Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 39 NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

511

Toelichting in «Schrijven en schrijfonderwijs». Groningen, Den Haag, J. B. Wolters. Br. 160. [185x26].

2. 6e druk. (34 bldn.). ƒ -.65

Gestel, P. H. van, en G. C. F. van der Laan: Het taktschrift. Leergang voor loopend schrift volgens de taktmethode. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters. Gr. 16°. [21 x 17].

5. 5e druk. (24 blz.). ƒ -.15

Gier, C. A. J. M. de: Plantkunde voor land- en tuinbouwscholen alsmede ten dienste van wintercursussen. 3e, herziene druk. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 80. [20 x 135]. (VIII, 124 blz., m. fig. tusschen tekst). ƒ -.95

Giesen, Jos., zie: Vlugschriften, Christensocialistische.

Hameetman, R. P. G., zie: Broers, A., R. P. G. Hameetman, en H. Koolhoven.

Handboekjes Elck 't beste, onder leiding van L. Simons. Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. KI. 8°. [16x11].

Meijer, Dr. C. H. Ph. : Woorden en uitdrukkingen verklaard. (132 blz.).

ƒ -.70; gecart. / -.95 Beishuizen Gzn., P.: Reklame. Met een inleiding van W. H. de Buisonjé. (XI, 84 blz.).

ƒ -.90; gecart. ƒ 1.15 Maetjer, Dr. A.: Genezing en ontwikkeling in het zieleleven. De psychoanalyse en hare beteekenis voor het moderne leven. Vertaald door dr. Nico van Suchtelen. Met een voorwoord van dr. J. R. Katz. (XVI, 54 blz.).

ƒ -.50; gecart. ƒ -.75

Hettema, C.: Beknopte meetkunde voor leerlingen van m.u.l.o.-scholen. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 80. [195 x 125].

2. (III, 76 blz.). / -.95

Honigh, C., en G. J. Vos Az.: Van eigen bodem. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [195x 135].

Serie B. Leesboek voor de lagere school, nieuwe uitgave, verzorgd door B. J. Douwes.

6. 10e druk. Geïllustreerd door C. Jetses. (111 blz., m. afb. tusschen tekst). ƒ-.40

Hoogeveen, M. B., Jan Ligthart en H. Scheepstra: Leesboekje bij Hoogeveen's t-eesmethode, opnieuw bewerkt. Geïllustreerd door C. Jetses. Groningen, Den Maag> J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. Gr. 16°. [21 x 17]. '

2. 20e druk. (40 blz.). / -.35

Jaarboekje van de Vereeniging tot bevorj,eflng der grafische kunst. Jaargang 1918. ^gegeven voorde Vereeniging. Rotterdam, f?' L. & J. Brusse's Uitgevers-maatschappij. JJr.8o. [255 x 1Q5]. (48 biz m. afb. tusschen tekst)- ƒ2.25

Jaeger, Dr. F. M.: Historische studiën. Bijdragen tot de kennis van de geschiedenis der natuurwetenschappen in de Nederlanden gedurende de 16e en 17e eeuw. Met 45 figuren en portretten. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. Gr. 16°. [215x 175]. (VIII, 275 blz.). ƒ 7.50

Jolimont, Josephine: Schoonheid en gezondheid. Het boek voor vrouwen en meisjes. 2e, verbeterde druk. Amsterdam, Cohen Zonen. 8'. [21x15]. (IV, 143 blz.).

ƒ-.75

Keuning, Wytze, zie: Cohen, Josef, en Wytze Keuning.

Knappert, Prof. dr. L., zie: Pro ministerie

Koenen, M. J.: Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandsche taal, bevattende de beteekenis, de spelling, het meervoud, het accent en het geslacht van eigen en vreemde woorden ; ook sterke en zwakke werkwoorden met korte aanwijzingen der vervoeging; zoomede opgave van gebruikelijke afkortingen, een lijstje van titels en twee van namen uit de fabelleer en de oudheid, ten dienste van gevorderde leerlingen en van kweekelingen. 79e druk, bezorgd door W. K. D. Lustig en M. Koenen, Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. KI. 8°. [165x 105]. (151 blz.). Gecart. ƒ-.50

Koolhoven, H., zie: Broers, A., R. P. G. Hameetman, en H. Koolhoven.

Kroon, Prof. dr. H. M., en dr. R. H. J. Gallandat Huet: Hoefkunde en hoefbeslag. Met vele oorspronkelijke afbeeldingen. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. Gr. 8°. [245x 165].

I. (VII, 186 blz.). ƒ 2.90

Laan, G. C. F. van der, zie: Gestel, P. H. van, en G. C. F. van der Laan.

Land- en tuinbouwbibliotheek, Geïllustreerde. Onder redactie van F. B. Löhnis, prof. dr. J. Ritzema Bos, P. van der Hoek, en Leonard A. Springer. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 80. [185x 135].

Rodengate Marissen, J. Z. ten : Algemeene plantenteelt. 5e druk, bewerkt door J. Elema. (VI, 177 blz., m. 41 tig. tusschen tekst en 1 portr.). Gecart. ƒ1.25

Lens, J., zie: Naar de bevrediging.

Léon, Mr. D.: De rechtspraak van den Hoogen raad, gebracht op de artikelen der staatsen burgerlijke wetten, besluiten en verordeningen, alles met ophelderingen en geschiedkundige toelichtingen, verwijzingen

Sluiten