Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

NIEUWSTE UITGAVEN IN NEDERLAND.

Gunning Jr. (J. H.) Zie: Held. 215. — Waarschuwing. 295. 297. —

Ter nabetrachting. 365. 369. Gustaaf-Adolf. Tafereelen en berichten. 93. 201. Guthrie. (T.) Tot het hart. 224. Gnyarro. Zie: Aparisi. 197. Gijselaar. (Mr. N. de) Zie: Regtspraak. 175.

B.

Haan. (Dr. D. Bierens de) Overzicht der goniometrie. 49. 51. Haan. (R. E. de) Zie: Spiller. 61.

Haar Bz. (B. ter) Zie: Streckfuss. 105. — Zie : Geschiedenis Chr.

kerk. 125. — Photogrammen. 387. Haarman. (C. F.) Zie: Schrijfcursus. 229.

Haas. (I). C. de) Het evangelie van Jezus. 29. 51. 73.101.127. 157. Hacklander. (F. W.) Gravin Patatzky. 141.

Haeckel. (E.) Zur Entwicklungsgeschichte der Siphonophoren. 217. Halms. (F.) Zoon der wildernis. 297.

Handboek der openbare gezondheidsregeling. 105. 107. 163. 167. (Godsdienstig) 369.

Handboekje der aardrijkskunde in Nederland. 243. 245.

Handelingen en mededeelingen van de maatschappij der Nederl. letterkunde te Leiden. 21.

van het Tiende Nederl. taal- en letterk. Congres. 55. 57.

■ van de Algem. Synode der Ned. Her.v. kerk. 69. 73.

van de Synbde der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde kerk in Nederland. 261. 265.

der bijeenkomst van armbest. te Amsterdam. 413.

Handleiding tot de practische oefeningen in de pelotonschool. 43.

voor koopers van effecten. 155. 157.

■ voor hen, die drukproeven willen corrigeren. 381.

Hardenberg. (A.) Een ellendige. 333. 338.

Harderwijk. (K. J. R. van) Zie: v. d. Aa. 139.

Harmens. (H. M.) Scheepvaart ten hemel. 393. 395.

Harnisch. (Dr. W.) Zie: Wereldbol. 55.

Hartman. (E. H.) Vervolg en slot van het protest enz. 51.

Jz. (H. G.) Bestnur en administratie. 157. 295. 297.

■ ■ (H. H.) Eenv. oef. v. het aanv. onderw. in het lezen. 277. 281.

Hartog. (J.) Zie: Godgel. Bibliotheek. 87.

■ (A. H. de) Ter loofhutten. Leerrede. 411. 413.

(H. M.) Landbouw-onderwijs voor Nederland. 425.

(Mr. L. de) Zie: Roger's Handboek. 163.

' Hartogh Heys van Zouteveen. (Mr. H.) De voorhistorische mensch H^n Europa. 175. 178.

jja*sen. (F. A.) Over leugen. 49. — Over personaliteit. 49. — •^g^win en] de godsdienst. 87. —Dr. A. Pierson en de schoolwet. De zi»^**- — Beschouwingen over het Catholicisme. 119. 121.— voor tr"5,1DC'e eene natuurwetenschap. 215. 217. — Raadgevingen Hasche. (f'ngachtigen. 243. 245.

Hausrath (r) ^e raa^se'en der natuur en des levens. 353. 358.

Have lV (J •) Geschiedenis van Jezus' tijd. 7. 15.

Hecker (G) Op- ten) ne Chicago en Northwestern spoorweg. 51.

' ^ pjfatio quam die XIV mensis Octobris. 369.

Heemskerck.' (J. ' aarde en de mensch 369 Heemskerk Az. ' van) Batavische arcadia. 139. 141. brengselen van(Mr- J-) Voordragten over den eigendom van voort-

Wmnp'a SSmmflir iea geest. I19- 12i- 181.

Hemes m j V^he Gedichte' L 89- 133' 387' Heinzelmann. (ï,r°>™hteJoh7"e°' 387' Held (Prof C 7-) Zle: wereldbol. 55.

Heldengeest (JaF- W-) Wat zeg' JezDa van zictl zo'»™? 215. 217. Helena en haar ") als soldaat. 79.

