Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

NIEUWSTE UITGAVEN IN NEDERLAND.

Takken en bladeren. 62. 64.

Tanner's Pathologisch en therapeutisch zakwoordenboek. 377. 381 Tasso's (T.) Jeruzalem verlost. 358. 414. Teekenschalen voor bouw- en werktuigkundigen. 30. Tekstboekje van de openbare uitvoering der zangvereeniging "Excelsior". 396.

Telders. (Mr. A.) Bijdr. tot eene gesch. van het bezit in de doode hand. 7. Temmink. (M) Het kromme dat in de waereld is. 73. 96.127. 218. Tennyson. (A.) Henoch Arden. 178.

Tento. Java 1 Hoe het te verdedigen. 282. — Java! Het land van geluk. 339.

Tersteeg. (D. F.) Officiëele gids voor de bezoekers van Amsterdam. 218. — Gnide officiel de 1'étranger dans Amsterdam. 245. — Officiëler Führer für die Besucher Amsterdams. 245. — Official guide through Amsterdam. 258.

Terwen. (J. L.) Zie: Armand. 164.

Terwogt. (Dr. W. A.) Zie: Flavius Josephus. 93.

Testament (Het Nieuwe) van wege de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk. 113.

■ Zie: Bijbelvertaling. 113.

Tetroode. (A. J. van) Marseillaise hollandaise. 406.

(Tets van Goudriaan — Van —). Brief aan de kiezers van het district Middelburg. 181. 186.

Thackeray's (W. M.) Werken. 5. 7. 414. — De roos en de ring. 108.

Thackeray. (Miss) Vijf oude vrienden en een jonge prins. 266.

Theesing. (H. J. R. G.) De onveranderlijke Heiland. 365. 370.

Thekla. Kleine steenen aan een groot gebouw. 51.

Themis. Regtskundig tijdschrift. 79. 84. 189. 309. 421.

Thénot. Gronden der werkdadige doorzigtkunde. 243. 245.

Thesingh. (P. A. H. Geraerds) Over de rivier-versperringen. 79. 84.

Thiebout. (Dr. C. H.) Korte leiddraad der scheikunde. 175. 178. 282.

Thiel. (A. H. van) Nieuwe telegraafgids. 15.

Thieme's zakwoordenboekje. 348.

Thomas. (J.) Abels dood. 8.

Thomas a Kempis. De navolging van Christus. 328. Thorbecke. (Mr. J. R.) Parlementaire redevoeringen. 197. 201. Thym. (J. A. Alberdingk) Zie: Koets. 139. — De bezwaren van

F. A. Hartsen. 152. — Zie: Wessels. 353. Tiele. (C. P.) Zie: Génestet. 181. — Vergelijkende gesch. der oude

godsdiensten. 328. Tiemersma Hzn. (G.) Veldbloempjes. 93. 96.

Tienhoven. (Mr. G. van) Redevoering over de waarde van het Ro-

meinsche Recht. 147. 152. Tietsema. (W.) Soorten van schrijf-, model-en kunstletters. 301. 303. Timotheus. Christelijke lectuur voor de Nederl. jeugd. 381. Tinholt. (L.) Doop of herdoop? 51.

Tischendorf. (C.) De echtheid onzer evangeliën. 186. 189. Titus. Eene stem uit de gemeente van gedoopte christenen. 304. Toekomst. (Onze) Bijdrage tot de leer van het spiritisme. 295. 298. Toespraak aan de Israëlieten door een twaalfjarig kind. 5. 8. Toespraken op den klokkenherg bij Nijmegen. 278. 282. Toorenenbergen. (A. van) Zie: Voor drie-honderd jaren. 401.

(J. J- van) De symbolische schriften. 353. 358.

Toorn. (J. E. van den) Proeve van leesoefeningen. 393.

Tooverboek. (Wiskunstig) 396.

Tourguenef. (I.) Rook , of het leven te Baden. 272.

