Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

niet voldoening van tusschentijds geleverde of ook wel afrekening van vorige jaren.

Met toezending van quitantien hebben wij reeds eenigen uit de dwaling geholpen, maar men houde ons ten goede, dat wij in deze overdrukke dagen tijd noch lnst hebben om ten gevolge der door de firma Schetsberg & Kleeüwens bekend gemaakte liquidatie (afdoening?) al de saldo's direct op te maken en te remitteren.

Het doet ons leed dat onze firma, sinds zoo vele jaren, naar wij vertrouwen, toch niet zoo ongunstig bekend, van zoo menige zijde op onheusche wijze tot onverpligte betalingen wordt aangemaand en hebben een beleefd verzoek om n. 1. met alle verdere bedreiging van geregtelijke vervolging te staken.

Men gelieve de adresboeken der laatste jaren slechts in te zien om overtuigd te worden dat de liquiderende firma Schetsberg & Kleeüwens, hoegenaamd niets te maken heeft met of in eenige relatie staat tot de firma

F. Kleeüwens & Zoon. [160]

Masius, NATUURSTUDIËN. Ap de aanvragen in commissie moet ik HH. Confraters nogmaals yherinneren, dat het alleen voor rekening wordt afgeleverd, 't zij ingenaaid, 't zij in prachtband.

Losse banden afzonderlijk te bekomen a 70 cents boekverk.prijs.

6. T. N. Suringas. Men zie over dit werk het laatst verschenen nommer van LOS EN VAST. [161]

AANBIEDING.

De ondergeteekenden verzonden , franco per post, eene zeer voordeelige aanbieding, met opklimmend rabat, van een tiental werkjes van algemeen belang , en [van eenige R o m a n s in gr. en kl. 8°. Door het in voorraad nemen van het meerendeel dier werkjes, kan het debiet zeer bevorderd worden , terwijl het voordeel aan eene hestelling verbonden , nog al beduidend mag worden genoemd. Voor ruime orders bevelen wij ons daarom vriendelijk aan. Amsterdam, Wed. J. C. van Resteren & Zoon.

20 Januari 1869. [162]

NEDERLANDSCH INDIE.

Ter verzending ligt bij den ondergeteekende gereed : BESCHOUWINGEN OVER HET INDISCHE LEGER , EN DE TOEKOMST VAN DEN GEPASPORTEERDEN INDISCHBN MILILAIR, door een oud Indisch militair, a 30 cents. Confraters, die van deze brochure, hetzij in Indië , hetzij hier, veel kunnen plaatsen , gelieven dadelijk franco de voor rekening verlangde exemplaren aan te vragen.

Amsterdam, 19 Jan. 1869. J. D. Sybrandi. [163]

JH. van Peursem te Utrecht, zal uitgeven: • EENE BROCHURE OVER TRANSVAALSCHE TOESTANDEN, door P. Hüet.

Met het oog op het in couranten en tijdschriften druk besproken onderwerp, znllen mededeelingen van Huet (zelf aldaar werkzaam geweest) wel verkocht worden.

Vertalingen onder handen 'van: M. G. W."Brandt. DIENENDE LIEBE. Anna Shipton, TELL JESUS. LITTLE MEG'S CHILDREN.

Het laatste door den Schrijver van : Jessica's Eerste gebed. [164]

DE FABELEN VAN LAFONTA1NE. Nagevolgd door J. J. L. ten Kate en geïllustreerd door Gustave Uobé. De eerste aflevering van 4 vel is ter perse en wordt ultimo Januarij e. k. uitgegeven.

De aflevering bij enkele vellen, ten behoeve van inteekenaren die voor de wekelijksche ontvangst van een vel hebben geteekend, blijft geheel aan HH. Boekhandelaren opgedragen. Onzerzijds geschiedt de verzending telkens voor eene geheele maand in eens.

HH. Boekhandelaren, die ons nog niet hebben gemeld hoeveel inteekenaren zij tot dusverre hebben verkregen, worden verzocht dit ten spoedigste te doen , ten einde vertraging in de ontvangst der afl. te voorkomen.

Deze belangrijke onderneming blijven wij voorts in de medewerking der Confraters aanbevelen.

Amsterdam, Januarij 1869. Gebroeders Binger. [165]

JH. A. Wansleven & Zoon te Zutfen, hebben gereed een Catalogus van onde en nieuwe Boeken, tegen verminderde prijzen, waarin vele gezochte en courante artikelen voorkomen.

HH. die daarmede willen werken, gelieven het benoodigde getal aan te vragen.

De afrekening geschiedt per kwartaal met 15°/0 korting. [166]

Fbederik Mulleb te Amsterdam, heeft uitgegeven: G. M. Asher, BIBLTOGRAPHICAL AND HISTORICAL ESSAY ON THE DUTCH BOOKS AND PAMPHLETS RELATING TO NEW-NETHERLAND AND ON THE DUTCH WEST-INDIA COMPANY. Kl. 4°. Met kaart in folio. Prijs ƒ12,— , netto ƒ9,50.

Hetzelfde werk op groot papier. Prijs ƒ24,—, netto ƒ19,—Wordt slechts op aanvrage in commissie gezonden. CATALOGUS VAN BOEKEN OVER GESCHIEDENIS, AARDRIJKSKUNDE, BIOGPAPHIE EN VAN EENE MENIGTE ATLASSEN EN KAARTEN. (2186 N°.)