Hein u zelf huisgezin. Een geschiedverhaal. 393. 395. Hemkes Kz Rijdschrift voor de arbeidende klasse. 147. 151.

lem en A ( •) Aafje en Aagje, of eerste leesboekje. 405. —WilHendriks *nna> °f derde leesboekje. 405. Hpneevft> <B-) De opstandingsmorgen. 69. 73. Henne (G- J-) Het rundvee. 197. 209.

t(Vjkeler. (A. van) Bepaling van de poolshoogte der sterrenwacht p ö Leiden. 19.

ieremans. (J. F. J.) Nederl.-Fransch en Fransch-Nederl. woorden" boek. 21. 107. 265. Herfrieda. Een teedere snaar. 387. Herinneringen aan B. Brugsma. 15. Herrig. (L.) First English reading book. 207. 209. Herwerden. (H. van) Studia Thucydidea. 301. 303.

(J. D. van) Twee agrarische wetten. 365. 369.

Heusden. (Dr. A. A. van) Zie: Vethake. 189. Heuvell & van Santen, (van den) Zie: Zomerdiensten. 119. Heydenrijck. (Mr. C. J. A.) De regeling van het armbestuur. 119. 121. Heije's Volksdichten. 139. 141. 243. 297. 348. 569. 396.401. 425. Heijnen. (F.) De houding van eenige Nederl. protestanten. 151. Heys van Zouteveen. (H. Hartogh) Handb. der mineral. 387. Heijst. (D. F. van) Het ijzersterke prentenboek. 387. Hezenmans. (J. C. A.) Schetsen nit onze staats- en kerk-gesch. 141. Hildering. De vredebode. 19. 21.

Hilker. (W.) Verzameling van gedichtjes. 87. — Zie: Muller. 87. Hirsch. (Meier) Verzameling van voorbeelden. 125. Historicus. Het leven en de daden van Pieter Pietersz. Heyn. 425. Historie (Natuurlijke) van Nederland. 43. 192. 425. Historiebladen. (Rotterdamsche) 55. 243. 245. Hoe het morgenrood van Italië in nacht verkeerde. 61. 63. Hoe twee oude vrijers tot den trouwdag komen. 63. Hoe men volgens eene nieuwe methode in zes lessen zonder onderwijzer eene fraaie hand kan leeren schrijven. 105. 107.

Hoe langer hoe liever. Melodien-album voor de piano-forte. 345. 348. Hoe moeten wij de dieren behandelen? 358. Hoeck. (E. van deu) (ps.) Het slot van Abcou. 7. Hoedemaker. (Ph. J.) Onzichtbaar maar krachtig. 125. 127. Hoek. (J.) Agathe. 7.

Hoeve. (A. H. van der) Piet Voorman. 107. 133.

Hoeven. (A. van der) Handl. tot de oef. in de verv. der fransche

werkw. 127. — Woordenboek van technische termen. 215. 217. —

Manuel de lectnre. 327. (Mr. H. A. des Amorie van der) Het streven der Indisch-

radicalen. 121.

Hoevers. (W.) De Remonstrantsche broederschap. 175. 17S. Hofacker. De zaligheid is in geenen anderen. 411. 413. Hofdijk. (W. J.) Vóór 300 jaren. 13. 15. 377. 381. — Zie: Geschiedenis vaderland. 189. Hofkamp. (H. K.) Klokjes. 167.

(K.) en C. F. Haarman. Schrijfcursus. 5. 7. 238.

■ (F.) Zie: Pestalozzi. 61.

Hofs (Ür. G. J.) en E. F. M. van Gorkum. Beginselen der beschrijvende meetkunde. 257. Hogenbirk. (J.) Oefening over Zacharia 4: 10. 387. Hojel. (W. C.) De bewegingen van den puntkogel, 113. 115. Holst. (A. A.) Repetitieboek voor aankomende onderwijzers. 271. Holt. (H. Op 't) De onderwijskwestie. 209. Holtkamp. (F. A. G.) Zie: Kübler. 139.

Hon. (H. le) De mensch in de voorwereld. 63. 142, 181. 185.

