Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSTE UITGAVEN IN NEDERLAND.

15

Vestdijk. (S.) Oppcrvl. besch. over den intell. toest. onzer gymnastiek.

333. 339. Veth. (Piof. P. J.) Zie: Wallacc. 301.

Vcthake. (H. W.) Korte handl. tot de kennis der aardrijksk. 189.

193. — Repetitie-cursus der cijferkunst. 209. Vierhout. (C. H. M.) De dieren. 193. 358. Viersen. (W.) Zie: Frerichs. 93. Vignon. (B.) Ongelijk, maar niet ongelukkig. 69. Vigny. (A. de) De zondvloed. 108.

Vinkhuijzen. (H. J.) Zur medicinischen Lage Niederlands. 152. Visscher. (I.) Zie: Antwoord. 278.

Visser. (E.) De bekwame huishoudster. 55. 58. 108. 181. van Uzendoorn. (A. F.) De verdeeling des rijks in kiesdistricten. 168.

Jzn. (J.) Zie: Jaarboekje. 113.

(J. J. de) Zie : Collier. 221.

Vitringa. (A. .1.) Over opvoeding en emancipatie der vrouw. 84.

Vletter. (A. de) Tweestemmig liedeboek. 353. 358.

Vliet. (L. van Woudrichem van) De voorgedragen aanvulling van

art. 62 van het regerings-reglement. 113. 116. Vlinders. 179.

Vloeiboek. (Het kantoor-) 164. 168. Vloek (Dc) van Galilcï. 328. Vloot (Neêrlands) en reederijen. 90.

Vloten. (Dr. J. van) De levensbode. 73. — Humaniteit. 152. Vogel. (J. H. T. de) Overzicht van de aardrijkskunde. 229. 238. Vögelin. (S.) Kunst en godsdienst. 96. Volks-almanak. (Christelijke) 393. (Geldersche) 393.

Volks-atlas van Nederland en zijne overzeesehe bezittingen. 309. Volksbeschaver. (De) 396. Volksboek. (Praktisch) 396. Volks-leerredenen. (Wekelijksche) 197.

Volksletterkunde uitg. door </De vriend van armen en rijken". 64. 370.

Volkslied, bij de onthulling van het monument voor 1813. 365. 370.

Volksvlijt. (De) Tijdschrift. 69. 73.

Voltelen's Nieuwe reisgids door Nederland. 142.

Vondel's Lucifer. Met' aanteek. door G. Velderman. 62. 64.

Vondel. (J. van den) Vier treurspelen. 142.

Voogt. (W. J. de) Bijdragen tot de numismatiek van Gelderland. 64. Vóór driehonderd jaren. 101. 229. 238. 287. 345. 358. 370. 401. Voorbeelden tot oefening in de hoofdregelen der rekenkunde. 396. Voordrachten (Klin.) en akad. lessen over geneeskunde. 33. 36. 101. Voorstel (Het) der regering tot wijziging van de armenwet. 377. 381. Voorstellen. (250 rekenkunstige) 348.

Vorstman. (Mr. R.) Volksfeesten. 127. — Opvoeding. 401. 406. Vos. (J. G. R.) Zie : Gardner. 181.

(H.) Iets over de algemeene geschiedenis. 218.

Vox. Studiosorum. 116.

Vreede. (G. G.) Zie: Le Conservateur. 69.

(Mr. G. W.) Een twintigjarige strijd. 87. 90. — Republiek

of constit. monarchie? 321. 328. Vriend des huizes. (De) 396.

Vriendenkring (De) te Vlasdorp. 64. 127. 155. 158. Vries. (J. de) Tweede leesboekje voor kinderen. 388.

(J. G. de) Wetenschap of bijbelgczag ? 168.

(J. II. A. E. de) Zie: Möllinger's. 148.

(M. de) en E. Verwijs, Woordb. der Nederl. spelling. 218.

Vriese. (P. Vredeman de) Plnsieurs menniseries. 388.

Vroom. (J. B.) De wetgeving op de registratie. 44. 309. 314. —

Zie: Wet successie. 189. Vrouwen. (Bijbelsche) Dichterlijk album. 168. 258. «Vrij van zegel." Onze sociëteit na 1 Julij 1869. 381.

w.

