Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:i22

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 25

politieken aard was, werd door de burgerpartijen beantwoord met een tegenstaking, welke beide gebeurtenissen tot gevolg hadden dat gedurende genoemd tijdsverloopteLeipzig alle arbeid en bedrijf stilstond en de stad geheel van het verkeer met de buitenwereld was afgesloten. Gedurende dien tijd werd dus ook een geen enkel boek naar het overige deel van Duitschland of het buitenland verzonden.

Onmiddellijk na het beëindigen der staking, waaraan deze algemeene stilstand van alle bedrijf zeer krachtig medewerkte, werd door de werknemers in den boekhandel een loonbeweging op touw gezet, welke echter door de bemiddeling van het bestuur van den Börsenverein werd beëindigd door het sluiten van eenè arbeidsovereenkomst.

Dadelijk na afloop hiervan zond het bestuur van den Börsenverein een schrijven aan het Arbeits- und Wirtschaftsministerium, te Dresden, waarin het wees op de gevolgen, welke onvermijdelijk uit eene herhaling van dergelijke gebeurtenissen zouden voortvloeien.

Na gewezen te hebben op de beteekenis der stad Leipzig als middenpunt van het

verkeer in den boekhandel voor Duitschland en voor het buitenland, zegt dit schrijven: een belang bij het behoud van Leipzig als middenpunt voor den boekhandel bestaat slechts zoo lang, als Leipzig in de gelegenheid is, op dezelfde vertrouwde en stipte wijze als tot nu toe zijne taak in dit opzicht te vervullen. Is dit niet het geval, dan is de taak van Leipzig als middenpunt voor den boekhandel, wat het niet zoozeer als centraal verkeerspunt, doch door zijne geschiktheid voor dezen arbeid en zijne vertrouwheid is, geëindigd.

Inhoud van tijdschriften.

The Book monthly. - Maart-afl. Grub street gossip. - J. M. Bulloch: Private problem! - James Milne: A «Ralph Connor» talk. - B. W. Matz: Dickens «best sellers». C. E. Lawrence: Barrack-room reading. Eliot Buckram: A pilgrimage in poetry. Clive Holland: Bookshops on wheels. Centenaries of 1919. -The ever-living Burns. J. R. Moreton Macdonald: George Wyndham. - D. S. Meidrum: The spring novelist. The general reader. - The reader's guide.

ADVERTENTIËN

AbONNEMENT. Voor Nederland: ƒ 4._ per 3 msanlen voor het buitenland, bij vooruitbetaling: f 9.30 per ha'nssar. Afzonder!, nrs. 20 cent. Bewtjsnrs. 15 cent. — ~

N. V. BOEKHANDEL VISSER & CO. TE WELTEVREDEN

bericht, . dat procuratie verleend is aan den Heer R. JONGMAN en zulks bij acte verleden voor Notaris O. H. THOMAS,

N63, d.d. 16 Januari 1919

Aiphabetische Lijst vsn boeken, tijdschrift-tin enz,, mei titelregister, (uitgave van de Vèreeniging): per jau (12 nrs.) ƒ 1.50; afzonder!, nrs. 15 cent - — - _

1126

In Boekhandel met Antiquariaat U22

een JUFFROUW

of BEDIENDE gevraagd.

Brieven met opgaaf van genoten en verlangd salaris, onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad.

G. THEOD. BOM

BEËED1GD MAKELAAR E M EXPERT VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN

TAXATIËN VOOR BEDRIJFSWAARDE, BOEDELSCHEIDING CREOIETHVPOTHEEK, SUCCESSIE EN LIQUIDATIE. SCHADEREGELINGEN E N PUBLIEKE VERKOOPI M GE N

KANTOOR: KERKSTR. 3f 0-31 AmSTCHQAM. TE l. N . ©OS

F. & W. BOELENS

HAARLEM

ONTVANGEN: een groote partij

AMERIKAANSCHE BORDREINIGERS

Per dozijn / 4.20 Per 100 stuks / 32.50

U35

Sluiten