Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

388

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 29

Fa. J. a. Verlooy, Rotterdam. Blok,Gesch.Ned.volk 2 dr.G.Antiq. Brugm., K., Alg. gesch. le dr. Geb.

D. J. Wilterdink, Deventer. Loosjes, Torenmuziek. Folio-bijbel z. pl. Geb.

W. Zwagers, Rotterdam. Louwerse, Vad. gesch. Geb.

Aangeboden:

W. J. van Hengel, Rotterdam. Adresb. v. Rotterd. tegen ink. pr.

BUKMAN & SARTORIUS

AMSTERDAM <**

Perry Kroonpennen per gros f 1.75

H. F. DE CHARRO & ZONEN

PAPIERGROOTHANDEL - PAPIERFABRIEK TE EERBEEK

Hoofdkantoor: 's-Gravenhage. Telefoon Haag 780 en 760 1302

\ Amsterdam, „'t Boekhuis", Heerengracht 124-128.

Bijkantoren: J Telefoon: Centrum 2181

) Rotterdam. K. Hoogstraat 36a. Telefoon: 13901.

ALLE SOORTEN PAPIER

ADVERTENTIËN. Voor leden der Vereeniging 1—5 regels ƒ 0.62V:, elke regel meer 12% cent. Voor niet-leden, ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een Isd: 1—5 regels ƒ1.—, elke regel meer 20 cent. Bewijsnummer 15 cent. — — — — — — _ ___

Adverteeren bij abonnement volgens tarief. — — —

Afdeeling „Gevraagde- en Aangeboden Boeken": voor leden 10 cent per regel, voor niet-leden 20 cent per regel

bii vooruitbetaling in bons. — — — — —

Van Advertentien op den dag vóór de uitgaaf 's middags na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk plaats«n riet worden verlangd. — — — — — — — —

INHOUD

Officeel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandelsr. Kennisgeving. - Pensioenverzekeringsfonds. - Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet officeel gedeelte. Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen: J- M. Roos van den Berg. Door J. H. de Wit. - Dat is nog eens 'n vak! Niet de O. W. maar de bindloonen bepalen de hooge prijzen. Door C. M. van Stockum. Loonactie. Door S. L. van Looy. - Uit het buitenland. - Bibliotheken in openbaar bezit overgegaan. De socialiseering der Beiersche pers. - Inhoud van tijdschriften. - Advertentiën. Ttp. amst. boek- en steendr. v/h. Ellesman harms & cc

Sluiten