Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 38

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

HOLLANDSCHE BIBLIOTHEEK te koop gevraagd van niet te grooten omvang.

Br. m. prijsopgave onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. . 1697

Opvraag ter ruiling

Van:

Meyeringh, Scheikunde. 4e druk

v. d. Stadt, Natuurkunde, I. 15e druk

v. d. Stadt, Scheikunde, I. 4e druk

v. d. Stadt, Scheikunde, II. 4e druk

Tinbergen, Ned. Spraakkunst. 2e druk

Verwer, Leerboek Duitsch, I. 5e druk

Wissink, Leerb. Stenographie, II

S. en J., Wet No. 48.6e druk

zijn herdrukken ter perse. Ruil-ex. kunnen tot 20 Mei a.s. worden ingezonden.

W. E. J. TJEENK WILLINK Zwolle, 9 Mei 1919 1683

Teruggevraagd vóór 20 Mei a.s., ter ruiling voor den nieuwen druk: 1692

p. R. Bos—J. F. Niermeyer,

Beknoptleerboek der Landen Volkenkunde, 9e druk.

Groningen J.B.WOLTERS

dringend teruggevraagd

v'óór 20 Mei, de Commissieexemplaren van

'solation of Japan

Na dien datum wordt voor rekening geboekt. C L. v. LANGENHUYSEN

a^sterdam 1701

N.V. HUBERT DE GROOT S KANTOORBOEKENFABRIEK EN BOEKDRUKKER!] - LEEUWARDEN

Kantoorboeken Losbladige boeken „Frisia" Kaart- en opbergsysteem

Drukwerken 1672

507

Teruggevraagd

vóór 24 Mei a.s. ter ruiling voor den nieuwen druk:

SCHOLTEN, Werktuigkunde voor Ambachts{ieden, I, 8ste druk;

VAN MAMEREN, Mijn OpsteHenboekje, 4e dr.

Tiel 1689 D. MUS

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets., voor niet-leden 20 ets., bij vooruitbetaling in bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar a ƒ 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekent: aanbieding per post.

Gevraagd :

J. Amesz, Rotterdam. *Fisher, Montessori-moeder.Geb. 'Bolderman, D. ,Waterbouwk. I. o.g.

Sluiten