Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 29

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

381

De Nederlandsche Boekhandel - Antwerpen

deelt hierbij nogmaals mede, dat de leveringen, gedaan na 1 Januari 1919, in Nederlandsch geld worden uitbetaald, op den gewonen door de uitgevers vastgestelden betalingstijd. Op eenvoudig verzoek worden de gelden overgemaakt; men gelieve voorloopig niet te beschikken.

1337 De Bestuurder: L. H. SMEDING

Heden verzonden wij de bij aanbieding bestelde exemplaren van:

Dr. J. H. J. M. WITLOX

DE KATHOLIEKE STAATS PARTIJ

in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst

EERSTE DEEL

Prijs ingenaaid fl.5.75 — Gebonden ü 7.—

Het geheele werk zal vermoedelijk vier deelen omvatten; men gelieve daarom de namen der eventueele koopers te noteeren, om de volgende deelen ten vervolge te kunnen zenden.

Het eerste deel is echter afzonderlijk verkrijgbaar.

Aanbiedingsvoorwaarden zijn thans vervallen.

Daar de oplaag nagenoeg bij aanbieding geplaatst werd, zenden wij dit werk niet algemeen in Commissie, doch uitsluitend op aanvraag. Prospect, nog ruimschoots verkrijgbaar.

TfiULING'S UITGEVERS MAATSCHAPPIJ

's-Hertogenbosch, 10 April 1919 1331

EXTRA AANBIEDING

LABELS goede kwaliteit

No. 1 2 3 4 5 6 7 8_

1.85 2.20 2.65 3.15 3.55 4.15 4.85 5.45 per 1000 stuks

SIGARENZAKJES met en zonder rebus,

in het klein en middel a ƒ1.35 per 1000 stuks.

Groote sorteering ENVELOPPEN vanaf ƒ3.50 per 1000 stuks. 1332 Netto op 1 maand - Vrijblijvend - Monsters op aanvraag FIRMA WED. PLANCKEN & ZOON - ZWIJNDRECHT

Wegens gemis aan opvolger en dubbele zaken wordt in sterk vooruitgaande provincieplaats in het Centrum des lands, eene langer dan een halve eeuw bestaande

BOEKHANDEL

waaraan verbonden de agentuur van twee dagbladen, ter overname aangeboden. Benoodigd kapitaal ± 20.000 gld. Geen tusschenpersonen.

Br. fr. onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau v. d. Blad. 1318

R.K. Boekhandel

te Amsterdam, vraagt

AANKOMEND BEDIENDE

of JUFFROUW

Eenige kennis van mod. talen gewenscht.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1336

Net welbespraakt persoon jaren zelfstandig in den Boekhandel werkzaam, zag zich gaarne geplaatst voor bureauwerkza.m heden of vertegenwoordiging.

Br. onder h. Nr. dezer Adv. a. h. Bureau v. d. Blad. 1328

Sluiten