Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

620

NIEUWSBLAD VOOR DËN BOEKHANDEL 1919. No. 47

Klanken des vredes. 5e jaargang. 1919/1920. No. 1 (Juni). Amsterdam, G. R. Polman. Fol. [30 x 23]. Per jrg. (12 nrs.), p. p. ƒ -.60 Afz. nrs. a » -.05

Kuiper, Prof. dr. K.: Vier voordrachten over Plato. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 80. [235x 165]. (VII, 127 blz).

ƒ 2.50; geb. ƒ 3.75

Manden, Mej. A. C: Recepten van de Haagsche kookschool. 35e druk.'s-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8°. [195 x 13]. (354 blz.). ƒ 2.25 ; geb.. ƒ 3.25

Moïl, F. G. E.: Het verlies aan zeeschepen der Nederlandsche koopvaardijvloot gedurende den Europeeschen oorlog 19141919. Volledige opgave der Nederlandsche koopvaardijschepen, met gegevens omtrent tonnenmaat en bouwjaar, welke tijdens den Europeeschen oorlog als slachtoffer der mijnen, duikbooten of door andere oorzaken zijn verloren gegaan of getroffen. Met groote plaat waarop de op schaal geteekende, nauwkeurige silhouetten-afbeelding der schepen, benevens een lijst van de Nederlandsche stoomschepen, welke gedurende den oorlog naar het buitenland werden verkocht en een opgave der Nederlandsche schepen welke door de geassocieerde regeeringen werden gerequireerd tegen vergoeding, bijgewerkt tot April 1919. 's-Gravenhage, W. P. van Stockurn & Zoon. Gr. 8». [27 x 19]. (15 blz.). ƒ -.90

Stenograaf, De. Maandblad voorstenografie. Tevens orgaan der Stenografen-vereeniging «Riënts Balt». Red: Riënts Balt. 22e jaargang. 1919/1920. No. 1 (Mei). 's-Gravenhage, Riënts Balt. 8». [225x 145].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 3.50

Tijdschrift, Paedagogisch, voor het christelijk, onderwijs, tevens orgaan der Vereeniging voor christelijk nationaal schoolonderwijs. Red.: K. van den Berg, A. Jonkman, J.Th. R. Schreuder, H. J. van Wijlen. 12e jaargang. 1919/1920. No. 1 (Mei). Amsterdam, Drukkerij «De Standaard». Gr. 80. [255x185],

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 2.50

Prospectus

Landbouwbedrijven, Nederlandsche. Onder redactie van A. N. Zwiers. Deventer, JE. E. Kluwer.

W. Uitterdijk, Inleiding tot de scheikunde

- en haar toepassingen in de practijk. Deventer, JE. E. Kluwer.

Overgegane fondsartikelen

l'Allemand dans un mois. Amsterdam, M. Lobo Mzn. - Amsterdam, Cohen Zonen.

Dutch in a month. Amsterdam, M. Lobo Mzn.

- - Amsterdam, Cohen Zonen.

Duyneveldt, J. E.: Gelegenheidsrijmpjes. Wijhe, J. C. van Dillen. - Rotterdam, D. Bolle.

French in a month. Amsterdam, M. Lobo Mzn. - Amsterdam, Cohen Zonen.

German in a month. Amsterdam, M. Lobo Mzn. - Amsterdam, Cohen Zonen.

Hollandais (Flamand) dans un mois. Amsterdam, M. Lobo Mzn. - Amsterdam, Cohen Zonen.

Hollandisch in einem Monat. Amsterdam, M. Lobo Mzn. - Amsterdam, Cohen Zonen.

Manden, Mej. A. C, en E. H. Haighton:

Velen wat wils. Amsterdam, B. E. Boekman. - Rotterdam, D. Bolle.

Rengersen, A.: Claes van Ermel. Harderwijk, W. Wielenga. - Rotterdam, D. Bolle.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN Jubileum

De heer J. van Ravesteyn, employé bij de Firma Mensing & Visser, te 's-Gravenhage, herdenkt 16 Juni a.s. den dag, waarop hij 40 jaar geleden bij genoemde firma in dienst trad. Het zal den jubilaris dien dag ongetwijfeld niet aan belangstelling ontbreken, zoowel van patroonszijde als van zijn collega's.

Vennootschap

Bij onderhandsche akte, d.d. 30 Mei 1919, is door mevr. V. N o r m a n n, weduwe van den heer B. H. C. Jansen, koopvrouw, en J. F. Bothe, koopman, beiden te Amsterdam, aangegaan eene vennootschap, welke wordt gedreven onder den firmanaam B. L e n f r i n g, gevestigd te Amsterdam, en welke ten doel heeft den handel in boeken, kantoorbenoodigdheden en religieuze artikelen in den ruimsten zin des woords.

De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 5 jaren en 2 weken, gerekend vanaf 15 April 1919 en eindigend mitsdien op 30 April 1924.

Het beheer over de zaken der vennootschap zal uitsluitend gevoerd worden door den vennoot J. F. Bothe, terwijl ook uitsluitend hij gerechtigd is de firma te teekenen.

Blijkens- onderhandsche akte, dd. 8 Mei 1919, is tusschen de heeren J. Goorman en B. M. W i e m e 1 i n k, beiden papierhandelaars te Warnsveld, aangegaan eene vennootschap van koophandel, onder de firma

Sluiten