Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

Men vraagt voor een prijsje: 1 Dozï, HET ISLAMISME. 1 Tiele, DE GODSDIENST VAN ZARATHURTRA. 1 Oorot, DE GODSDIENST DER GRIEKEN. 1 Meijboom, DE GODSDIENST DER OUDE NOORMANNEN. 1 Rauwbnhofp, GESCH. VAN HET PROTESTANTISME. : I.Pierson, GESCH. VAN HET ROOMSCH-KATHOLICISME. 1 Eliot, FELIX HOLT DE RADIKAAL. 1 " ADAM BEDE. Postform. 1 Reutkr's WERKEN. Dl. 1—4. Postform.

Gelezen, mits zindelijke exemplaren, kunnen ook dienen. Aanbiedingen worden ingewacht met franco brieven, onder't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [277]

yolslagen gebrek aan exemplaren noodzaakt mij met vernieuwden • aandrang de onverkochte commissie-exemplaren op te vragen van : C. P. Tiele, DE GODSDIENST DER LIEFDE. Na 15 Februarij moet ik.ze allen voor rekening noteren. Wie daarvan dus nog heeft staan, gelieve ze mij per eerste couvert terug te zenden.

P. N. van Kampen. [278]

BOEKDRUKKERIJ.

Er wordt te koop gevraagd: eene goed ingerigte BOEKDRUKKERIJ, waaraan vast werk verbonden is.

Inclineerenden adresseren zich met franco brieven, onder 't N°. dezer Advertentie, aan den Uitgever dezes. [2791

NEEMT S. V, P. NOTA!

Aan den Boekhandel wordt berigt, dat sints primo Jannarij 1869, de firma Brinkman & Comp. is ontbonden, en de baten en lasten zijn overgegaan op de firma Klinkert & Comp., Singel, bij het Koningsplein, 478.

Tevens berigt ik, dat door abusieve opgaaf in het Register van verzending, mijn naam er uitgelaten en eenige committenten mijner Correspondentschap op naam van den Heer Klinkert zijn geplaatst, dat eveneens eene onnaauwkeurigheid in bovengenoemde verzendingslijst is. Men gelieve hetgeen men afzendt aan W. Z. Mulder te Baarn, J. A. Mulder te Delft, D. Verdoes te Rotterdam en J. Arpeau te '8 Gravenhage aan mijn adres: F. H. Brinkman, Oudebrugsteeg, M 476, te doen bezorgen. Met achting

Uw Dienaar, F. H. Brinkman. [280]

NIPPOLD'S CHRISTELIJKE WERELD, ne tweede aflevering wordt 15 Febrnarij verzonden. Wie het nog Uniet deed, hebbe de beleefdheid de vervolgen aan te vragen. 's Hage, 4 Febr. 1869. de Erven Thierry & Mensing. [281]

Seyfpardt's Boekhandel verzond volgende circulaire: De moeilijkheid, die aan het in cGmmissie zenden van gebondene artikelen verbonden is en toch het groote nut dat een algemeen voo rhandenzijn heeft, vooral wanneer men veel laat aankondigen, noopt ons om IJ den ATLAS VAN NEDERLAND EN ZIJNE OVERZEESCHE BEZITTINGEN van Dr. I. Dornseiffen , 3e druk, gebd. ƒ8,70, dito schooluitgave gebd. ƒ3,85, gedurende de maand Februarij 1869 met 50°/o rabat aan te bieden, U tevens op de AARDRIJKSKUNDE, die door Prof. de Hollander bij het gebruik van den Atlas zeer aanbevolen wordt, te wijzen, en U deze daarbij, niet afzonderlijk, met 10°/o extra rabat gedurende gezegden termijn te presenteren.

Een en ander stellen wij op jaarrekening en zien Uwe geëerde orders weldra te gemoet.

Amsterdam, 1 Februarij 1869. [282]

Gemengde Berichten.

Verzending van drukwerk , enz.

