Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

611

1919. No. 46 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

gedaan den boekhandel in het algemeen tot grooter waardeering te brengen in het maatschappelijk leven. Verheffing en ontwikkeling van onzen stand zullen voeren tot nieuw leven en nieuwen bloei.

Derhalve stelt de Commissie benoemd in de algemeene vergadering 1918 volgens de motie van Stockum, aan de algemeene vergadering 1919 voor:

10. De vakschool voor den boekhandel te Amsterdam op te heffen.

2". In te stellen een vakschool volgens de plannen vervat in bovenstaande toelichting met de daaraan toegevoegde begrooting.

3°. Eene jaarlijksche subsidie van de Vereeniging te vragen van ƒ 300.-- ingaande 2 Januari 1920.

Aan het ontwerp zijn toegevoegd een leerplan en eene begrooting.

Uit het buitenland

«A London lot», door A. Neil Lyons, zal verschijnen bij den uitgever John Lane, te Londen.

«Les roses refleurissent», roman, door Mathilde Alanic, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Plon-Nourrit et Cie., te Parijs.

Caisse nationale littéraire. — Door den afgevaardigde André Lebey is bij de Fransche kamer van afgevaardigden ingediend een wetsvoorstel, waarvan de strekking is de stichting van een fonds, waaruit aan hulpbehoevende auteurs pensioenen zullen worden verleend, en de uitgave hunner werken zal worden bekostigd. De middelen voor dit fonds zullen gevonden worden door het heffen eener belasting van vijf procent van den verkoopsprijs, alle toeslagen inbegrepen, van de werken waarop geen auteursrecht meer bestaat, en van eene van drie procent op die waarvoor nog auteursrecht verschuldigd is. Deze belasting wordt geheven op alle exemplaren welke boven een aantal van 15.000 worden verkocht.

Het Syndicat pour la protection de la propriété intellectuelle protesteerde reeds tegen dit voorstel, dat wel weinig levenskracht zal blijken te bezitten.

ADVERTENTIÉN

KENNISGEVING

Hiermede berichten wij, dat vanaf heden als mede-directeur onzer Vennootschap zal optreden de heer F. C. GIJSEN, dat tegen 1 Aug. a.s. aan Mej. A. Gerrits eervol ontslag is verleend als directrice onzer Vennootschap en dat van af dien datum de heer F. C. GIJSEN de directie alleen zal waarnemen. 2034

N.V. 's-GRAVENHAAGSCHE R.K. BOEK- EN KUNSTHANDEL, DEN HAAG

Crisis-toeslag

Voorloopig blijft deze nog gehandhaafd op AL onze boekuitgaven.

Een Catalogus tot prijswijziging komt in bewerking, die aan alle Confraters zal worden toegezonden. 2056

LA RIVIÈRE & VOORHOEVE 6 Juni 1919 ZWOLLE

Verzending naar België

Aan belanghebbenden deelen wij mede, dat zendingen aan den NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL te ANTWERPEN, geen bijzondere formaliteiten vereischen.

DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL ANTWERPEN 2039

Sluiten