Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 41 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

547

BARBUSSE

DE HEL

Den Boekhandel zij hierdoor medegedeeld, dat wij bij den Procureur Generaal te Den Haag ons ernstig protest zullen doen hooren over de volgens ons onrechtmatige inbeslagname, in een gedeelte van ons land, van Barbusse's literair meesterwerk, De Hel. In letterkundige kringen weten wij de verontwaardiging groot over deze bekrompen handelwijze en over dit buiten alle grenzén gaande machtsvertoon.

Wij hebben de zaak in handen gesteld van den heer Mr. Ernst Polak, advocaat en procureur te Amsterdam, welke rechtsgeleerde promoveerde op het proefschrift: De artt 240 en 45Ibis W. v. Str. beschouwd in hunne verhouding tot Kunst en Wetenschap, een raadsman dus die ten volle voor deze taak berekend is. Tevens hebben wij ons gewend tot de besturen van den Nederlandschen Uitgeversbond en Vereeniging van Letterkundigen.

Wij verzoeken den Boekhandel zich noch vóór noch tegen deze op touw gezette agitatie partij te stellen en in deze aangelegenheid eenvoudig een zakelijk standpunt in te nemen en mèt ons de zaak rustig haar beloop te laten.

Alle complicaties die zich naar aanleiding van de inbeslagname voordoen, zullen bij beëindiging der zaak billijk en rechtvaardig worden opgelost.

AMSTERDAM, 21 Mei 1919 EM. QUERIDO

Sluiten