Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 37

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

A89

G. THEOD. BOM

BEËEDIGO MAKELAAR EN EXPERT VOOR OE GRAFISCHE VAKKEN

TAXATIËN VOOR BEDRIJF5WAARDE. BOEDELSCHEIDING CREDIETHYPOTHEEK, SUCCESSIE EN LIQUIDATIE. SCHADEREGELINGEN EN PUBLIEKE VERKOOPINGEN

kantoor: KEnKSTR. 3IO-3I4. AmSTERDAM.TEI— N.BOF

Hiermede berichten wij, dat onze uitgeverszaken vanaf 1 Mei 1919 gecombineerd zijn en voortaan gedreven zullen worden onder de firma POSTMA & CO., Uitgevers, Zwartjanstraat 138, ROTTERDAM.

Over de leveringen tot 1 Mei zal door ons afzonderlijk gedisponeerd worden. 1660

POSTMA & CO., GRONINGEN CURSUS POSTMA, ROTTERDAM

De Kantoren van NIJGH & VAN DITMAR'S UITG.-MIJ., te Rotterdam, zijn voortaan 's Zaterdags na één uur gesloten

1661

Boek- en Kunsthandel

Te koop, in een der voornaamste Provinciesteden van ons land, een bloeiende BOEK- EN KUNSTHANDEL, gelegen op eersten stand, modern Winkelhuis, voorzien van vele gemakken. Op het perceel kan een gedeelte der koopsom als Hypotheek gevestigd blijven. Met tusschenpersonen wordt niet onderhandeld.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1654

ZEER ACTUEEL 1641 Heden verschenen. SOCIOLOGISCHE AANTEEKENINGEN door TACO MULDER Een studie over de maatschappelijke verhoudingen

Prijs ƒ 3.75, franco p. post f 3.85 Uitg. J. MULDER, Nieuwe Spiegelstraat 53, Amsterdam

OPROEPING

Allen die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd

zijn aan de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van den Heer JAQUES MARL ROOS VAN DEN BERG, in leven een Boekhandel gedreven hebbende onder defirma J. M. ROOS VAN DEN BERG (Van Gogh's Boekhandel) te Amsterdam, Keizersgracht 409, laatst gewoond hebbende aldaar en aldaar overleden den 7 April 1919; of die iets betrekkelijk die nalatenschap onder hunne berusting hebben of wel die zich op borgtochten ten laste van dezen erflater kunnen beroepen wordt verzocht daarvan vóór 15 Juni 1919' opgaaf of betaling te doen ten kantore van de Notarissen A. D. STUMPHIUS en P. W. VAN DER PLOEG, te Amsterdam, Honthorststraat 18. 1665

N.V Voorraadkantoor voor den Nederlandschen Boekhandel 1657

ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS op Donderdag 15 Mei 1919, n.m. half twee, in het gebouw d. Ver. v. Gezagvoerders, N.Z. Voorburgwal 130,. Amsterdam - DE DIRECTIE

BERICHT

Hiermede berichten wij den boekhandel dat k\ onze uitgaven, die niet vallen onder den tot 1 Jan. 1920 te heffen 20 % crisistoeslag van schooluitgaven, van af heden 20 % in prijs zijn verhoogd. 165S KEMINK & ZOON Over den Dom - UTRECHT

Sluiten