Toussaint-Langenscheidt. Zie: Servaas de Bruin. 155.

Trekkinglijst der obligatie-loterijen. 396.

■ (Algemeene) 13. 15.

Tre'madeure. (Mlle ülliac de) Etienne eu Valentijn. 207 209 381 Trevylyan. (Kitty) 105.

Tricht. (J. P. C. van) Woordenboek der zuivere en toegepaste scheikunde. 49. 147. 158. 301. 303. Trollope. (A.) De verloren wissel. 55. 57.

(T. A.) Drie levenswegen. 152.

Tschierschke. (F. W.) Zie: Brochuren-Vereeniging. 197.

Turgénje*. (I.) Vaders en zoons. 301. 303.

Tuuk. (H. Edema van der) Johannes Bogerman 33 36

Tijd. (Onze) 2.

(De Oude) 16.

Tijdschrift (Nieuw) voor de pharmacie in Nederland. 8.

voor onderwijzers. 108.

voor reken-, stel- en meetkunde. 108.

voor het Nederl. regt. 152.

ter beoef. in het opl. van rekenvoorstellen. 272.

voor staathuishoudkunde en statistiek. 287. 2S9.

■ ter voortplanting der godsdienstige vereering van het

H. hart van Jezus. 414. Tijdspiegel. (De) 2.

Tijdvragen. Verzameling van tijdsbeschouwingen. 426. Tijken. (Dr. P. C.) Zie: Bibl. geneesk. 139. 261. Typographen-ontboezemingen. 158.

ü.

Ubryk. (B.) De non uit het Karmelieter klooster te Krakau. 258. Ueber die Anleitung zur Konferenz der Grossrnachte. 58. Uildriks. (Mr. J. W. van) Regeling van het beheer bij de Hervormde gemeenten. 125. 127. Uilenspiegel. Humor , satire, ernst en luim. 5. 16. Uilkens. De volmaaktheden van den Schepper. 30. 426. Uit het leven. Schetsen uit de achterbuurten. 142. Uit het dorp. Vroolijke vertellingen. 152. Uit den goeden ouden tijd der Kaapkolonie. 229.

Uitspanning (Nieuwe) voor het jonge volkje. 96. Uitvoering (Openbare) der zangvereeniging - Excelsior." 127. Ule. (Dr. O.) Populaire natuurkunde. 189. 192. 348. Unger. (F) De geschiedenis der schepping. 370.

V.

Vacherot. (E.) De katholieke godgeleerdheid in Frankrijk. 96.

Vader Tim. Een historisch verhaal. 406.

Val (De) van den hertog van Alba. 339.

Van over de grenzen. Studie zonder inspanning. 255.

Varese. Het beleg van Tortona. 304.

Veegens. (D.) Levensb. van Jonkheer J. W. van Sijpesteijn. 406.

Veen. (P. H.) De Doopsgezinden in Schoterland. 388.

Veenendaal. (E. J.) Zes jaren van de tachtig. 164. 168. — Gustaaf

Adolf. 353. 358. - »Nathan! de Messias is gekomen!" 401.

(J. H.) De sollicitant. 41. 43..

Veer. (H. de) Zie: Panthéon. 321.

(T. J. van der) Het nationaal gedenkteeken. 388.

Vegt. (W. J. van der) Keur van nuttige en aangename verhalen.

41. 43. — Mengelingen voor de jeugd. 189. 192. Velden Jz. (C. van der) Het eerste jaarfeest. 125. 127. — Raad

en bestuur. 388. — Vrede in die hut. 396. Velderman. (G.) Zie: Vondel. — Takken. 62. Veldtogt (De) van het jaar 1866 in Duitschland. 178. 358. Veltman. (L. J.) Friedrich Halm's zoon der wildernis. 295. Velzen. (Dr. S. K. Thoden van) Bladen uit het dagboek eener veer-

tiendaagsche reis naar en in Zwitcerland. 321. 328. Ven. (E. van der) Het christelijk paedagogisch beginsel. 168. Vendenberg Cz. (H.) Eerste vraagboekje. 108. Verdediging (De) van de weduwe Saportas. 309. 314. Verdedigings-middelen. (Onze) 8.