243. 245. 327. Hoofd (Voor) en hart. Proza en poezy. 243. 245. Hooft. (P. C.) Zie: Panthéon. 321.

Hoog. (M.) Reiniging van het hart, de vrucht van Jezus dood. 7. Hoogendam. (J.) Eerste tweehonderdtal. Rekenen. 281. — Tweede

tweehonderdtal. Rekenen. 281. — Engelsche conversatie. 413. Hoop Jun.zoon. (A. van der) Daguerréotypen. 411. 413. Hoorweg. (Dr. J. L.) Antwoorden op de vraagstukken tot oefening

in de eerste beginselen der werktuigkunde. 207. 209. Hope. (Ascott) Onze jongens. 7. Hom. (W. O. von) Diamantina. 333. 338. Houten. (Mr. S. van) De toekomst onzer finantien. 295. 297. Hontum. (J. F. G. van) Het torpedo-wezen te Brielle. 396. Hozier. De oorlog van 1866 in Bohemen en Moravie. 167. Huberts. (Dr. W. J. A.) Zie: Kolb. 105. — Algemeen overzicht

der aardrijksk. 207. 209.— Zie: Wandkaart. 255. — Wandkaart

ten gebruike bij het onderwijs in de gesch. der Nederl. gewesten.

257. 261.

Hudig. (J.) Van Rotterdam naar zee. 238.

Huet. (A.) Wat kuunen wij doen voor onze werklieden? 238.

(P.) Roman-lektunr. 27. 29. — Het lot der zwarten in Transvaal. 49. 51. — Verlossing van de zonde. 61. 63. — Hoe kan ik toch goed doen? 61. 63. — Zie: Murray. 175. —Zie: Diepgezonkene. 221. — De koning in zijne schoonheid. 287. 289.— Stichtelijke versjes naar G. Tersteegen. 295. 297. — Vier zinnebeelden voor het volk. 345. 348. — Prent-bijbel voor kinderen. 425.

Huf van Buren. (J.) Het nichtje van den bakker. 265.

Hugo. (V.) De man, die lacht. 119. 121. 277. 281.

Hugo's (V.) Drama Marion de Lorme. 353. 358.

Huis-Bibliotheek. 1.

Huisgezin. (Het) Bijblad van de Katholieke Illusiratie. 265. Huishoudboek. 393. 396. Huisvriend. (De christelijke) 413.

(De) Gemengde lectnnr voor burgers. 405.

Huizinga. (Dr. D.) Handl. bij het eerste onderwijs in de scheik. 15. 27. Huil. (W. van der) Zie: H. de Geus. 277.

Hülsmann. (Dr. J. J. H.) De strekking van het onderwijs aan de

Hoogere Burgerschool te Breda. 181. 185. Hulstheim. (C. van) Zie: Parel. 189. Humorist. (De) Koddige en geestige anecdoten. 377. 381. Hurk. (Dr. E. J. P. van der) Zie: Brochuren-Vereeniging. 93.

I.

Ibn-El-Athiri chronicon quod perfectissimum inscribitur. 51. Iconomanie of zoo maken de kinderen een prentenboek. 405. Iets over het zoogenaamde spiritisme. 327.

voor kinderen, door een vriend der jeugd. 163. 167.

■ voor jeugdige vrienden en vriendinnen der zondagscholen.

411. 413.

Ik filiciteer u. Verzameling van versjes. 401. 405. Illustratie. (De Hollandsche) 192.

Indeeling en ranglijst der officieren van het koninklijke leger. 1. Indicateur nobilaire de Belgique, de France, de Hollande. 121. Inklaar. (P.) Practische stelkunst. 192.

Invoeriug (De) van het pneumatisch rioolstelsel te Praag. 353. 358. Israëli. (B. d') Henriette Temple. 327.

J.

Jaarboek van de koninklijke akademie van wetenschappen. 83. Jaarboekje der maatschappij van weldadigheid. 1.

voor de regterlijke magt. 1. 13. 15.

voor de stad en het kanton Schiedam. 21.

voor het notaris-ambt. 49.

van het koninklijk zoölogisch genootschap Natura Artis

Magistra. 57.

Sluiten