Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 36

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

413

ADVERTENT1ËN

ABONNEMENT. Voor Nederland: ƒ 4.Voor het buitenland, bii vooruitbetaling: jaar. Aizonderl. nrs. 20 cent Bewijsnrs.

per 3 maanden, f 9.30 per hall15 cent. — —

ASphabetische Lijst vsn boeken, tijdschriften enz., m«« UtSregister, (uitgave van de Vereeniging). P-r laai (12 nrs.) ƒ 1 50; afzonder!, nrs. 15 cent. — — — —

Heden overleed,in den ge-

zegenden ouderdom van ruim 85 jaren, voorzien

van deH.H. Sacramenten derStervenden.onze innig geliefdeMoeder.Behuwden Grootmoeder 1624 MARIA.ADRIANAWILHELMINA VAN ELTEN weduwe van Johannes Jacobus van Mastrigt.

Namens de familie THEODORA E. M. VAN

MASTRIGT (FirmaJ. J. van Mastrigt)

Arnhem, 4 Mei 1919 Broerenstraat 31

Eenige kennisgeving

Wegens hoogen leeftijd te koop aangeboden de omstreeks 1843 opgerichte BOEKHANDEL en BOEKBINDERIJ, waaraan

verbonden Agentschappen, en door ondergeteekende ruim 51 jaar gedreven; het huis,waarin de zaak gevestigd, is tevens te koop. 1593

Zierikzee A. C. DE M00IJ Goed onderhouden

LEESBIBLIOTHEEK

in 4 talen 1605 TE KOOP AANGEBODEN

± 6500 deelen. KoopPrijs ƒ 3000.—. - Adres Weimarstr. 6, Den Haag

VAN HOLKEMA & WARENDORF

TE AMSTERDAM

ltiO!

BERICHTEN DAT HUNNE KANTOREN VOORTAAN 's ZATERDAGS NA HALF ÉÉN GESLOTEN ZIJN

LEVENSPOSITIE

In groote Industrieplaats wordt aangeboden een in volledig bedrijf zijnde BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL. Uitgebreide clientèle, waaronder grootste firma's uitNederland.Geentusschenpersonen. Voor serieuze reflectanten accountants-onderzoek toegestaan.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1591

te Rotterdam is

Od UITGEVERSKANTOOR

plaats voor een

FLINK JONGMENSCH

van ongeveer 20-jarigen leeftijd, die behoorlijk onderlegd is en eenige jaren in den Boekhandel of op Uitgeverskantoor is werkzaam geweest.

Diploma boekhouden strekt tot aanbeveling.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1596

FIRMA D. BOLLE, te Rotterdam, vraagt liefst tegen 16 Mei, of uiterlijk 1 Juni een

Flink Bediende

voor de administratie (geen boekhouding) op de hoogte van het vak en zelfstandig kunnende optreden. Leettud 20 25 jaar. Salaris nader overeen te komen. Uitvoerige sollicitatiën uitsluitend schriftelijk. iouu

GEBR. F. EN W. BOELENS, HAARLEM

ONTVANGEN 1604 Perry Kroonpennen, No. 120, per gros\ . ƒ 1.75

Sluiten