Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang

No. 46 \

Dinsdag 10 Juni 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Verecniging ter bevordering «au de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd

OFFICIEEL GEDEELTE

¥EREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

BESTUURSVERGADERING op Maandag den 16 Juni 1919, des morgens te 10£ uur, in de Bestuurskamer.

Des middags te 2 uur met de Correspondenten. Agenda:

Ingekomen stukken.

Bespreking Punten van Beschrijving •voor de Algemeene Vergadering en Bestuursverslag 1918.

AANVULLINGSLIJST CANDIDAATLEDEN

P. R. Ackermams (Directeur der Drukkerij van het R. K. Jongensweeshuis), Tilburg.

(Voorgesteld door den correspondent P. van der Linden en het lid M. G. Vattier Kraane).

A. D. Huijsman (Directeur der N.V. tot exploitatie van het Maandschrift „Op de Hoogte"), Haarlem.

(Voorgesteld door den correspondent H. D. Tjeenk Willink Jr. en de leden Mr. Ch. Enschedé, Mr. H. J. D. D. Enschedé en Mr. Joh. Enschedé).

J. Muurling (Directeur der N.V. De Vey Mestdagh's Boekhandel), Vlissingen.

(Voorgesteld door den correspondent J. W. van Benthem Jutting en het lid Chr. Hondius).

J. Th. Piek (firma Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Mij., Rotterdam.

(Voorgesteld door den correspondent J. M. Bredée en het lid A. B. van Holkema).

Het Bestuur voornoemd:

A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter

Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris Amsterdam, 7 Juni 1919

BESTELHUIS VAN DEN BOEKHANDEL ERRATUM In de opgave van de wijzigingen in de lijst van committenten, voorkomende op blz. 578, is onder Amsterdam (af) abusief opgenomen B. Lenfri.ng; dit moest zijn: J, F. Bothe.

D. P. HARTING, Directeur Amsterdam, 7 Juni 1919

Sluiten