Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 42 NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

555

Hoogewerff, J. J., enE. J. de Heer: Boekhouden. Rotterdam, W. L. & J. Brusse's Uitgevers-maatschappij. 8°. [195x135].

I. Leerboek voor het eenvoudig boekhouden in de praktijk ten gebruike bij het lager onderwijs op handelscursussen enz. (68 blz.). ƒ-.50 Map, inhoudende kasboek, debiteuren-, crediteuren-, inkoop-, verkoop- en magazijnboek, saldolijsten, balans. 36 nota's en 20 kwitanties.

ƒ2.25

Hoorweg, Dr. J. L.: Natuurkundige vraagstukken. Verzameld. 8e druk. Utrecht, Kemink & Zoon. 8». [19x13]. (IV, 114blzT

ƒ 1.15

Jaarboekje van het Nederlandsch Olympisch comité. 1919. Utrecht, A. W. Bruna&Zoon's Uitgevers-maatschappij. 8°. [215x135], (70 blz.). / ?

Laive, G. L. N. H. de, zie: Derksen, H. A., en G. L. N. H. de Laive.

Mei.Geïllustreerd maandbladvoor jong katholiek Nederland. Red.: Mevr. A. SteenhoffSmulders, reet. W. van den Hengel, broeder Martinus, J. J. Verbeeten, A. M. van den Donk. 3e jaargang. 1919/1920. No. 1 (Mei). Haarlem, Drukkerij «De Spaarnestad». Gr. 80. [265 x 195], Per jrg. (12 nrs.) ƒ 3 —

Oever, Karei van den: De zilveren flambouw. Verzen. Antwerpen, [Leiden], Uitgeverij «Mercurius». 8°. [225x15]. (86 blz.).

Geb. ƒ 1.75; weelde-uitg. ƒ 2.50

Oosterbeek en omstreken. Officieele gids van de Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer. Tekst van Tony de Ridder. Oosterbeek, Boekhandel firma G. Romijn. 8°. [215 x 14]. (64 blz., m. fig. tusschen tekst). ƒ -.65

Oppenheimer, Prof. dr. Franz: De uitweg. Vragen, welker oplossing geëischt wordt door den nood van onzen tijd. Vertaald met toestemming van den schrijver door J. Stoffel. Baarn, Hollandia-drukkerij. 8». [23x15]. (59 blz.). ƒ -.55

Post, Ds. P. L. L.: Godsdienst en kerk. Toespraak gehouden in de Ned. herv. kerk

te Kijswijk (z.-H.) op 4 Mei 1919. Kijswijk (Z.-H.), G. J. de Groot. 80. [21 x 135], (16 blz.). ƒ -.35

Raadersma Lzn., H.: Meten, teekenen en rekenen voor de lagere scholen. 's-Gravenhage, Joh. Ykema. 8». [195x13].

1. 12e druk. (47 blz.). ƒ -.40

Stappers, Th.: Benoemen, schorsen en ontslaan van gemeente-ambtenaren. Lezing, gehouden voor de leden van de onderafdeeling «De Mijnstreek» van den Nederlandschen Bond van gemeente-ambtenaren, op 21 December 1918. Alphen aan den Rijn, N. Samsom. 8°. [21x14], (27 blz.). ƒ-.50

Stegenga Azn., Ds. P.: Jezus Christus en de revolutie. Preek over Mattheüs 22:15-21, gehouden op 11 Mei 1919 in de oude luthersche kerk te Amsterdam. Amsterdam, Firma B. van der Land (P. van der Kamp). 80. [195x135]. (21 blz.). ƒ -.30

Thai Larsen, Ir. J. H.: De invloed van bosschen op het regime van rivieren. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de landbouwhoogeschool te Wageningen, op 21 Mei 1919. Wageningen, H. Veenman. Gr. 8°. [245 * 16]. (26 blz.). ƒ -.60

Thijs, Dr. J., zie: Arsenaal, Ons.

Vliet jr., Dr. W. F. van, zie: Appeldoorn, J., en dr. W. F. van Vliet jr.

Wageningen Pz., R. van: Rekencursus voor kweekscholen en normaallessen. Goes, Oosterbaan & Le Cointre. 8<>. [195x13]. 1. 5e druk. (40 blz.: m. antwoorden: 4blz.).

ƒ -.40

Wekker, De. Orgaan der Christelijke gereformeerde kerk in Nederland. Red.: ds. J. Wisse Czn. 32e jaargang. 1919/1920. No. 1 (23 Mei). Utrecht, Bureau van administr.: Van Humboldtstraat 2. Fol. [49x33].

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 2.60 Afz. nrs. a » -.05

Wet op de vermogensbelasting van den 27sten September 1892, Stbl. 223, zooals die wet is gewijzigd en aangevuld [laatstelijk] bij de wet van 11 April 1919, Stbl. 170. Met aanteekeningen ter toelichting, ontleend aan de gewisselde stukken en beraadslagingen, besluit ter uitvoering en alphabetisch register, door B. J. de Leeuw. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Sm. 80. [195x85]. (68 blz.). ƒ-.30

Nederlandsche staatswetten. Editie Schuurman en Jordens. No. 53.

Wet van den 8sten December 1902, Stbl. 208, zooals die wet gewijzigd is [laatstelijk] bij de wet van 26 Juli 1918, Stbl. 494, tot uitvoering van art. 75 der ongevallenwet 1901 (beroepswet). Met aanteekeningen, ontleend aan de beraadslagingen en gewisselde stukken, besluiten ter uitvoering en alphabetisch register. 4e druk, door mr. J. de Lange. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Sm. 80. [195x85]. (132 blz.). ƒ -.50

Nederlandsche staatswetten. Editie Schuurman en Jordens. No. 65.

Zakboekje, Statistisch, der gemeente Amsterdam. 1919. [Uitgegeven door het] Bureau van statistiek. Amsterdam, Johannes Muller. KI. 80. [155x li]. (95 blz.). ƒ -.30

Atlassen en kaarten

Wandelkaart Arnhem-Wageningen, naar de nieuwste gegevens bewerkt door J. Ph. Blanken. Oosterbeek, Boekhandel firma G. Romijn. [40x68]. ƒ 1.—

Sluiten