Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

482

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 37

Ingevolge de bepaling van § 18 van genoemd artikel is het derhalve verboden aan deze firma's te leveren.

Leveringen aan hen, tenzij ter voldoening aan verplichte leveringen van vervolgwerken en tijdschriften, zooals in art. 13 § 3b aangegeven, zullen door het Bestuur als overtreding van art. 13 van het Algemeen Reglement worden aangemerkt.

Het Bestuur voornoemd : A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris Amsterdam, 8 Mei 1919

FAILLISSEMENT L. VELLEMAN

TE HILVERSUM In de vergadering betreffende de

stemming in het aangeboden accoord werd bekend gemaakt, dat de rekening sluit met een tekort, zoodat de uitkeering nihil is.

De Correspondent voor Amsterdam: F. J. OLIVIER Amsterdam, 7 Mei 1919

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven worden met 10 cent per regel berekend. '

De prijzen zijn behoudens tijdelijke crisistoeslagen van den uitgever.

Adatrechtbundel. Bezorgd door de commissie voor het adatrecht en uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van NederlandschIndië. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Gr. 80. [245 x 16]. J

H. Celebes. (XXIII, 354 blz.). / 4._

Bh1^eHm,a' A,: Vademecum voor den houten aar' architect, timmerman, aannemer, uLavë rA 2ei verbeterde en uitgebreide

SS^^ST'L-J- VeenJvKIi82°5

Barge, Dr. J. A. J.: Vorm en functie. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de rijksuniversiteit te Leiden, den 7en Mei 1919. Bussum, Uitgevers-maatschappij vrhn. Paul Brand Gr. 80. [245x 16]. (29 blz.). ƒ ?

Bepalingen, Wettelijke, voor de opium-regie.

L a-ui ttvcimage, Martinus INiihorr . 8Ü [22x135]. J J

111. Bepalingen geldende uitsluitend voor de gewesten buiten Java en Madoera, met uitzondering van de residentie Lampongsche districten.

A. De gewesten op Sumatra, benevens de gewesten Riouw en onderhoorigheden, Banka en onderhoorigheden en billiton. 2e druk. Batavia, Drukkerij „de Verwachting". 1918. (III, 120 blz.)

ƒ 1.2»

Bergmans, J., zie: Buil, J. A., en J. Bergmans.

Broek, Ds. M. ten: Duisternis en licht. Afscheidswoord aan de Nederlandsch hervormde eemeente te firnninp-pn a.Mniioio

Groningen, Firma G. J. Reits. 8°. [23 x 1451* [ (16 blz.). f _.3Jrj

Buffalo-Bill, de held van het wilde Westen. Eemge geoorloofde uitgave van colonel W. F. Cody, genaamd Buffalo-Bill. No. 287288. Amsterdam, Roman- boek- en kunsthandel. Gr. 80. [28x215]. per nr. ƒ -.15

Buil, J. A., en J. Bergmans: Tijdtafel van de vaderlandsche geschiedenis voor scholenmet m. u. I. o. en voor de eerste klasse van normaal- en kweekscholen in twee leerkringen en met korte aanteekeningen. 4e druk. Utrecht, Electrische drukkerij van het St.-Gregoriushuis. 8°. [19x135] (72 blz')- ƒ -.35

Eigendom, Ons. Weekblad tot behartiging der belangen van huis- en grondeigenaren en bouwkundigen in Nederland, tevens

ui gaan van tien «iNeaenanaschen Bond van vereenigingen van huis- en grondeigenaren en bouwkundigen». Red.: L. Klawer 5e jaargang. 1919/1920. No. 1 (26 April). Rotterdam, Bureau van administratie: Rochussenstraat 125. Fol. [55x40].

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 4.50 Afz. nrs. a » -.10

Opnieuw geplaatst met verbeterde prijsopgaaf.

Geschriften, Oud-christelijke, in Nederlandsche vertaling. Onder redactie van prof. dr. H. U. Meyboom. 4e serie. Leiden,

on ™c sÜthoff's Uitgevers-maatschappij. 8U. [225 x 15].

XXVIII. Irenaeüs. III. Weerlegging en afwending der valschelijk dusgenaamde wetenschap. (Tweede vervolg). III 13, 1-IV, 23, la Bewerkt door dr. H. U. Meyboom. (111, 164 blz.). ƒ i —

Sluiten