Wij zijn verzocht te melden , dat men , bij de verzending van drukwerken naar Oost-Indië, de pakketten altijd vroeger ten postkantoore behoort te laten bezorgen en frankeren dan op den tijd in het Zondagsblad n°. 4 medegedeeld. Wij herinneren dit in het belang van den boekhandel zeiven , daar het frankeergeld voor drukwerk via Marseille bedraagt, 10 cents per 40 wigtjes, maar dat verhoogd wordt, op den dag vóór en op dien van vertrek op 12». cents per 40 wigtjes.

De pakketten drukwerk enz., die per mail verzonden worden, moeten stevig ingepakt en met touw omwonden zijn; de lengte van 44, de breedte van 22 en de hoogte van 19 duim niet te overschrijden.

Overigens meeneu wij in herinnering te moeten brengen de volgende voorschriften, nopens de verzending van drukwerken, bij de postkantoren hier te lande geldig:

Verschillende soorten van drukwerken, als : ingenaaide boeken, nieuwspapieren, tijdschriften, catalogussen, prospectussen, loterijlijsten , herigten, mnziekpapieren en drukproeven, kunnen tegen een verminderd port verzonden worden, onder de navolgende bepalingen:

a. dat dezelve ter plaatse van afzending gefrankeerd worden , terwijl anders het gewone briefport is verschuldigd;

i. dat dezelve onder smalle reepen papier, die te zamen niet meer dan de helft der oppervlakte van het pakket bedekken, worden ingepakt, zoodanig, dat deze er des noods op de post kunnen worden

afgeligt, om den inhoud te verifiëren, aan welke verificatie, ook al zijn die op eene andere wijze gesloten , de als drukwerk gefrankeerde stukken steeds onderhevig blijven ;

c. dat, met uitzondering alleen van de drukproeven, waarin echter niets meer dan de verbeteringen, die tot het stuk zelf betrekking hebben, mag zijn geschreven, zoodanige stukken geen schrift hoegenaamd in letters of cijfers bevatten; zulks bevonden wordende, is almede het gewone port voor het geheele pakket verschuldigd. De insluiting van copie bij de drukproeven, tot hetzelfde werk behoorende, wordt echter toegelaten, tegen betaling van het frankeergeld, voor gedrukte stukken verschuldigd ;

d. dat alle stukken , waaromtrent zulks bij de bestaande verordeningen is bepaald , van toereikend zegel zijn voorzien. Dit wordt niet alleen vereischt voor nieuwspapieren, aanplak-biljetten en berigten, maar ook voor stukken , welke men in den vorm van eene circulaire of brief begeert te verzenden, naardien deze alleen op den voet van aankondigingen of berigten als drukwerk tegen het verminderde frankeergeld kunnen worden aangenomen; zulks niet het geval zijnde, is het gewone briefport ook op deze laatste stukken van toepassing.

Voor de berekening van het frankeergeld der naar het binnenland bestemde drukwerken wordt tweederlei maatstaf gevolgd : i a. het port van dagbladen, couranten of nieuwspapieren, ééns of meermalen in de week uitkomende , bedraagt één cent voor ieder afzonderlijk blad, onverschillig hoe groot de oppervlakte zij. Het port der bijvoegsels, mits verzonden tegelijk met het blad, waaronder zij behooren, is onder het port van dat blad begrepen. Bij afzonderlijke verzending wordt het port voor ieder bijvoegsel als voor een blad berekend.

i. Het port van gedrukte aankondigingen, berigten, prospectussen, boekenlijsten, circulaires, marktbrieven, prijscouranten, muziekpapier, tijdschriften, niet ingebonden boekwerken enz., bedraagt 2 cent voor ieder geheel vel, 1 cent voor ieder half vel en J cent voor ieder kwart vel druks, behoudens de navolgende bepalingen :

Bladen of stukken papier van minder dan 8 vierkante palmen oppervlakte worden als kwartvellen , van 8 tot en met 15 vierkante palmen als halve vellen, van 15 tot 30 vierkante palmen als geheele vellen berekend. Voor papier van grooter formaat dan van 30 vierk. palmen wordt het port voor elke 15 vierk. palmen of gedeelten daarvan meerdere oppervlakte met één cent verhoogd.

