Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 33

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

435

„GEM" PAPIERCLIPS

ONTVANGEN de origineele Amerikaansche „GEM" Papierclips, groot model, vervaardigd van roestvrij, vernikkeld metaaldraad.

PRIJS OP AANVRAAG - BIJ KWANTUMS SPECIALE NOTEERINGEN!

O. HARRIS IMPORT CO.

AMSTERDAM 1491

Opvraag ter ruiling

van

Prof. Dr. PvH. PEL, De ziekten van de maag,

3e druk.

Ruil-exempl. worden vóór 1 Mei terugverwacht.

DE ERVEN F. BOHN Haarlem, 18 April 1470

Van :J. BRANDS, The last three months, 2e druk,

is een herdruk ter perse.

Ruilex. worden ingewacht voor 5 Mei a.s. 1484

Purmerend J. MUUSSES

TERUGVRAAG Exemplaren Vogin, Verachten, 3e druk, worden lot en met 3 Mei a.s. teruggenomen ter ruiling voor den nieuwen druk, die ter perse is. 1482 FIRMA D. BOLLE Rotterdam, 25 April 1919

Teruggevraagd vóór 6 Mei a.s., ter ruiling voor den nieuwen druk: 1475 °r. W. F. R. Suringar, Zak-

fora, 12e druk.

Groningen J.B.WOLTERS

SWETS & ZEITLINGER, te Amsterdam, vragen aanbieding per post van: tien Querido, Oude waereld. 'fl3

DE WESTER BOEKHANDEL, te Rotterdam, biedt aan: Het Leven en Panorama, 4 weken na uitgave, voor hal ven prijs; Die Woche, 6 weken na uitgave, voor ƒ5.— perjrg.; Fl. Blatter, Sketch, De Kroniek, De Gids, Op de hoogte, De Vr. e. h. huis, Wetensch. bl., Velh. und KI. M., Gr. Nederl., Holl. Revue en Je sais tout, 3 maanden oud, voor % v. d. prijs. 1485

1459

BOEKDRUKKERIJ VONK & CO., ZEIST

TELEFOON 63

Boekwerken en

Periodieken

van onberispelijk Handen Machinezetsel

VRAAGT PRIJZEN EN PROEFPAGINA

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets,, voor niet-leden 20 ets., bij vooruitbetaling in bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar a ƒ 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten met firmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekent: aanbieding per post.

Gevraagd :

J. C. & W. Altorffer, Midd. *Tweem. tijdschr. le en 2 e jrg. •Eerste levensj.Dagb.N.v.d.D.Geb. •Oud-Holland. 1910-1912.

De Nederl. Boekh., Antwerpen. Handelingen Ned.taal e.l.congres, n. of o., 2,11,14,16,18,20,30,31,33.

Brinkman's Boekh., Amsterd. Kramers, Bonte, Fr.wrdnbk. 2 dln.

J. G. Broese, Utrecht, v. Gogh-Kaulbach, Jet-Lie. Geb.

BURGERSDIJK & NlERMANS, Leid. *Zeeman, Mod. geogr. v. Nêderl. •Meinsma, Gesch. Ned.Ind. 3 dln. •Wunderlich, Pruikentijd. 1903. *Ned. Tijdschr. verloskunde. Jrg

21, 23, ook defect. •Schlegel, Vogels. Gr. uitg. •Nozemann, Sepp, Vogels. •Meyer's Encyclopaedie. •Heringius, De molendinis jure.

De Deli-Courant, 's-Gravenh. •Oldenbarnevelt, Ademkunst.

H. J. Dieben, Leiden. Nieuwe taalgids. Kplt. en afz. jrg.

J. Emmering, Amsterdam. Rogge, Christend. in woord en b. De vrouw, vrouwenbew. Elsev. Colijn, Neêrl.-lndië. De Boer, Ons vaderland.

Van Gorcum & Comp., Assen. 'Knop, Handelstechniek. 2 dln. G. 'Gugei, Bouwstijlen. Geb.

Hector's Boekh., Rotterdam. Adresb. v. Nederl. (ed. N. en v. D.).

H. H. Kok Bzn., Zwolle. 'Pierson, Oudere tijdgenooten.

H. A. Kramers & Zoon, Rotterd. Sick, Jonkvrouw Else. L. v. Deyssel, Opstellen I.

M. Lobo Mzn., Amsterdam. •Scheikun dig wdb., v.Tricht. 12 dln.

Meijer & Schaafsma, Leeuw. 'Kramer, Enkel boekhouden. 'Te Winkel, Gesch. Ned. taal. Ned.

of D. ed.

Sluiten