Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-""Zes-en-tachtigste jaargang No. 28 Dinsdag 8 April 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL.6844N

Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij ■voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het NiéuwsWad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging ter bevordering ■van de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd;

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN DEN NEDERLANDSCHEN BOEKHANDEL

"Het Bestuur maakt bekend, dat in *3e serie Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, uitgegeven door de Vereeniging, zijn verschenen:

De Boekhandel te Amsterdam voornamelijkindel7eeeuw.Biographische en geschiedkundige aanteekeningen verzameld door M. M. Kleerkooper, aangevuld en uitgegeven door W. P. van Stockum Jr.

ƒ33.— ; geb. (2 dln.) ƒ40.— en

Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus door Dr. W. P. C. Knuttel. . . . . . . ƒ3 —

Leden der Vereeniging kunnen van beide werken één exemplaar voor hunne particuliere bibliotheek bekomen tegen 1/3 van den particulieren prijs, dus respectievelijk voor ƒ11.— en ƒ1.—, (band en binden van gebonden exx. afzonderlijk berekend) mits zij het bedrag per postwissel aan den uitgever der Vereeniging, de firma Martinus Nijhoff, Den Haag, overmaken.

De op deze voorwaarden bestelde exemplaren zullen op naam worden gesteld en mogen niet in den handel worden gebracht.

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

Bahler, Dr. Louis A.: Het naakte militairisme. Rede. 2e druk. Rotterdam, Vereeniging voor religieus en maatschappelijk werk, dir. J. P. Honnef. 8°. [21 x 151. (20 blz.).

ƒ -.15

Barentz-Schönberg, S. J.: Het boek voor de huisvrouw. Handleiding voor de huishouding, de kookkunst, voedingen voedingswaarde; het inmaken, de zorg voor het lichaam, het wasschen, stijven en strijken, tafeldekken, enz., enz. 6e, geheel herziene druk. Rotterdam, D. Bolle. 8°. f215x1551 (IV, 127 blz.). ƒ -.go

Sluiten