Verlag, te Berlijn.

«Imperium mundi», roman, door **, is verschenen bij den uitgever Richard Mühlmann te Halle (Saaie).

«Die Küsse des Fraulein Sibylle. Novellen», door Winfried Lüdecke, zal verschijnen bij Axel Juncker Verlag, te Berlijn,

«Der Erzschelm Augustin», roman, door Martin Brussot, is verschenen bij Georg Müller Verlag, te München.

«Der Spiegel. Novelle», door Emil Strausz, zal verschijnen bij S. Fischer Verlag, te Berlijn.

«Der verlorene Sohn >, roman, door Elsbeth Borchart, zal verschijnen bij den uitgever Hermann Michel, te Charlottenburg.

«Millionenrausch. Roman aus unseren Tagen», door Margarete Böhme, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Dr. Eysler & Co., te Berlijn.

Nederlandsche leerstoel te Londen. —

De Londensche briefschrijver van ,Het Nieuws van den Dag' deelt mede, dat nog met den aanvang van het nieuwe leerjaar dezen zomer een hoogleeraar in het Nederlandsch aan de Londensche universiteit zal worden benoemd. De senaat heeft het besluit van de commissie voor de bevordering van de studie in het Nederlandsch aanvaard en besloten een oproep in de landen, die daarvoor in aanmerking komen te doen voor candidaten voor het professoraat aan University en Bedford colleges. Het honorarium zal £ 700 bedragen en de leergang zal dezen herfst een aanvang nemen.

Er is een voordracht opgemaakt voorden adviseerenden raad in verband met dezen leerstoel, die behalve uit leden van den senaat en de betrokken colleges en de professoren W. P. Ker en Caroline Spurgeon zal bestaan uit drie buiten de universiteit staande deskundigen (external experts), waarvoor zijn aangezocht onze gezant jkhr. R. De Marees van Swinderen, dr. A. J. Cohen Stuart en de heer J. A. J. de Villiers, onderdirecteur van het Britsch Museum.

Inhoud van tijdschriften.

Zentralblatt für Bibliothekswesen. 11/12. Heft. - P. Schwenke: Altberliner Bücher und Einbande. - K. Haebler: Zum Studium der altniederiandischen Donate. - O. Hupp: Zum Streit urn das Missale speciale. Mit Nachwort von P. Schwenke. K. Preisendanz: Aus zwei Schweizer Bibliotheken. - Literaturberichte und Anzeigen. ■»■ Umschau und neue Nachrichten,

Sluiten