Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 31 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

405

Bediende Boekhandel Ned. O. I.

Bij de Maatschappij „VORKINK" te Bandoeng kan een flink, ontwikkeld Jongmensen op de hoogte van het vak geplaatst worden. Salaris ƒ200.-— per maand, met jaarlijksche verhooging.

Sollicitanten worden verzocht zich met uitvoerige inlichtingen schriftelijk te richten tot: Agentschap Maatschappij Vorkink, Rembrandtkade 35, Utrecht.

rr j 1392

Begin Mei a.s. zal verschijnen: 1388

LEIDDRAAD VOOR DE VERMOGENSBELASTING

1919/1920

EFFECTENKOERSLIJST Prijs /0.60

AMSTERDAM, 12 April 1919 J. H. DE BUSSY

N.B. Prospectussen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Dringend verzoeken we bestellingen tijdig in te zenden, daar de oplaag naar de behoefte geregeld wordt.

Bij ons ligt ter perse, om binnen eenige weken te verschijnen, het 1398

PROCES-VERBAAL

VAN HET

CHRISTELIJKE SOCIAAL CONGRES

gehouden te Amsterdam van 10-13 Maart 1919 5" standaardwerk voor vele jaren

Wij leveren dit werk, dat door een ieder, die zich op sociaal gebied beweegt, gaarne zal worden gekocht, aan den boekhandel tot 15 Mei a.s. op conditiën 7/6 en 4/3Va met 20 % + 10 %.

De particuliere prijs is f7.— ingenaaid, ƒ8.50 in prachtband.

Collega's, die met dit goed verkoopbare boek wülen werken, verstrekken wij gaarne prospectussen en inteekenlijsten.

DRUKKERIJ LIBERTAS - ROTTERDAM

GOUDSCHE SINGEL 105

Ruil naar A'dam

Boek- en Papierhandel,

(Leesbibliotheek) sedert 1913 gevestigd te Amsterdam, wenscht om gezondheidsredenen te ruilen, met collega buiten gevestigd. Stijgende omzet, behoorlijk bestaan. Accountantsonderzoek verlangd en toegestaan. Inventarissen kunnen naar verkiezing al of niet geruild.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1412

VERSCHENEN: 1413

Staat der Nederl. Zeemacht en Koopvaardijvloot

80e jaargang 1919 Part. prijs f 2.25 + 5 o/0 crisistoeslag. - Netto prijs ƒ 1.80 Amsterd. Boek- en Steendr. v/h. Ellerman, Harms & Co. 147/151 Warmoesstr. Amsterd.

Fabriek van Kantoorboeken

Er wordt relatie gezocht

met een Eerste klas Kantoorboekbinderij, voor den verkoop in Noord-Brabant van haar fabrikaat door een gevestigde aan dat artikel verwante zaak.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1390

DRUKKERIJ of UITGEVERSZAAK

Beschaafd ervaren vakman, gehuwd, voorheen eigenaar en bondslid, zoekt flnant. deelname in eerste klasse zaak met werkzaam aandeel in de leiding. Aangename samenwerking vereischt en verzekerd.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1404

Sluiten