Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 46

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

613

BERICHT

Beleefde mededeeling dat vanaf 1 Mei de firma v. STOCKUM & ZOON, te 's-Haoe, geen inkoopen meer voor ons doet en dit uitsluitend zal geschieden door den heer O. R. A. MICHELSEN, Westerhoutstraat 4, Haarlem, die voorloopig de hoofdvertegenwoordiging voor Nederland op zich heeft genomen. 2025

Voor aanbieding en berichten omtrent nieuwe uitgaven, correspondentie enz. gelieve men zich steeds bijtijds te wenden tot bovengenoemden heer.

BATAVIA, 1 Mei 1919 G. KOLFF & CO.

Voor de exploitatie van een boekhandel (geen winkel), export- en uitgeverszaak is plaats voor een degelijk onderlegd persoon als

DIRECTEUR

Aanv.sal. tot f 2500.—, naar omstandigheden. Na één jaar aandeel in de winst. Deelname met eenig kapitaal a 6 % gewenscht doch niet noodzakelijk.

Sollicitaties met zéér volledige inlichtingen, o.a. omtrent genoten onderwijs, loopbaan, salaris, enz. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2059

N.V. HUBERT DE GROOTS KANT00RB0EKENFABRIEK EN BOEKDRUKKERIJ - LEEUWARDEN

Kantoorboeken Losbladige boeken „Frisia" Kaart- en opbergsysteem Drukwerken 2038

Tweede Bediende

gevraagd in groote debietzaakte Amsterdam.Salaris naar bekwaamheid.

Brieven met voll. inlichtingen onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2040

Voor geneeskundige vertalingen en bewerkingen b. z. arts aan. Bill. cond. Brieven onder het Nr. dezer Adv. aan het Bureau v. dit Blad. 2030

Conflict Ds. Netelenbos

Binnen een paar dagen verschijnt: 2032

Een ernstig woord

tot de Gereformeerde Kerken in Nederland, van een lid der Geref. Kerk te Middelburg, naar aanleiding van een diepbedroevend besluit der Classis Middelburg

door

J. F. HEEMSKERK

Lid der Tweede Kamer

±60 pag. 8°. Royl. ƒ 0.75

Aanb. geldig tot 20 Juni a.s.: 1-10 ex. 30%, 11-25 ex. 35 0/0, 26-50 ex. 40 0/0, 51-75 ex. 45 %, boven 15 ex. 50 o/0.

J. B. v. d. BRINK & CO.

ZUTPHEN

J. F. MARSMAN, te Zeist, vraagt prijsopg. met papier monsters van 4°. Copieerboeken, 500 en 1000 fol. 2052,

PERRY KROONPENNEN

No. 120 2049 gevraagd "door PH. M. v. KRALINGEN, te Leerdam.

Sluiten