Op franko aanvrage te bekomen. [167]

Heden verschenen : BATO'S RIJMKRONIEK 1868. (Zeer geschikt voor Rederijkers) a 25 Cts., netto 20 Cts. Op aanvrage in coram. te hekomen. Rotterdam. J. J. Kluit Cz. [168]

Bij ons is verschenen: MEDITATIËN VAN EEN DRENTSCHEN SCHOOLMEESTER. Eene brochure die, wanneer ze den onderwijzers wordt voorgelegd, zeker zal verkocht worden.

Prijs ink. 32 cts., verk. 40 cts.

Daar wij ze niet anders als voor rekening afleveren, geven wij den Boekhandel de premiën 7/6 en 15/12.

EENE DRENTSCHE MOEDER UIT DE 16e EEUW: 1518. Dramatische schetsen voor Rederijkers. Prijs ink. 32 cts., verk. 40 cts. Premiën 7/6 en 15/12.

Assen, Jan. 1869. de Erven D. H. van der Scheer. [169]

Het «ONZE VADER" in rijken kleurendruk werd den 16den dezer aan eenige Confraters in commissie gezonden. Het is een artikel dat bij aanwending van eenige moeite opgang zal maken en die moeite ruimschoots beloond. (Part. ƒ3,— met 20°/o en tot 1 Maart 10% extra met 4/3*, 7/6 en 15/12).

Heden verzonden de le afl. van: van Koetsveld, DE CHRISTELIJKE WERELD DER LAATSTE HALVE EEUW (1814—1867). Hist. tafereelen naar Nippold. (Kompleet in 6 a 7 afleveringen nog in den loop vau dit jaar). Exx. van beide bovenstaande, alsmede van de Inteekenlijst op: van den Bergh's HENOCH ARDEN, verkrijgbaar op aanvraag. Ook met deze laatste lijst is veel te doen en de prijs van dit gedicht maakt dat ook de moeite aan deze lijst besteed , zich behoorlijk beloont.

'sHage, 21 Jan. 1869. de Erven Thierry & Mensing. [170]

Heden den 19en Januarij 1869 zijn door den ondergeteekende verzonden: DE PROEFPLATEN ABRAHAM EN JAKOB, benevens prospectussen vanhet Stel Platen ten gebruike bij het Onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis,doorH..1. van Lummel. Het Stel van 40 Platen met Handleiding kost verk. ƒ12,50, ink f"10,—. Premiën 13/12.

Met succes zal de aanbieding tot deelneming in deze uitgave kunnen geschieden aan een zeer groot publiek, aan Onderwijzers bij Christelijke Scholen, aan Onderwijzers en Onderwijzeressen aan Zondagscholen, aan HII.Predikanten voor hunne Catechisatiën en voor het Huisgezin zijn ze bijzonder aan te bevelen.

De gunstige aanbevelingen in het Prospectus opgenomen, zulleu doen zien , dat men zijne pogingen niet te vergeefs zal aanwenden. Plaat 1—5 O. T. met Handleiding wordt nu weldra verzonden. In afwachting van zoo spoedig mogelijk flinke bestellingen te ontvangen , noem ik mij gaarne ,

Uw Dienstwillige, Nieuwediep. J C. de Buisonjé. [171]

WIOT.OIÏ^V ZAL VAK VELZEN'S BIJBEL

compleet zijn. Meer dan 1000 exx. zijn mij van verschillende Confraters ter binding toegezegd. Mogt ik, met het toezenden van het model der handen, den een of ander hebben overgeslagen, dan gelieve men zulks franco aan te vragen, waarna de toezending onmiddelijk volgt.

In bruin leder (nit één stuk), koperen slooten, losse rug, linnen kneepen en gegalvaniseerde knoppen is de boekverk. prijs ƒ5,80 en op dezelfde wijze in rood juchtleder boekverk. ƒ6,80.

NB. In vergelijkiug met aanbiedingen van'anderen, zijn mijne prijzen al zeer laag, te meer als men in aanmerking neemt dat bij mij geen verdere kosten bijkomen. Volgens mijne opgaaf is de Bijbel geheel klaar en behoeft men niet eerst losse stukken leer of linnen of banden aan te schaffen, om dan later, voor het daarin binden , nog extra kosten te voldoen, waarop vooraf niet gerekend was. Amsterdam. A. van Rossum Jr. [172]

Gemengde Berichten.

Verbetering.

In het stukje door mij in het N. v. d. B. N". 2 geplaatst, is buiten mijn toedoen een abuis begaan , dat ik mij verpligt acht te herstellen.

Er staat dat in 1832 11 v. u. Palm, Salomo, 7 deelen, verkocht zijn voor /25,— per ex., dit moet zijn dat de 11 ex. zijn verkocht

voor ƒ121,— per Ex., waarvan er slechts 5 compleete waren, zoodat de 11 Ex. de aanzienlijke som van /1331,— opbragten , terwijl dus de 5 compleete op ƒ265,20 per Exempl. gerekend kunnen worden, welke opbrengst naar mijn gevoelen mij in mijne opinie versterkt en het antwoord op de gestelde vraag te meer bevestigd wordt.

Zulphen, Jan. 1869. P. Meijer Warnars.

gedrukt CU c. BLO>l11EN1IAAL.

Sluiten