Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

430

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 33

Volgens bindend besluit genomen in de Algemeene Vergadering van den Nederl. UitgeversBond van 22 April worden van heden af alle onderwijs-uitgavenmet 20 % crisistoeslag geleverd. In dezen toeslag is niet de 5 % debitantentoeslag begrepen. 1489

H. D. TJEENK WILLINK Haarlem & ZOON

N.V. WED. J. AHREND & ZOON, Afd. Boekhandel, Singel 22-24, te Amsterdam, zoekt met 1 Juni a.s. of eerder voor het samenstellen van techn. boeken-catalogi en andere daaraan verwante werkzaamheden een 1469

flinke vrouwelijke of mannelijke kracht

Aanvangssalaris / 100.— a ƒ 125.— per maand.

In een drukke debletzaak in Provinciale hoofdstad wordt een

flinke Bediende

gevraagd. Goed vakman. P.G. Bij gebl. gesch. goede positie en prettige werkkring.

Aanb. met uitv. refer. en verl. salaris onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 1483

JONGMENSCH

op de hoogte met de Duitsche en Engelsche taal en boekhouding, wenscht in den boekhandel te worden opgeleid.

Brieven fr. onder lett. C. S. aan N. MAGER, Boekhandel,

te PüRMEREND. 1479

In een Uitgeversbedrijf te Amsterdam met drukkerij en omvangrijke particuliere cliëntèle kan iemand worden geplaatst of opgeleid tot

CHEF DE BUREAU

(totaal pers. ± 35 m.). Gegadigden moeten goed correspondent en algemeen behoorlijk onderlegd zijn, gewend aan flink werken en verantwoordelijkheid. Zij, die bewijzen van verkoopkracht kunnen overleggen, genieten de voorkeur. Salaris naar omstandigheden. Zeer goede vooruitzichten voor iemand, die zich een betere levenspositie wil verwerven en bereid is zich daarvoor eenige jaren flink in te spannen.

Brieven m. volledige en uitv. inl. (ook omtrent onderwijs en loopbaan) onder het Nr. dezer Adv. aan het Bureau van dit Blad. 1465

Bediende Boekhandel Ned. O. I.

Bij de Maatschappij' „VORKINK" te Bandoeng kan een flink, ontwikkeld Jongmensen op de hoogte van het vak geplaatst worden. Salaris ƒ200.— per maand, met jaarlijksche verhooging en vrijen overtocht. uso

Sollicitanten worden verzocht zich met uitvoerige inlichtingen schriftelijk te richten tot: Agentschap Maatschappij Vorkink, Rembrandtkade 35, Utrecht.

Heer, In bezit van kapitaal, zal gaarne in een bestaande le klas zaak worden opgenomen. Is grondig met het vak bekend en genegen, de zaak later event. geheel over te nemen.

Brieven onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 1488

DE FIRMA C. G. A. CORVEY

AMSTERDAM - UTRECHT - ROTTERDAM - DEN HAAG

bericht de ontvangst van groote partijen WIT EN ROOD ENGELSCH VLOEI 428 „FORDMILL" EN „DENOVO"

Monsters en prijzen op aanvraag wafc

Sluiten