Vergers. (P.) Steloefeningen. 96. — Gods vinger in de geschiedenis. 207. 209. — Vier verhalen uit de geschiedenis van Nederland. 353. 358. — Elbert Huik of de vervolger. 393. 396. — Uit de vreeze des doods gered. 401.

Vergift (Het) was maar koffie ! 406.

Vergissing. (Eene) Blijspel in drie bedrijven. 266.

Verhaal van des Heeren leidingen met George Müller. 125.

Verhandeling der koninklijke 'akademie van wetenschappen. 142.

Verhandelingen en herigten betrekkelijk het zeewezen. 155. 158.

Verheijen. (J.) Manier om de dagen der week door stille afzondering in het H. hart van Jezus te heiligen. 238.

Verklaring, (Openlijke) namens de protestantsche genootschappen in Nederland, Welstand, Unitas, enz. 175. 179.

van de systematische namen der maten. 189. 192. 218.

Verleden. (Ons) De geschiedenis des vaderlands. 261.

Verlossing van de zonde. 64.

Vermeer Az. (J.) Het paaschfeest, bezongen voor kinderen. 69. 73.

Verne. (J.) De kinderen van kapitein Grant. 49. — De Noordpoolexpeditie van kapitein Hatteras. 49. 393. 396.

Vernède. (Mr. S. H.) Zie: Verwoert. 393.

Verordeningen (Plaatselijke) der gemeente Utrecht. 224.

Verslag (Zevende en laatste) over den paalworm. 8.

■— aan den Koning van de bevindingen en handelingen van

het geneeskundig Staatstoezigt. 16. 304.

van het verhandelde in de buitengewone vergadering van

de Kiesvereeniging Burgerpligt. 41. 44.

• over den toestand van handel, scheepvaart en nijverheid te

Amsterdam. 99. 101.

der Staats-Commissie omtr. de regel, der calam. polders. 133.

van de vergadering der Confessioneele Vereeniging. 147.152.

aan den Koning over de openbare werken. 179.

van den landbouw in Nederland, over 1867. 218.

van de directie der Michigan Central Spoorweg-maatschappij

aan de aandeelhouders. 258.

van den toestand der provincie Friesland in 1868. 258.

aan den Koning over den toestand der telegrafen in Nederland. 304.

■ van den staat der Nederlandsche zeevisscherijen. 328.

van den handel, de scheepvaart enz. 381.

Verslagen van de Vereen, tot verbet, der volksgezondheid. 41. 43.

en meded. der Kon. akad. van wetenschappen. 73. 192.

218. 224.

van de vereen, tot verbet, van de volksgez. te Leiden. 90.

Versluijs. (J.) Leerboek der vlakke meetkunde. 116.

Verteller. (De) 370.

Verver. (Dr. B.) Zie.- Lucifer. 175.

Vervolgbundel op de Evangelische gezangen. 79. 84. 339.

Verwey. (Dr. L. H.) Het roode kruis. 119. 122.

Verwoert. (H.) Theorie der gerecht, en administr. politie. 393. 396.

Verwijs. (E.) Zie: Klassieken. 93.

Verzameling van consulaire en andere berigten. 16. 84 152 179 304. 388.

van wetten en besl. betreff. de nat. militie. 55.

van werkstukken, ten gebruike bij het eerste onderwijs

in het rechtlijnig teekenen. 79. 84. van voorbeelden, formulen en vraagstukken nit de let-

terrekening en stelkunst. 127. van wetten, besluiten en voorschriften betreffende het

gevangeniswezen. 158. ■ van officieel voorgeschreven of meest in gebruik zijnde

formulen van acten. 164. 168. van wetten, wegens de directe belastingen. 401. 406,

Sluiten