Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

506

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 38

MP Bij J. H. KOK, te Kampen, verscheen heden het tweede deel van: 1079

MATTHEW HENRY

Verklaring van het Nieuwe Testament

2e onveranderde druk

§W De prijs van het complete N. Testament in drie zware deelen, groot formaat, elk van pl.m. 1700 kolom compresse druks, is thans gesteld op ƒ 8.— per deel, dus compleet f24.—.

Voor hen die nog eens serieus met deze goed verkoopbare uitgave willen werken, staat op aanvrage werkmateriaal beschikbaar.

Verschenen bij de Uitgevers- en Drukkers-Maatij. van F. VAN ROSSEN, te Amsterdam: 1695

Bezwaren tegen het geneeskundig onderzoek vóór het huwelijk (vóór de verloving) als sociaal-geneeskundige maatregel door Dr. CH.BLES

Prijs f 0.75, zonder crisistoeslag. - Commissie-ex. op aanvraag.

FRÉDÉRIC HARMES KUNSTHANDEL-VENLO

DÉPOT VAN HET HUIS GOUPIL & CIE. - PARIJS Heeft steeds in voorraad eene uitgebreide collectie zwarte en gekleurde Gravures, Etsen enz.

1674

Bij JOH. YKEMA, te 's-Gravenhage, is ter perse om te verschijnen, zoodra de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen :

Het Salariswetje1919

voor belanghebbenden bewerkt door

J. W. DEJONGH

Hoofd eener School Prijs f 0.50

Met 30 o/0 korting zonder premie, op halfjaarrekening.

WW Het zal o.a. bevatten: 10 den definitieven tekst vder wet; 20 verklarende aanteekeningen, ontleend aan de schriftelijke en mondelinge behandeling van het wetsvoorstel; 30 voorbeelden van salarisberekening en 40 een lijst der gemeenten gerangschikt naar de bezoldigingsklassen. 1704

J. M. BREDÉE'S BOEKHANDEL, te Rotterdam, vraagt prijsopgaaf per post van: 1677

GEÏLLUSTREERDE MARTELAARSBOEKEN

(Bij afname van 50 of 100 ex.)

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

vraagt a contant

WINKELGOEDEREN FONDSEN EN COPIJEN urn

TERUGVRAAG

R. BOS, Op reis door Europa. 1 e en 2e deeltje, tweede druk, a 30 cents.

R. BOS, Onze Provinciën.

13e herziene druk, 30 cents.

BOS, HOUWEN en MULDER, Op reis door ons Vaderland. Ie deeltje. 40 cents.

BOOSMANenBOS.Nieuwe Rekenschool. 6é stukje B, 5e druk, 20 cents.

Dr. K. HOLTVAST, Beknopte Nederl. Spraakkunst. 9e druk ƒ 1.20, geb. ƒ 1.50.

LAARMAN, Toestanden en Gebeurtenissen.2e deeltje, 11e druk, 40 cents.

J. VELDKAMP en K. DE BOER, Kun je nog zingen, zing dan mee, met pianobegeleiding. 15e druk ƒ 1.90, geb. ƒ 2.50.

W. H. WISSELINK, Een en ander uit de Practijk.

Ie stukje 6e druk en 2e stukje 4e druk a 30 cents. 1690 WIJDENES en DE LANGE, Vlakke Meetkunde. 2e deel, 2e druk ƒ 1.60.

Van bovenstaande uitgaven zijn herdrukken ter perse. Exemplaren ter ruiling worden per omgaande CouvertBestelhuis terugverwacht

N.V. ERVEN P.NOORDHOFF'S B0EKH. EN UITG.-ZAAK

Groningen, 13 Mei 1919

Sluiten