Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iöl9. No. 22

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDËL

2ü\)

ZOOEVEN IS VERSCHENEN: 979

Inleiding tot de

Gynaecologische Diagnostiek

door

Dr. WILHELM WEIBEL

Uit het Duitsch vertaald en vermeerderd met een

„KORTE THERAPIE"

door

M. DE WILDT

Vrouwenarts te Rotterdam

Met 144 Afbeeldingen - Gecart. - Prijs f 5.—

N.V. BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ VOORHEEN E. J. BRILL

Leiden, 15 Maart 1919 979

B.z.a. tegen 1 April a.s., liefst voor DEN HAAG,

BEDIENDE

P.G., 21 jaar, v.g.g.v., bekend met alle voorkomende werkzaamheden in den Algem. Boekhandel, Duitschen Import, moderne talen, machineschrijven, etc.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 983

Winkeljuffrouw

gevraagd, zelfstandig kunnende optreden, P.G.

Brieven met opgaaf van verlangd salaris onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1003

Boekhandel. Jongmensen biedt zich aan als Filiaalhouder in nieuw op te richten zaak, uitstekend op de hoogte met den Boekhandel. Bij voorkeur in Den Haag.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 982

IS VERSCHENEN:

Het Idealisme des Geloofs

EEN LEZING

door

J.J. KNAP Czn.

Nederl. Herv. Pred. te Groningen

PRIJS: 40 ct.

g&- Een uitnemend

glasartikel.

SISf Commissie-ex. op aanvrage. 986

Kampen J. H. KOK

Is de uitvoering van „Sleeswijk's Kaarten" steeds onberispelijk, deze (Kaart van het Gooi) is dit in bijzondere mate. Hier is superieur werk geleverd. Mdbl. Posterijen 984 en Telegrafie

IS VERSCHENEN:

de le Aflevering van den TWEEDEN DRUK van

De Lendenen Omgord

BIJBELSCH DAGBOEK

door

Ds.J.j.KNAP Cz.

Compleet in 12 afleveringen a 65 cent

Het behoeft geen

betoog dat er met dit uitnemende Bijbelsch Dagboek nog veel te doen is en er met weinig moeite nog groote getallen van zijn te plaatsen.

"Commissie-ex. en

prospectussen worden op aanvrage gaarne toegezonden. 1004

Kampen J. H. KOK

Overgenomen van

MAAS & VAN SUCHTELEN te Amsterdam :

Over de Grondslagen der Wiskunde

door

Dr. L. E.J. BROUWER

Prijs f 2.90, geb. f3.50 + 10°/0 Crisistoeslag

P. NOORDHOFF, Uiig. Groningen 1002

Sluiten