Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 50

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

671

Bij JOH. YKEMA, te 's-Gravenhage,

verschijnt 24 Juni:

De Salariswet1919

voor Onderwijzers en Hoofden van Scholen bewerkt door 2153

J.W.DEJONGH

Hoofd eener School

Prijs f 0.50

IMT Met 30 o/o zonder premie. 2183

Heden verscheen: 2215

Langs een omweg

door M. RUDIGER

2e druk Ingen. f2.10, in linnen prachtband f 3.—

Dit prachtverhaal heeft geen aanbeveling noodig. Etaleeren is verkoopen.

Aanbied ingsvoorwaarden tot uiterlijk 10 Juli a.s.: 1-9 ex. 35 0/o, 10-24 ex. 40 0/0, 25-49 ex. 45<y0, 50 en meer ex. 50°/0.

In Commissie wordt niet gezonden.

BUURMAN & DE KLER

Uitgevers — Leiden

Gevraagd, a contant, voor een op te richten 2e hands boekhandel restanten vanfondsartikeIen,winkeldochters, oude drukken, romans, tijdschriften, enz. Te ontbieden door het geheele land.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 221?

Nu de VREDE geteekend is, moet U de twee

Vredeskaarten

le. Vredesei

2e. Wilson op den Wereldbol met Vredesduif in de hand

flink étaleeren. Nu is het de tijd om ze te verkoopen.

Netto f6.— p. 100. Verk. 10 ets. p. stuk.

UITGEVERIJ „PLANTIJN" BUSSUM 2221

TE KOOP

met 25% korting

„HANSA" SNEL VOUWMACHINE voor hand- en electrische drijfkracht, vouwt op 5 verschillende wijzen. Zeer geschikt voor drukkerij of groot kantoor.

„TRIUMPH" SNEL COPIEERMACHINE.

Beiden nieuw en niet gebruikt met 250/0 rabat omrede bezitter er niets mede kan doen.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2210

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

vraagt a contant WINKELGOEDEREN FONDSEN EN COPIJEN 2188

Opvraag ter ruiling

Van: 2197

VAN DOORN, Eng. Handelscorrespondentie voor zelfonderricht

is een herdruk in bewerking.

Ruil-ex. kunnen tot 15 Juli worden ingezonden.

H. MEULENHOFF Amsterdam

J. H. DE WIT, te Amsterdam, zoekt Holl. werken van Paracelsus, en Ludeman,

Spiegel der wereld, Triumfzaal en astrolog. voorzeggingen; Nieuwstijdingen uit de andere wereld; Sterrevoorzegkundige brieven. 2211

Gevraagd onder het Nr. dezer Advertentie: Kramers Bonte, Dict. Francais, 2 dln.; Indië in beeld, album A.N.W.B. 2207

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets., voor niet-leden 20 ets., bij vooruitbetaling in bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar a ƒ I.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekent: aanbieding per pest.

Gevraagd :

v. Benthem & Jutting, Middelb. •Raëskin, Hageveld. Geb.

G. L. van den Berg, Leiden. Bavinck, Magnalia Dei.

D. Bolle, Rotterdam. Aarde e.h.volk. 1905,'06,'07,'08,'10.

Fa. L. J. C. Boucher, 's-Grav. *R. v. Eijsinga, Jrg.Blijde boodsch.

BURGERSDUK & NlERMANS, Leid.

•Tijdschr. de drie talen. Jrg. 23.

Kplt. of def. •Holland-Express. 1913-18. •Ons tijdschr. Chr. letterk. mndbl.

Jrg. 1-5 en 16-19. •Klaroen en beukelaar. Jrg. 1, 2. •De Macedoniër.Jrg.16.Kplt. of def. •Geneesk. courant. 1884-'97,1899-

1903, 1910-1918. •Teekenen d. tijds. Jrg. 1911. Kplt.,

of def.

Sluiten