Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4! 6

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 32

Revue semestrielle des publications mathématiques rédigée sous les auspices de la Société mathématique d'Amsterdam. Tables des matières, contenues dans les cinq volumes XXI-XXV, (1913-1917), suivies d'une table générale par noms d'auteurs. Amsterdam, Delsman en Nolthenius. 1918. 80. [24x 155], (IV, 160 blz.). / 4.50

Roodhuyzen, A., zie: Levensvragen.

Royen, arts, J. I. A. B. van: Iets over het geluidvraagstuk in ziekenhuizen in het algemeen en over de geruischlooze kamer in het bijzonder. Dordrecht, C. Morks Czn. 80. [21 x 135], (32 blz,, m. fig. tusschen tekst).

ƒ -.50

Overdruk uit „Het Ziekenhuis". Nrs. 1 en 2,1919.

Slempkes, J. A.: Kernen van Boeiende stof uit het gebied der natuurkennis. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. Gr. 8". [245x185]. Tweede jaarserie. 3e druk. (III, 76 blz., m. afb. tusschen tekst). / -.60

Smit, J., zie: Dekker, A. J., en J. Smit.

Stephan, F. K.: Uitgewerkte scheikundevraagstukken eindexamens h.b.s. 1901-1918. Amsterdam, J. W. Ebert. Gr. 8». [245 x 16]. (31 blz.). ƒ-.65

Tijdschrift voor kadaster en landmeetkunde. Red.: T. A. Polêe, H. F. van Riel. (Uitgegeven voor rekening van de Vereeniging voor kadaster en landmeetkunde). 35e jaargang. 1919/1920. Afl. 1/4. (April). Utrecht, Electrische drukkerij «de Industrie», J. van Druten. 8<>. [225 x 15].

Per jrg. (12 afl.) ƒ 2.50

Uittenbogaard, W.: Vragen en opgaven bij «Merkwaardige jaartallen» van A. Wiersinga, voor den druk bezorgd. 3e druk. Utrecht, Kemink & Zoon. 8°. [19x13]. (31 blz.). ƒ -.20

Waardenburg, Ds. C.: Van U mijn lof. Leerrede gehouden te Bruinisse op 6 April 1919 bij gelegenheid van vijf en twintigjarige ambtsvervulling. Bruinisse, J. van der Wal. Gr.80. [25x 165]. (16 blz., m. e. portr.). ƒ -.40

Weekblad, Nederlandsch, voor zuivelbereiding en veeteelt. Orgaan voor veehouders, boter- en kaasfabrikanten en handelaren in zuivel. Red.: T. J. Swierstra. 25e jaargang. 1919/1920. No. 1 (1 April). Doetinchem, Nederlandsche Drukkers- en uitgeversmaatschappij «C. Misset». Fol. [70 x 34],

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 6.— Afz. nrs. a » -.15

"Woordenboek, Bouwkundig. Onder hoofdredactie van L. Zwiers. Afl. 17. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.

Muziek

Liederen van Groot-Nederland. Verzameld door F. R. Coers Frzn. Apeldoorn, C. M. B. Dixon & Co. Fol. [30 x 225].

Per bdl. f -.60

50. Vlaamsche strijdliederen. (12 blz.).

51. Soldatenliederen. Soldatenleven. (12 blz.).

52. Uit de Fransche Nederlanden. UitFransch Vlaanderen. Zeevaartliederen. 2e reeks. (12 blz.).

53. Scherts en klucht. Schalksche liederen. 3e reeks. (12 blz.).

54. Liedekens van minne. 4e reeks. Minnesmart. (12 blz.).

Fondscatalogus J. B. Wolter's Uitgevers-maatschappij,

Groningen, Den Haag. Voor leeszaal, school en huis, bibliotheken. Februari 1919. 8°. [195x 135], (31 blz.).

Overgegane fondsartikelen

Bos: Kook- en huishoudboek. Amsterdam, Drukkerij Bos. - Rotterdam, D. Bolle.

Broerse Jr., C: Alphabetische lijst van gemeenten in Nederland. Amsterdam, Drukkerij Bos. - Rotterdam, D. Bolle.

Veraart, Mr. J. A.: Arbeidsloon. Amsterdam, Gebr. Schröder. - 's Hertogenbosch, Teulings' Uitgevers-maatschappij.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN Uitgaven in voorbereiding

Bij den uitgever J. Ploegsma, te Zeist, zullen verschijnen: «Hoofdmomenten der Russiese letterkunde. (Poeshkin, Gogolj, Toltoj, Dostojewsky)», door prof. dr. N. van Wijk, metbandteekening van P.A.H. Hofman ; «Liefdedaden. Eenige christelijke overwegingen in den vorm van redevoeringen», door Sören Kierkegaard, uit het Deensch vertaald door J. L. Maris-Fransen van de Putte, met bandteekening van Jac. Jongert; «De komende school. (Grundfragen der Schulorganisation)», door dr. Georg Kerschensteiner, vertaald en van een inleiding voorzien door dr. A. de Vletter; en een «Paedagogische kalender» voor 1920, samengesteld door mevr. C. de Vletter, ontwerp schild van P. A. H. Hofman.

De Debitant. — Begin Mei zal het le nr. van «De Debitant», officeel orgaan van den Nederl. Debitantenbond verschijnen. Het bestuur van den Nederl. Debitantenbond zal voorloopig de redactie vormen. Het blad zal uitgegeven worden door den heer J, Morks, te 's-Gravenhage.

Sluiten