Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

480

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 36

LIJST DER ADVERTENTIËN IN DE

Altink's Algemeene boekhandel, 33, 1478, p. 433.

Beschoor (De Erven W. A.), 26, 1178, p.342;

27 1227, p. 357. Blankwaardt & Schoonhoven, 34,1521, p. 444. Bohn (De Erven F.),33, 1470, p. 435 ; 34, 1511,

p. 448.

Bolle (Firma D.), 33, 1482, p. 435.

Brand (Uitgevers-maatschappij vrhn. Paul),

30, 1358, p. 398.

Bredée's (J. M.) Boekh. en Uitg.-mij., 34,

1512, p. 447. Brill (Boekhandel en drukkerij vrhn. E. J.),

27, 1223, p. 356; 28, 1279, p. 369; 32,1433,

p. 423.

Brinkman & Zoon, 33, 1486. p. 434. Brouwer (J. G.) 27, 1231, p. 353. Bruininks (A. M.), 26, 1158, p. 336. Buurman & De Kier, 30, 1350, p. 396. Bussy (J. H. de), 30, 1361, p. 396; 1366, p.

399; 31, 1388, p. 405. Campen (N.V. Drukkerij Jacob van), 29, 1327,

p. 384; 30, 1327, p. 398; 33, 1477, p. 433. Cleef (De Gebr. Van), 29, 1324, p. 385; 34,

1505, p. 447. Couvée(M. M.) 26, 1181, p. 336; 1182, p. 338. Daamen (D. A.), 27, 1217, p.,356. Delwel (G.), 28, 1292, p. 371. Dishoeck (C. A. J. van),' 32, 1422, p. 422. Ellerman, Harms & Co. (Amsterd. boek- en

steendrukkerij, vrhn.), 31, 1413, p. 405. Emmering (J.), 29, 1338, p. 385. Financier (Venn. de Nederlandsche), 26,1186,

p. 338.

Gemeentebestuur v. Aalsmeer, 31,1394, p. 404. Goor (Van) Zonen, 31, 1397, p. 409. Graauw (Gebr.), 26, 1167, p. 336. Hengel (W. J. van), 29, 1321, p. 380. Herwijnen (G. van), 26,1161, p. 342; 27, 1224, p. 356.

Hiersemann (Karl W.), 27, 1235, p. 354. Holkema (Van) & Warendorf, 26, 1185, p.

341; 32, 1446, p. 421. «Hooge Brug» (Uitgeversmaatschappij «De.),

31, 1405, p. 406.

Honig (H.), 30, 1371, p. 397; 31,1389, p. 409. Insuliude (Boekhandel), 28, 1258, p. 366. Kampen (P. N. van) & Zoon, 28,1268, p. 371. Kok (J. H.), 26, 1162, p. 340. Koller (Adr.) & Van Os, 30, 1373, p. 394. Kruyt (A. H.), 32, 1423, p. 423. ,

ADVERTENTIËN. Voor leden der Vereeniging 1—5 regels ƒ 0.621/», elke regel meer 12^ cent. Voor met-leden, ook wanneer Ingezonden door tusschenkomst van een Hd: 1—5 regels ƒ1.—, elke regel meer 20 cer.t. Bewijsnummer 15 cer.t. — — — — — —, — — — —

Adverteeren bij abonnement volgens tariet. — — —

MAAND APRIL 1919 GEPLAATST

Leest (J. v. d.), 34, 1523, p. 443.

Libertas (Drukkerij), 29, 1323, p. 383; 31,

1398, p. 405!; 32, 1431, p. 418. Lobo Mzn. (M.), 26, 1143, p. 340. Los (Fa. R ), 34, 1520, p. 447. Morks Cz. (C), 26, 1146, p. 340 ; 30, 1355,

p. 397; 31, 1387, p. 408. Morks (Johannes), 32, 1438, p. 420 ; 33, 1448,

p. 432.

Mouton & Co., 32, 1427, p. 422; 33, 1447,

p. 433; 34, 1494, p. 447. Muusses (J.), 28, 1266, p. 371; 30, 1353, p.

397; 33, 1484, p. 435. Nederlandsche Boekhandel, 29, 1337, p. 381. Nijgh & Van Ditmar's Uitg.-mij., 33, 1466,

p. 431.

Nijhoff (Martinus), 28, 1283, p. 369; 30,1369, p. 397.

Noordhoff (R), 30,1348, p. 395; 31,1386, p.408. Noorduyn (J.) & Zoon, 31, 1393, p. 409. Olivier (M. M.), 29, 1326, p. 382; 30, 1370,

p. 399; 34, 1525, p. 443. Oranje (Fa. C), 28, 1261, p. 369. Querido (Em.), 34, 1524, p. 445. Rivière (La) & Voorhoeve, 28, 1276, p. 368;

29, 1335, p. 382. Robijns & Co., 28, 1254, p. 370. Roelants (H. A. M.), 28, 1263, p. 369. Roos van den Berg (J. M.), 28, 1293, p. 365. Schaaij & Onkenhout, 31, 1399, p. 406. Setten (W. A), 26, 1160, p. 336. Teuling's drukkerijen (N. V. C. N.), 27,1213,

p. 352; 29, 1331, p. 381; 34, 1526, p. 448. Thieme (W. J.) & Cie., 27, 1219, p. 357; 28,

1273, p. 370; 34, 1529, p. 446. Uitgeversbond (Nederlandsche), 33, 1472,

p. 429.

Veen (L. J.), 26, 1170, p. 340; 34,1518, p.446. Wegelin (Emil), 31, 1400, p. 407; 32, 1437,

p. 419; 34, 1513, p. 447. Willink (W. E. J. Tjeenk), 28, 1260, p. 370;

29, 1334, p. 382; 1297, p. 387; 30, 1443,

p. 398; 33, 1489, p. 430. Wink (N. V. Uitgevers-maatschappij vrhn.

P. M.), 26, 1191, p. 341; 31, 1406, p. 405, Wolters' (J. B.) Uitgevers-maatschappij, 29,

1322, p. 386; 33, 1475, p. 435 ; 34, 1514.

p. 447.

Zomer (K. J.), 26, 1171, p. 340. Zonnebloem (Uitgevers-mij. De), 28, 1264, p. 368.

Aldeeling .Gevraagde- en Aangeboden Boeken": voor leden 10 cent per regel, voor niet-leden 20 cent per regel bü vooruitbetaling in bons. — — — — — — —

Van Advertentiën op den dag vóór de uitgaaf 's-middags na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk plaatsen niet worden verlangd. — — — — — — — —

INHOUD

Officeel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet officeel gedeelte. Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen: Vennootschap. - Proces-verbaal Christelijk sociaal congres. Door K. en V. Met antwoord door Drukkerij Libertas. - Uit het buitenland. - De Duitsche boekhandelaarsleerling. - Darwin's «Origin of species». - Inhoud van tijdschriften. — Advertentiën.

TYP, fcMST. BOEK- EK STEENDR. Vffl. ELLERMAN KA8M9 & CC.

Sluiten