Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

308

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 24

Mendes, Joost: Het geslacht der Santeljano's. Rotterdam, W. L. & J. Brusse's Uitgevers-maatschappij. 8°. [19x12].

Kplt. (8 dln.) a ƒ 1.50; geb. ƒ 2.75 Per dl. afz. » » 1.90; » » 3.15 II. Het licht dat gloorde. (115 blz.).

Mogendorff, Dr. E. E.: Natuurkunde voor m. u. 1. o. Groningen, P. Noordhoff. 1918. 8°. [215 x 145].

2A. Geluid en licht. (64 blz., m. 62fig.tusschen tekst en 1 pit.). Geb. ƒ 1.—

Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch-Indië. 1919. Amsterdam, J. H. de Bussy. 8°. [22 x 145]. (45 blz.). ƒ -.80

Rijpma, E.: Van toen en thans. Letterkundige bloemlezing. Amsterdam, L. J. Veen. . 80. [215x17]. (XII, 222 blz.).

ƒ 2.25; geb. ƒ 2.75

Opnieuw geplaatst met verbeterde prijsopgaaf.

Rockat, Dr. G. F.: Over verschillende wijzen van zien. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de geneeskunde aan de rijksuniversiteit te Groningen op 22 Maart 1919. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters'Uitgevers-maatschappij. Gr. 8». [245x165]. (32 blz.). ƒ-.75

Sanders, b. se, w. i., A. W.: Het taylorstelsel en de arbeiders. 2e, omgewerkte druk. Deventer, JE. E. Kluwer. 8°. [21 x 15]. (VII, 48 blz., m. 2 pltn.). / -.90

Opnieuw geplaatst met vermelding van prijs.

School, De. Orgaan van de afdeling Groningen van den «Bond van Nederlandsche onderwijzers». 17e jaargang. 1919/1920. No. 1 (Maart.). Groningen, Bureau van administr.: Trompkade 4a. Fol. [54x38].

Per jrg. (6 nrs.), p. p. f -.25

Schuiling, R., zie: Heimans, E., en R. Schuiling.

Spaander, Mr. dr. M.: Handelsrecht voor handelsdag- en avondscholen en zelfstudie. Met 9 bijlagen. 2e, herziene druk. Groningen, P. Noordhoff. 1918. 80. [215 x 145]. (VIII, 175 blz.). Geb. ƒ 2.50

*Staal, M. van der: Op leven en dood. Afl. 75. Rotterdam, Drukkerij Libertas.

Steen, Chr. van der, zie: Harterink, G. J., en Chr. van der Steen.

Thijsse, Jac. P., zie: Schuiling, R., en Jac. P. Thijsse.

Tijdschrift van de Vereeniging van homoeopathische geneesheeren in Nederland. Red.: . dr. D. K. Munting, dr. J. N. Voorhoeve. 3e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Oudenrijn, Administr.: Tijdschrift van de Vereeniging van homoeopathische geneesheeren in Nederland. Gr. 8°. [245x 16].

Per jrg. (4 nrs.) ƒ 1.50

De leden der Vereeniging van homoeopathische geneesheeren in Nederland ontvangen dit blad gratis.

Tuberculose. Orgaan van de Nederlandsche Centrale vereeniging tot bestrijding der tuberculose. Red.: C. Dekker. 15e jaargang. 1919/1920. No. 1 (Maart). 's-Gravenhage, Bureau van administr.: Antonie Duyckstraat 115. 8<>. [23x 155]. Per jrg. ƒ ?

Turnbond, De Amsterdamsche. Red.: E. v. Minden, arts, mej. J. Pleging, K. H. Lam. Ie jaargang. 1918-1919. No. 1 (Dec. 1918). Amsterdam, Bureau van administr.: K. H. Lam, Nieuwe Achtergracht 67. Fol. [31 x 24].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ -.50 Afz. nrs. a » -.10

Uittenbogaard, W.: Vragen en opgaven bij «Merkwaardige jaartallen» van A. Wiersinga, voor den druk bezorgd. 3e druk. Utrecht, Kemink & Zoon. 8». [19x13]. (31 blz.). ƒ -.25

Verschuur, Van Ketwich, zie: Ketwich Verschuur, Mr. dr. E. van.

Waard, E. de: Het erf der vaderen. Drama in 5 bedrijven. [5 m., 3 vr.]. Groningen, P. Noordhoff. 1918. 8°. [235 x 155]. (VIII, 132 blz.). ƒ 1.50; geb. ƒ 2.25

Wagensveld, G. G. van: Meetkundige vraagstukken voor kweek- en normaalscholen en andere inrichtingen met beperkt wiskunde program.Groningen,P. Noordhoff. 80. [195x 135].

1. (72 blz., m. fig. tüsschen tekst), ƒ -.75

2. (52 » » » » ■ » --65

Weekblad voor de burgerlijke administratie. Hfdred.: mr. dr. H. Vos. 71e jaargang. 1919. No. 3629. (3 Jan.) Heusden, L, J. Veerman. Fol. [41x27].

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 10.—

Weibel, Dr. Wilhelm: Inleiding tot de gynaecologischediagnostiek.UithetDuitsch vertaald en vermeerderd met eene «korte therapie» door M. de Wildt, arts. Leiden, Boekhandel en drukkerij vrhn. E. J. Brill. 8°. [23x 145]. (XII, 175 blz., m. 144 afb. tusschen tekst). Geb. ƒ 5.—

Wereldbibliotheek. Onder leiding van L. Simons. Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. 8°. [185xl2]. 380. Longos : De treffelijke historie van Daphnis ende Chloé. Vertaling uit het Fransch van Amyox door J. Brouwer. (113 blz.).

ƒ -.50 ; gecart. ƒ -.75 ; linn. ƒ -.90

Wielemaker, K.: School en zending. Eene noodzakelijke aanvulling op het leerplan der christelijke lagere school. Handleiding bij het zendingsonderwijs aan kinderen. Uitgegeven vanwege de onderwijs-commissie van den zendingsstudie-raad. 's- Gravenhage, Boekhandel van den zendingsstudie-raad. 80. [22x 145]. (X, 160 blz.).

ƒ 1.90

Sluiten