Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 47

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

621

Johan Goorman & Co., gevestigd te Warnsveld, den papierhandel ten doel hebbende.

De vennootschap heeft een aanvang gei nomen 1 April 1919, en is aangegaan voor een tijdvak van 10 achtereenvolgende jaren.

Het vennootschapsjaar loopt van 1 April tot 31 Maart.

Beide vennooten hebben het recht voor de vennootschap te teekenen, doch alleen voor zaken de vennootschap betreffende, en met dien verstande, dat de tweede vennoot geene geldleeningen of andere obligatoire contracten mag teekenen of aangaan tot bedragen van meer dan 100 gulden in eens.

(.Nederl. Staatscourant', no. 129).

Verzending naar België. — De heer W. H. de Buisonjé heeft zich tot den minister van buitenlandsche zaken gericht met een tweetal vragen, waarin de aandacht van den minister wordt gevestigd op de administratieve bemoeilijking, welke boekenzendingen naar België dreigde, en waarin vervolgens den minister wordt verzocht stappen te doen om opheffing of ontheffing van de bezwarende bepalingen te verkrijgen.

Deze vragen zijn inmiddels, zooals bekend, reeds beantwoord door belanghebbenden, die opheffing van bedoelde bemoeilijkingen wisten te verkrijgen.

Belasting op vveeldeuitgaven. — De

heer A. W. M. Mensing maakt ons opmerkzaam, dat hij ten onrechte in de ministerieele beschikking voor lid van de Commissie van advies voor de weeldewet als boek- en kunsthandelaar wordt aangeduid. Sinds jaren toch oefent hij den boekhandel niet meer uit.

«De hel»

Geachte Redactie,

Vriendelijk verzoek om plaatsing voor onderstaand.

Volgens het verslag in ons orgaan betreffende de protestvergadering der vrijdenkersvereeniging «De Dageraad» besloot een der sprekers: dat aan de inspecteurs van politie de belangen van het letterkundig Nederland zouden zijn toevertrouwd.

't Lijkt ondergeteekende wel wat erg vrij van dien voorlichter der vrijdenkers zijn toehoorders zoo iets wijs te maken. De lezers van het Nieuwsblad zullen beter weten.

Mogelijk ook, geachte Redactie, kunt U ondergeteekende inlichten op welken grond de Nederlandsche Uitgeversbond de conclusie maakt, dat «De Hel» van Barbusse als letterkundig product kan beschouwd worden? 'tKomt onderget. zoo voor, dat 't ook een letterkundig wanproduct zou kunnen zijn! Zelfs al zal de uitgever dit laatste waarschijnlijk niet toegeven.

Betreffende de verbazing van den heer Barbusse over de inbeslagname juist in Holland, terwijl de verspreiding van het boek in het overige Europa niet door de justitie werd bemoeilijkt, zou ondergeteekende willen vragen: of schrijver en uitgever in de afgeloopen oorlogsperiode en de November-revolutie-dagen nog niet geleerd hebben: dat wij hier in Holland heel gerust er een andere moraal op na mogen houden dan in het hooggeroemde«buitenland».

Aan de «meest beroemde collega's» des heeren Barbusse, aan den heer Barbusse zelf, den heer Querido en de lezers van het Nieuwsblad de beoordeeling.

Met dank A. j. de Wilt

De papierfabrikanten en de 8-urendag.

— Het bestuur der Vereeniging van Nederlandsche Papierfabrikanten heeft een adres' aan de Tweede Kamer gezonden, waarin zij zeggen dat de invoering van den wettelijken 8-urigen werkdag voor de Nederlandsche papier-industrie, welke grootendeels op export is aangewezen, een gevaarlijke proefneming moet worden geacht, zooal niet met groote mate van waarschijnlijkheid mag worden aangenomen, dat in andere belangrijke papier-produceerende landen de 8-urige werkdag eveneens zal worden ingevoerd, weshalve het de Kamer met klem verzoekt, hare goedkeuring te willen onthouden aan de invoering van de 45-urige werkweek, en deze op minstens 48 uren te bepalen.

De boekenproductie in Nederland 1918

Volgens Brinkman's Alphabetische lijst van boeken enz. bedraagt het aantal nieuwe uitgaven, in het jaar 1918 in Nederland verschenen: 4609.

Onder dit getal van 4609 zijn begrepen: nieuwe boeken: 2518; herdrukken: 1011; tijdschriften: 741; vertalingen: 339.

In het jaar 1917 bedroeg het totaal 4392,

Sluiten