Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 25

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

319

Pik, J. W.: Overzicht der vaderlandsche geschiedenis. Zwolle, W. E. J, Tjeenk Willink. 80. [21 x 14].

II. (sinds ± 1648). 3e druk. (VIII, 232y>lz.£

Plechtigheid van de inkleeding der nonnen van de orde van den H. Benedictus. In het Nederlandsch bewerkt door dr. Dom Willem van de Kamp. Bussum, Uitgeversmaatschappij vrhn. Paul Brand. KI. 80. [115x105]. (32 blz.). ƒ --50

Risalat hoekoem kanoën jaitoe oendangoendang melaka. Uitgegeven door dr. Ph. S. van Ronkel. Leiden, Boekhandel en drukkerij vrhn. E. J. Brill. 8°.,s[23x 155].

(60 blz.). / L~

Rochat, Dr. G. F.: Over verschillende wijzen van zien. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogieeraarsambt in de geneeskunde aan de rijksuniversiteit te Groningen op 22 Maart 1919. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. Gr. 80. [245x 165]. (32 blz.). ƒ-.75

Opnieuw geplaatst wegens misstelling.

Ronkel, Dr. Ph. S. van, zie: Risalat hoekoem kanoen.

*Schoengen, Dr. M.: Geschiedenis van het onderwijs in Nederland. Afl. 9. Amsterdam, H. Meulenhoff.

Tuinzing, R. W.: Kalk. Haar vormen, eigenschappen en haar beteekenis voor landbouw en industrie. Maastricht, Firma LeiterNypels. 1918. Gr.80. [245x 155]. (64 blz., m. 65 fig. op 26 blz.). ƒ 1-40

Valkhoff, P.,zie: Bitter, J., en P. Valkhoff.

Verburg, M.: Taaloefeningen voor de lagere school. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 80. [195x14].

6. 7e leerjaar. (96 blz.). / --50

Veldhuysen, W. Th., zie: Ymker, H., en

W. Th. Veldnuysen.

Visser, F. P., en K. van Genne: De beginselen der Fransche taal ten gebruike bij het onderwijs aan lagere-, kweek- en normaalscholen. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 8°. [21 x 145].

Ifl. (192 blz.). ƒ --95.

Ymker, H., en W. Th. Veldhuysen: The

graduated reader. A companion to «English for children». The Hague, Van Cleef Brothers. 8°. [195x14].

4. 3rd edition (VIII, 62 blz.). ƒ -.50

Prospectus

Ir. A. W. C. Dwars, Beton en gewapend beton. Beknopte handleiding bij middelbaar technisch onderwijs, tevens ten dienste van

candidaten voor de diploma's bouwkundig opzichter en technisch ambtenaar rijkswaterstaat. Deventer, /E. E. Kluwer.

J Godefroy, Het schetsen van machinedeelen voortechnici.(Projectievisch,axonometnsch, dimetrisch en perspectivisch). Deventer, JE. E. Kluwer.

E. M. van de Grampel, Moderne electnciteit en haar voornaamste toepassingen. Leerboek der Faraday-Maxwelsche theorie en der electronen theorie. Deventer, JE. E. Kluwer. , , , ,

A W. Sanders, b. k., w. i., Het taylorstelsel en de arbeiders. Deventer, JE. E. Kluwer.

C. Visser, Bouwkundig vragenboek, bevattende vragen, opgaven en mededeelingen betreffende het mondeling éxamen van bouwkundig opzichter. Deventer, JE. E. Kluwer.

A. A. van der Vooren, Het ontwerpe^ en controleeren van gewapend beton-constructies met behulp van grafieken. Deventer, JE. E. Kluwer.

Magazijn-catalogus

Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage. No. 446. Livres anciens et modernes. 8°. (32 blz.; 369 nrs.).

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN Vennootschap

Met de .Nederl. Staatscourant' no. 70 is verzonden een bijvoegsel (no. 385), bevattende de akte van oprichting en de statuten der naamlooze vennootschap Electrische steendrukkerij en clichéfabriek vrhn. Van Geelen, Nout en Co., te Utrecht.

Oprichters waren de heeren H. A. van Geelen, W. Nout, beiden wonende te Utrecht,

en Ph. Th. Bongenaar, wonende te ue bui, Het doel der vennootschap is het vervaardigen van etiketten, biljetten, bestekken, plaatwerken, drukwerken voor handels- of andere doeleinden, den handel daarin en wat in den ruimsten zin genomen, kan gerekend worden daarmede in verband te staan.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, aanvangend 5 Februari 1919.

Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt 25.000 gulden, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot 500 gulden, waarvan 10 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, met of zonder commissarissen.

Sluiten