W (H. J.) Zie: Rutjes. 99.

Waarheid in liefde. 8. Waarom typhus ? 127. 282.

Wachcnhnsen. (H.) Eva te Parijs. 164. 168. 358.

Wachter. (O.) Johan Albrecht Beugel. 396.

Wageningen Jz. (F. van) Théorie des polos etc. 36.

Wagncr. (H.) Zie: Warande. 309. — Ontdekkingsreizen. 393. 396.

Wajangverhalen (De) van Pala-Sara , Pandoe en Raden Pandji. 99. 101. Wal. (Mr. J. de) Het Nederlandsche handelsregt. 258. 272. — Het

regt van 't laatste woord in cassatie. 365. 370. Waldeck (J. A.) en H. A. de Smit van den Broecke, Beschrijving

van Z. M. Monitor Heiligerlee. 22. Woldmeier. (F.) Zie: BIbm. 181.

(T.) en J. M. Flad, Ons zendingwerk in Abessitiië.

21S. 301. 358. Wallaoe. (A. R.) Insulinde. 301. 303. 406.

Waltman. (J.) Prakt, oefen, voor het onderw. in dc algebra. 243. 245. — Antwoorden op de prakt, oefen, voor het onderw. in de algebra. 272.

Wandkaart ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis. 255. Wand-spoorweg-gids. 193.

Warande. (De) Landschappen en dierengroepen. 309. 314. Waschlijst. (Volledige) 301. 303.

Wat eischt de geheel-onthoudingsstrijd van de kerk ? 58. Wat drinkt gij? 381.

Wat moet ik doen? Eene vraag aan kindereu. 401. 406. Waterman. (I.) Bereden. Heer-en Chald.-Nederl. woordenb. 148. 348. Webir. (Dr. G.) Geschiedenis van het Israëlitische volk. 309. 314.

Werber. (W. J. A.) Leerboek der bijzondere geneesmiddelleer. 406. Weddik. (J. W. Th. Lublink) Luther tc Worms in 1521. 295. 298. —

Zie: SchafT. 333. Wedergeboorte. (De) 189. 193. Wedrenspel. (Groot) 113.

Wedstrijd (De nationale) voor schcrpschuttcrs-vereenigingen. 41. 44. 175. 243.

Weekblad van Heusden en Waaiwijk. 8.

(Nieuw kerkelijk). 30.

Weelde (De) in de kleederdracht der vrouwen. 158.

Weerbaarheid. (Neêrlands) Jaarboekje. 49. 51.

Weerman. (J. B) Het oekumenisch Concilie. 393. 396.

Wees. (H. J. van) Lessen inde vaderlandsche geschiedenis. 261.266.

Weeveringh. (J. J.) Algemeene geschiedenis der staatsfinanciën. 8.

36. 64. 101. 152. Wegwijzer (Een) ten leven. 87. 90. Wcilen's (J.) drama: Drahomira. 19.

Weitzel. (A. W. P.) De gesch. van het onderwijs in het schieten. 396. Weldon. (J.) Looft den Heer. 370. Welkom t'buis! Een berijmd verhaal. 401. Wendel. (A. J.) Zie: Flora. 55.

(W. J.) Zie: Kindervreugd. 113. — Kindervreugd. 116.

Wennckendonk. (J. G.) Leidsman op den bloedigen kruisweg. 30. Werber. (Dr. W. J. A.) Zie: Bibl. geneesk. 261. 401. Wereldbol. (De) De jongste zee- en landreizen. 55. 421. Wertheim. (J. L.) Tusschen licht en donker. 365. 370. Wessels Pr. (W.) De wording der taal. 353. 358. Westbroek. (G. H.) Handbuch für Lehrer. 90. WestholT. (J. P. G.) Zie: Zeiler. 309.

(C. L. W.) Gedachteois aan F. J. Domela Nieuwenhuis.

261. 266.