Het minste port voor eene verzending onder afzonderlijken omslag bedraagt ééu cent.

Het Weekbl. v. h. Regt n°. 3072 (25 Januarij 1869) deelt mede: 1°. een vonnis des Arrond. Regtbank te Maastricht, van 7 December 1868, in de zaak van het O. M. tegen F. F. J. H. Rnssel, te Maastricht, waarbij is uitgemaakt, dat de drukker van een beleedigend, honend of lasterend geschrift, na in de voorloopige instructie te hebben geweigerd den schrijver daarvan bekend te maken of aan te wijzen, niet bevoegd is dezen nog in de openbare teregtzitting bekend te maken, met dat gevolg, dat hij (de drukker) buiten vervolging moet worden gesteld. 2°. Een arrest van het Prov. Geregtshof in Limburg van 9 Januarij 1869 , waarbij in tegenovergestelden zin beslist is, dat de drukker wel bevoegd is den schrijver, zelfs nog in hooger beroep, bekend te maken, mits de schrijver nog kunne vervolgd en gestraft worden, dat is, dat de vervolging tegen dezen niet verjaard zij. Het O. M. heeft zich tegen dit arrest voorzien in cassatie.

Vóór eenigen tijd werd vermeld dat in 1868 de tijd tot de uitgave van Talleyrand's gedenkschriften bestemd verstreken was en dat men die uitgave dus spoedig verwachten kon. Doch 'tjaar verstreek en de Gedenkschriften verschenen niet. De heer H. Tiedeman, te Amsterdam, nam aanleiding naar de oorzaak daarvan te vernemen en hij kreeg ten antwoord door middel van het Januarij-nummer der Revue bibliographique, dat geenszins eene spoedige uitgave van de bedoelde nalatenschap van den slimmen staatsman laat verwachten. Deze had aan zijne nicht Mevr. de hertogin de Saqan zijne memoriën en correspondentiën gelaten, met stellig verbod ze in de eerste dertig jaren na zijnen dood nit te geven, maar ook zonder verpligtinh alsdan tot die bekendmaking. Mevr. de Sagan heeft ze, onder dezelfde voorwaarden, nagelaten aan den graaf Ad. de Bacourt , uitgever der Correspondance de Mirabeau ei du comte de la Marck. Eindelijk heeft de heer Bacourt die handschriften weder vermaakt aan de heeren P. Andral en Chatelain , met bepaling dat er nog ten minste twintig jaren bij den oorspronkelijk, door Ïalleyrand gestelden termijn moeten worden bijgevoegd. Niets uit deze handschriften kan dus voor 1888 het licht zien, en wanneer men dien tijd bereikt zal hebben, zullen de heeren Andral en Chatelain nog door niets gehouden zijn de in hunne handen gestelde stukken wereldkundig te maken; zij hebben er de bevoegdheid toe, maar zonder eenige verpligting.

In Italië is een geschiedkundig werk verschenen in twee deelen , dat grooten opgang maakt en getiteld is: Geschiedenis van Qirolamo Savonarola en zijn tijd, door Pasquale Villaki. Men roemt het als den besten geschiedkundigen arbeid, die in een aantal jaren in Italië het licht zag. Villari neemt niet zoozeer het godsdienstig beginsel in Savonarola tot uitgangspunt zijner beschouwing, maar toont hem in zijne volle historische beteekenis, in zijn individueel zijn en werken, in zijne verhouding tot de godsdienstige, staatkundige en wijsgeerige bewegingen van zijnen tijd. Langzaam ziet men bij de Villari de geheele ontwikkeling der geschiedenis, die met de droevige katostrofe eindigt van Savonarola's dood.

k. c.

gedrukt bij c. blommendaal.

Sluiten