Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

688

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 51

VERVOLG IN PRIJS VERHOOGDE UITGAVEN DE ERVEN F. BOHN, HAARLEM

Ing. Geb.

Dl. II. Zakenrecht ... ƒ 6.60 ƒ 8.40

Dl. III. Erfrecht » 5— » 6.80

Dl. IV. Verbintenissenrecht » 6.— » 7.80

Dl. V. Bewijsrecht . . . »]

Dl. VI. Internationaal Pri- »V8.— » 9.80 vaatrecht »]

Dl. VII. Algemeene rechtsgeleerdheid » 5.80 » 7.60

Hamel, van, Het Nederland-

sche strafrecht » 14.— » 16.50

Hannemann, en Kasack, Zie-

kenvoedsel-recepten. . . » 2.— Hartog, Robert Alexander

Schumann » 4.— » 5.—

Havelaar, Symboliek der

kunst » 3.60 » 4.50

Heering, Natuurzin en godsdienst » 0.60

Hermanides, Les affections

parasyphilitiques . . . . » 17.— » 19.50 , Bekampfung der an-

steckenden Geschlechts-

krankheitenalsVolksseuche » 2.— HiLDEBRANDjCameraObscura,

30e druk, volksuitgaaf . . » 2.— » 2.80 , Camera Obscura, 30e

druk, volksuitgaaf, met 23

platen » 3.60

, Camera Obscura 25e

druk » 3.80 » 6.40

, Na vijftig jaar. ...» 2.80 » 4.80

HoDENPUL,Napoleon inNeder-

land. .ff » 5.— » 8.—

't Hooft, De student Beets » I.—

Kalff, Literatuur en tooneel. » 3.60 » 4.60

Kat, de, Effectenbeheer . . » 13.80 » 16.40

Kielstra, Indisch Nederland. » 4.40 » 5.40

, De Indische archipel. » 4.40 » 5.40

Kierkegaard, Stichtelijke Redenen ........ 2.60 » 3.40

Kohnstamm, Democratie . . » 0.80

, Godsdienst en politiek. » 0.80

, Ontwikkeling en onttroning van het begrip

natuurwet » 1.80

Korteweg, Algemeene heelkunde » 13.80 » 16.60

Kosters, Internationaal burgerlijk recht » 19.— «21.50

Kronig, Guide du musée . » 1.40 Kuiper, Dr. A. K., Industrie en persoonlijkheid ...» 0.80

Land, Verklaring van het burgerlijk wetboek ...» 52.— » 64.50

, Rechten op zaken . . » 3.80

, Onrechtmatige daad .'» 3.—

Leendertz, Dogma. . . . » l.—

Metzlar, Ziekenverpleging.. > 3.60 » 4.60

Ing. Geb.

Meijer, De Rozekruisers . . ƒ 1.20

Muller, Dr. Hendrik P. N.,

DoorhetiandvanColumbus. » 5.40 ƒ6.40

Muller, Fzn., Mr. S., Briefwisseling van Bakhuizen

van den Brink » 3.60 » 4.60

, Nalezing op idem . . » 0.80

Naber, De borduurkunst. . » 3.60

-, Het kunstnaaldwerk. . » 3.— » 4.—

Nobel, Dr. L. Ie., Leiddraad bij het quantitatief onderzoek der urine » 2.60

Nolst Trenité, Zeeverzek. . » 12.60 » 15.—

Ongenoemde,Een,Onze buurt! » 1.60 » 2.60

Oppenheim, Het Nederlandsch gemeenterecht » 28.— » 34.—

, Administratief recht . » 14.— » 16.40

Opstellen, Rechtshistorische, aangeboden aan Mr. S. J. Fockema Andreae, ...» 8.60

Opstellen, Sociaal-economische, aangeboden aan Mr. H. B. Greven. ...» 8.60

Oudemans, Christine, Johannes Brahms » 2.20 » 3.20

Overmeer, Haarlemsche straatnamen » 2.60

Ovink, Godsdienst, kerk en cultuur ■.-..» 0.80

Pekelharing, Voordrachten

over weefselleer » 11.40 » 14.—

Pel, De ziekten van de maag. » 8.— » 10.40

, De ziekten der nieren. » 14.— » 16.60

—-, De ziekten der lever . » 10.20 » 12.60 Pierson, Verspreide economische geschriften. ...» 33.— » 42 —

I » 6.40 » 8.20

II » 7.60 » 9.40

III » 8.20 » 10.—

IV ' . .'» 7.20 » 9.—

VI. ". '. '. '. ' ' '. '} * 9-— x 10-80

, Leerboek der staathuishoudkunde ..,...» 23.— » 28.—

, Grondbeginselen der

staathuishoudkunde ...» 5.— » 6.80

, Het arbeidersvraagstuk. » 3.60

PoLLOCK,Geneeskundighandboek voor levensverzekering » 2.60

Pulle, en Plantenga, Reglementen op het geneeskundig onderzoek » 1.80

Ria Gelmi, Reis naar Hedonië » 1.40 » 2.40 Riemsdijk, Se non è vero . » 1.80 Röell en Oppenheim, Administratieve rechtspraak, I » 2.60

Sluiten