Westhreene. (Mevr. van) De jeugd van Dokter de Noor. 287. 290. Wet betreiïende de maten , gewigten en weegwerktuigen. 105. 108. 179. 245. 388.

van den 29en Maart 1833 (Stbl. n°. 4) houdende de belasting

op het Personeel. 113. 116. 164. 168. — van deu 10 April 1869 (Stbl. n°. 65) tot vaststelling van

bepalingen betrekkelijk het begraven van lijken. 155. 158. van den 3 October 1843 (Stbl. n°. 47) betreffende het regt

van zegel. 181. 186. regelende het toezigt op het gebruik van stoomtocstcllcn. 201.

377. 381.

op het regt van successie en van overgang bij ovcriijdeu. 155.

158. 189. 193. 197. 201. 224. Wetherell. (E.) Casper. 378. 381.

Wetten, decreten, besluiten en tractaten op den waterstaat. 99.101. Weydts. (G.) Chronique flamande. 122.

Whateley. (E. J.) A selection of English synonyms. 119. 122.

White (Babington) (Miss Braddon). Circe. 2.

Wie is 't? Blijspel. 339.

Wildermuth. (O.) Voor uwe speeluren. 396.

Wilke (D.) en D. BomholT Hzn. Handl. voor hen, die in korten tijd de Hoogd. taal willen leeren spreken en schrijven. 258.

William Chalmers Burns, Zendeling in China. 101.

Wilsen. (F. C.) Lain dooeloe. 36. 96. 339.

Winifred Bertram eu de wereld waarin zij leefde. 339.

Winkler. (Dr. T. C.) De schatten van den aardbodem. 122. 304.

Winslow. (Dr. F.) Zie: Bibliotheek (Geneesk.) 138. 261. — Over de duistere vormen der hersensiekten. 246.

Wint. (R. de) Palestina. 388.

Wiseman. (Kardinaal) Leerredenen over zedekundige onderwerpen. 266.

Wisselingh J.Pz. (E. J. van) De verovering van Haarlemmermeer. 155. 158. 255. 295. 298. — Geen zendingsvrienden meer. 272.

Witkamp. (J. T.) De Hollandsche koffiehandel. 370.

(P. H.) Landen en volken. 122. — BeknoptB Nederl.

spraakkunst. 134. — Hoe Nederland van een Republiek een Koningrijk werd. 345. 348. — Gesch. der zeventien Nederl. 348.

Witte. (H.) Zie: Bibliotheek. — Flora. 55. — Schetsen uit het plantenrijk. 58. 15S. 272. — Flora. 224. 339.

Woerd. (H. K. van der) Leiddraad bij de beoefening der Fransche taal. 58. 158.

Wolbers. (I.) Geschiedenis van Java. 105. 108.

Wolf. (E. F. II.) Het boek Job. 295. 298.

Woltering. (F. A. R.) Rekenen uit het hoofd. 62. — Verz. van

meetk. stellingen. 397. Wolterink. (W."N.) Uit den Geuzentijd. 16. Wolters. (J. F. H.) Études littéraires sur Athalic. 119. 122. (W. P.) Ein pleidooi voor de gemengde lagere school. 58. —

Adolf Versluis. 116. — Zie: Heemskcrck. 139. Woord (Een) aan dc leden der scherpschutters-vereenigingen. 55. 58. (Een) van ernst en liefde. 90.

(Een) over het koloniale vraagstuk in Nederland. 105. 122.

(Het) der waarheid. 201.

(Een) naar aanleiding van de »Gedachten en Opmerkingen " enz. 382.

(Een) ter verklaring van het spiritisme. 897.

Woorden uit den bijbel. 397.

Woordenboek (Aardrijksk. en statist.) van Nederl. Indic. 36. 186. 246.

(Historisch en geographisch). 155. 158.

(Periodiek) van aiïministrative beslissingen. 181. 186.

(Algemeen) van kunsten , wetenschappen enz. 304.

(Hoogd.-Nederl. en Nederl.-Hoogd.) 309.

der Nederlandsche taal. 333. 339.

Worp. (J.) Vervolgbnodcl van de mclodiën der Evangelische Gezangen. 175. 179. 287. 290. — Zie: Kinderwereld. 215.

Sluiten