Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

512

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 39

enz. 's-Gravenhage, Boekh. vrhn. Gebr. Belinfante. Leiden, A. W. Sijthoffs Uitgevers-maatschappij. 8°. [235xl55].

Dl. II. 2e, vermeerderde druk. Afl. 5. Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. 2e gedlte. 4e supplement, door mr. H. W. C. J. de Jong. (Blz. 159-328). ƒ6.60

Ley, L. bij de: Cursus in practisch rekenen voor kweek- en normaalscholen, hoogere burgerscholen en instituten. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [195x125].

1. 6e druk. (32 blz., in. antwoorden: 4blz.).

/ -.35

Ley, L. bij de, en G. Postma: Cursus voor het schriftelijk rekenen in de lagere school. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [195x 125].

4 A. (5e leerjaar). 5e druk. (39 blz.). /-.175 5A. (6e » 5e > (48 » »-.17»

Ligthart, Jan, zie: Cremer, A. F., Jan Ligthart, en R. Noordhoff. — Hoogeveen, M. B., Jan Ligthart, en H. Scheepstra.

Ligthart, Jan, H. Scheepstra, en W. Walstra: Het volle leven. Handleiding voor het zaakonderwijs in de eerste schooljaren. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [20x13].

II. Zomerhalfjaar. Grasland. 4e druk, verzorgd door A. M. van Leeuwen. Geïllustreerd met zwarte en gekleurde platen. (163 blz., m. 2 pltn.). ƒ 1.50

Lijsen, H. J.: Deutsche Handelskorrespondenz erlautert. Eine vollstëndige Vorbereitung für die Zeugnisse für die Praxis. Groningen, Haag, J. B. Wolters. Gr. 8°. [25xl65j. (IV, 105 blz.). ƒ 1.75

Lobstein, A., zie: Werff, W. F. van den, en A. Lobstein.

Loti, Pierre: Jerusaletn. Uit het Fransch vertaald door Dieuw van Vliet. Amsterdam, Roman-, boek- en kunsthandel. 8°. [195x145], (192 blz.). Geb. / 4.—

Maeder, Dr. A., zie: Handboekjes Elck beste.

Meeuwen jr., L. F. van: Methodisch leerboek der handels-correspondentie. (Met woordenlijst in drie talen). 5e, herziene druk. 's-Gfavenhage, G. Delwei. 8°. [235x16],

(XI, 150, 31 blz., m. 17 mod. ƒ 3.—

Meijer. Dr. C. H. Ph., zie: Handboekjes

Elck 't beste.

Mouw, G. H.: Oriënteerend handboek over de staatsinrichting van Nederland. Geïllustreerd. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8«. [20x13]. (II, 183 blz.). , ƒ j 90

Mulder, G. J. A.: Hoofdstukken uit de algemeene aardrijkskunde ten dienste van candidaten voor de hoofdakte, kweek- en normaalscholen, h. b. s. en gymnasia. 2e, herziene druk. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [23 x 145]. (VIII, 221 blz., m. fig., e. schetskrt. tusschen tekst, en e. krt.). ƒ 2.90

Muller Jzn., Dr. F.: Cicero in zijn blijvende beteekenis. Rede ter aanvaardiging van het hoogleeraarsambt aan de universiteit van Amsterdam, den 12en Mei 1919. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij. Gr. 8°. [25x 165]. (32 blz.).

ƒ-.75

Naar de bevrediging. Brochurereeks over belangrijke vraagstukken in verband met de komende gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Onder leiding van J. Lens en H. J. van Wijlen. Ie serie. Baarn, E. J. Bosch Jbzn. 8«. [24 x 165].

Per serie (6 nrs.) ƒ 2.40 Per 2 seriën (12 nrs.) » 4.20 Afz. nrs. a » -.50 9. Lens, J.: Het leerplan (Artikel 2). (28 blz.).

Noordhoff, R., zie: Cremer, A. F., Jan Ligthart, en R. Noordhoff.

Noyons, E. C.: Nieuwe schrijfcursus voor loopend schrift voor de eerste leerjaren. Compleet in zes nummers. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters. Gr. 16°. [205 x 165]. 2. 15e druk. (24 blz.). / -12S

Opstelten, J. C.: Overzicht van den inhoud van Homerus' Ilias en Odyssee en Virgilius' Aeneis. Voor het onderwijs samengesteld. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 8°. [21 x 145]. (42 blz.). ƒ -.50

Ortt, Felix: Vertellingen uit den bijbel voor de kleintjes. Tweede boekje voor kinderen van 5-9 jaar. Illustratie W. Papenhuijzen. Omslagteekening Joh. Briedé. Maassluis, J. Waltman. Gr. 8°. [25x16]. (30 blz., m. e. pit.). ƒ -.50

Paeuw, Leo de: De hervorming van het volksonderwijs in België. Met een woord vooraf van Fernand van Langenhove. Antwerpen, Z. Opdebeek. Baarle-Hertog, De Belgische Boekhandel. Groningen, Den Haag, J.B. Wolters'Uitgevers-maatschappij. 1918. 8». [24x16]. (274 blz.). Geb. ƒ 6.25

Pesch, Dr. A. J. van, en dr. N. L. WibautIsebree Moens: Natuurkennis voor de huishouding. Practische toepassing van plantkunde, dierkunde, natuurkunde, scheikunde en warenkennis, voornamelijk ten gebruike bij het onderwijs aan huishoudscholen. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij 8°. [21x16].

II. (III, 348 blz., m. 374 fig. tusschen tekst).

ƒ 4.75; geb. / 5.50

Sluiten