Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 43

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

569

Bijval vond deze bestrijding echter niet, daar de minderheid inzag, dat met deze wijziging het gevaarlijke element - de onbelemmerde invloed der debitanten op het vaststellen van den duurtetoeslag, en dus op den verkoopsprijs - uit het voorstel was verwijderd. Het bestuur van den Börsenverein trok zijn tegenvoorstel dan ook in, welk voorstel daarop weliswaar van uitgeverszijde weder werd overgenomen, doch ook deze poging baatte niet, de middenweg was ook voor dit jaar weder gevonden, en met dezen nam het meerendeel genoegen, zoodat het voorstel

aldus aangevuld, .en dus in werkelijkheid teruggebracht tot een eenvoudig verzoek aan het bestuur van den Börsenverein, met groote meerderheid werd aangenomen.

Inhoud van tijdschriften

Zentralblatt für Bibliothekswesen. 3/4. Heft. - K. Christ: Zur Geschichte der griechischen Handschriften der Palatina. - Fr. Labes: Der Begriff der Staatsund Rechtswissenschaft und der Realkatalog der Preuszischen Staatsbibliothek zu Berlin. - Literaturberichte und. Anzeigen.

ADVERTENTIËN

NEDERL. DEB1TANTENB0ND

ALGEMEENE VERGADERING op Woensdag 4 Juni 1919, des middags half twee in het Gebouw „Neptunus", N.Z. Voorburgwal 130, Amsterdam.

Groote opkomst dringend gewenscht. 1901 HET BESTUUR

Nog steeds bereiken mij zendingen, vooral vervolgwerken, geadresseerd aan den Heer O. de Waal, waardoor veel onnoodige vertraging ontstaat. Ik verzoek derhalve nogmaals dringend alle verzendlijsten eens te willen nazien en zoo noodig te veranderen. 1915

Hoogachtend Alkmaar K. TER BURG

Het Kantoor en Magazijn van den Uitgever L. j. VEEN, te Amsterdam, zal gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus des Zaterdags om 12 uur gesloten zijn. 1903

LAATSE OPROEP

Op verschillende tijdstippen in dit en het vorige jaar zijn in het Bestelhuis gevonden de navolgende artikelen zonder eenige aanwijzing van wien zij afkomstig of voor wien zij bestemd waren:

Quadekker, Het Paardenboek, 3 dln. Gorter, Mei

Onze eeuw, 3 afl. December 1917 J. Veld, Rekenboek v/h. platteland Lubberhuizen, Het opstel Horn en de Gast, Natuurkunde Versteeg, Sprookjes en Vertelsels Ons Eigen blad, 1 afl. No. 1 7e Jrg. Christelijk vrouwenleven, 4 afl. Dec. 1918. 3 Scheurkalender Schilden (zonder naam van den uitgever)

Weldons (ladies) Journal, 1 afl. Febr. 1919 1 Briefordener

1 Soennecken's Losbladig kantoorboek No. 130, 1 grün 1 pak inhoudende: kartonnen soldaten, houten bootjes, kleine prentenboeken, oorknopjes, etalagehaken, 3 portemonnaies. x Rechthebbenden gelieven zich tot ondergeteekende te wenden voor of op 15 Juni a.s., zullende de goederen anders na dien datum worden verkocht.

De Directeur D. P. HARTING

N.V. V/H J. GILTAY & ZOON

ELECTRISCHE BINDERIJ - DORDRECHT Speciaal ingericht voor groote oplagen

TELEFOON INT. 165 1894

Sluiten