Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iÖlQ. No. 34 NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

43y

Porter, Gene Stratton: Het meisje van de Limberlost. Uit het Engelsch door J. P. Wesselink-Van Rossum. Geautoriseerde vertaling. Rijswijk (Z.-H), Blankwaardt & Schoonhoven. 16°. [16 x 12]. (377 blz.). Geb. ƒ2.50

Schierbeek, Dr. A., en D. Valkema: Dierkunde. Een moderne leiddraad bij het onderwijs in de natuurlijke historie op hoogere burgerscholen met 3- en 5-j. c, gymnasia, opleidings-inrichtingen voor a.s. onderwijzers en hoofd-onderwijzers. Amsterdam, W. Versluys. 1918. Gr. 8°. [245 x 16].

I. (IV, 112, 10 blz.; m. Platenatlas : 36 blz.)-

ƒ2.-

II. (VIII, blz. 113-370 ; m. Platenatlas: 54 blz.).

ƒ s.Smit, J., zie : Dekker, A. J., en J. Smit.

Staal, M. van der: Op leven en dood. Afl. 76. Rotterdam, Drukkerij Libertas.

Stoffel, J., zie: Partijen, Onze politieke.

Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige vereeniging. Red.: prof. C. Ph. Sluiter, dr. J. C. C. Loman, prof. J. F. van Bemmelen en dr. J. EAV.Ihle. He serie. Dl. XVII. Leiden, Boekhandel en drukkerij vrhn. E. J. Brill. Gr. 8°. [25x16]. ƒ8.50

Tooneel-bibliotheek, Mosmans'. 's-Hertogenbosch.C. Mosmans Zoon. K1.8°. [165x105],

24. Aewerdonk, s. J., W.: De hoed van Italiaansch stroo. Blijspel in 5 bedrijven. [13 mj. 2e druk. (198 blz.). ƒ 1.90

25. Maria Teresa, Zuster: De zalige maagd van Orléans. Oorspronkelijk drama met zang in 2 bedrijven. [5 vr.]. (47 blz.). / -.75

Valkema, D., zie: Schierbeek, Dr. A., en D. Valkema.

Webster, Jean: De tarweprinses. Vertaling van A. Quarles de Quarles. Geïllustreerd door Felix Hess. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8°. [205x 14]. (II, 317, blz., m. 4 pltn.). ƒ 2.90; geb. ƒ 3.50

Weekblad, Economisch, gewijd aan de belangen van scheepvaart, handel en industrie. 2e jaargang. 1919. No. 1 (3 Jan.). Amsterdam, Adres van administr.: Heerengracht 565. Fol. [33 x 25].

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 10.— Afz. nrs. » -.25

Wet van den 27sten April 1912, Stbl. 165, tot regeling van het armbestuur (armenwet). Met aanteekeningen, besluiten ter uitvoering en alphabetisch register. 3e druk, door mr. dr. J. H. W. Verzijl. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Sm. 8°. [19x85]. (120 blz.). ƒ -.40

Nederlandsche staatswetten. Editie Schuurman en Jordens, No. 6.

Mu2iek

Bach, J. S.: Het leven een lied. - Heere Jezus, kom ! Twee liederen voor gemengd koor, orgel of piano. Rotterdam, Joh. de Heer. Fol. [315x245]. (3 blz.). ƒ -.25

Harmonium-bibliotheek. Rotterdam, Joh. de Heer. Fol. [33x25]. Per nr. ƒ -.25

21. Heer, Joh. de: De verloochening van Petrus. Voor zang en harmonium. (2 blz.).

22. Naar 't vaderhuis. Twee liederen voor een of twee stemmen met gemengd koor of piano (orgel) begeleiding. (2 blz.).

Heer, Joh. de: Drie zionistische volksliederen. Voor zang en piano of orgel, ook geschikt voor vierstemmig koor. Rotterdam, Joh. de Heer. Fol. [315x245]. ƒ -.40 1, Lied der hope (Hatikwah). - 2. Gij mijn heil (Maoos tzoer jesjoeati). - 3. Daar, waaide ceder.

Heer, Joh.de.zie: Harmonium-bibliotheek.

Atlassen en kaarten

Kaart, Sleeswijk's, van Drente. Naar officieele gegëvens bewerkt. Schaal 1: 120.000. Voor wandelaars, wielrijders en automobilisten. Voor school, kantoor en huiskamer. Met nauwkeurige afstandsbepaling in kilometers tusschen de plaatsen. Bussum, J. A. Sleeswijk. [645 x1835]. ƒ -.70

Kaart, Sleeswijk's, van Friesland. Naar officieele gegevens bewerkt. Schaal 1: 130.000. Voor wandelaars, wielrijders en automobilisten voor school, kantoor en huiskamer. Met nauwkeurige afstandsbepaling in kilometers tusschen de plaatsen. Bussum, J. A. Sleeswijk. [645x835]. ƒ -.70

Kaart, Sleeswijk's, van Groningen. [Lithogr. klrndr.]. Schaal 1 :125.000. Naar officieele gegevens bewerkt voor wandelaars, wielrijders en automobilisten, voor school, kantoor en huiskamer, met nauwkeurige afstandsbepaling in kilometers tusschen de plaatsen. Bussum, J. A Sleeswijk. [64 x 835]. ƒ -.70

Boekverkooping

H. A. van Bottenburg, Amsterdam. 5 Mei 1919. Bibliotheken van wijlen de heeren ds. J. H. v. d. Lichte, ds. S. J. v. Dolder, ds. J. Kooy en andere verzamelingen. Godgeleerdheid. Kerkgeschiedenis. Philosofie. Letterkunde. Engelsche literatuur. Encyclopeadieën. Geschiedenis. Land- en volkenkunde. Rechtsgeleerdheid. Economie. Geneeskunde. Natuurkunde, enz. Catalogus. 80. [235x 16]. (50 blz. ; 1035 nrs.).

Overgegane fondsartikelen

Funke: Prenten, gekleurd en ongekleurd. 's-Gravenhage, A. W. Segboer. - Veendam, M. D. de Lange.

Sluiten