Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

ontvingen , in herinnering te hrengen, dat de afzending der eerste i aflevering, die gereed ligt, niet aan hen kan geschieden aleer wij die bordpapieren hebben terug ontvangen , ten ware zij ons eene hernieuwde zending, tegen betaling van 40 cents, zonder korting, uitdrukkelijk mogten bestellen.

Amsterdam, 15 Febr. 1869. Gebroeders Binger. [341]

ATTENTIE S. V. PL.

GG. Brugman te Weesp, verzoekt in het vervolg verschoond te .blijven van het toezenden van Com miss i ego e d. Het in dit jaar ontvangene zal binnen kort met dat van het vorige jaar teruggezonden worden.

Het toezenden van Aanb., inteekenlijsten enz. zal hem steeds aangenaam zijn. [342j

TERUGVRAAG

van Maronier's UITGEBREIDE HANDLEIDING, vooral eerste afdeeling, eerste gedeelte. De voorraad is schier nitgepnt en de nieuwe druk bijna gereed. Men verplicht mij zeer met de dade- lijke terugzending.

Ook de voorraad der andere gedeelten der Uitgebreide H a n d 1. is gering; vandaar dat ik uiterst zuinig moet zijn met in commissie zenden.

Heeren debitanten worden herinnerd aan mijn verzoek aan den voet mijner rekening. Hun vooral die op afgelegen plaatsen wonen en kleine saldo's met mij te verrekenen hebben, verzoek ik zeer beleefd remise. Ik zal anders mijne relatiën moeten bekrimpen.

's Bosch. G. H. van der Schuijt. [343]

TERUGVRAAG COMMISSIEGOED.

De ondergeteekenden verzoeken spoedige terugzending der nog onverkochte in commissie gezonden exemplaren, van: A Caland , HISTORISCH OVERZICHT EN OPMERKINGEN BETREKKELIJK DE ONTWERPEN TOT VERBINDING VAN DE NOORD- MET DE ZUIDERZEE LANGS AMSTERDAM.

Middelhurg, 11 Febr. 1869. De Gebroeders Abrahams [344]

HJ. GerrEtsen te 's Gravenhage, vraagt, zoodra mogelijk, • een BEDIENDE, bekwaam voor Administratie en van goede aanbeveling, niet beneden 25 jaar oud, tegen genot van kost en inwoningen ƒ150,— salaris.

Adres franco. [345]

REIZIGER.

Een Uitgever vraagt een solied REIZIGER, om eenige Fondsartikelen, waaronder van een flink jaarlijks debiet, zeer voordeelig den Boekhandel aan te bieden. Die daartoe alle'e'n voor hem een reis zou willen doen, zal de voorbeur genieten.

Verzoeke brieven franco, met opgave van conditiën, informatiën enz., onder 'tN°. dezer Advertentie, bij den Uitgever dezes. [346]

Een JONG MENSCH , van de P. G., 21 jaren oud, en reeds sedert 4 jaren in den Boekhandel werkzaam geweest als leerling, zag zich gaarne tegen April aanstaande geplaatst als Bediende.

Hierop reflecteerenden gelieven zich met franco brieven te adresseren onder Letter B. bij den Boekhandelaar J. F. van Dobben te Haarlem. [3*7]

Een fatsoenlijk jong mensch van de P. G., reeds eenige jaren in den Boekhandel en Drukkerij werkzaam, bekend met de beginselen der Fransche en Hoogd. talen, zag zich ter verdere opleiding gaarne verplaatst, liefst bij iemand waar beide vakken worden uitgeoefend.

Reflecteerenden gelieven zich, met opgave van conditiën, franco te adresseeren aan K. H. Idema te Medemblik. [348]

Een gerontineerd REIZIGER, bekend met den Boek- en Papierhandel en aanverwante vakken, vele relatiën bezittende, alsmede van goede getuigen voorzien, zag zich gaarne zoo spoedig mogelijk geplaatst.

Adres onder letter R, bij den Boekhandelaar G. W. van Belle, te Rotterdam. [349]

Op een der beste standen te Arasterdam wordt een gevestigden BOEKHANDEL, welke nog voor zeer veel uitbreiding vatbaar is, ter overname aangeboden.

Ter verkrijging van inlichtingen wende men zich tot de Heeren Wed. 3. C. van Kesteren & Zn. te Amsterdam. [350]

Mijne Heeren!

Yan plan zijnde mijnen K antoor- Boekhan del uit te breiden, en mij op den Boekhandel in het algemeen toe te leggen, doe ik een beroep op uwe mij bekende vriendschappelijke hulpvaardigheid. De achting en vriendschap, welke U wijlen mijnen vader den heer H. W. Weïtingh in zoo ruime mate toedroeg, doet mij de hoop koesteren dat U mij wel de behulpzame hand wilt bieden.

Hoewel ver verwijderd zijnde, zoude ik gaarne eene vrij algemeene commissiezending ontvangen, terwijl ik van rcgtsgcleerde werken,

en brochures op koloniaal gebied, een 6tal Ex. verzoek, zullende de onverkochte Ex. met de eerstvolgende scheepsgelegenheid, door mij terug gezonden worden.

Prospectussen en Inteekenlijsten zal ik gaarne ontvangen. De heer J. H. Tielkemeijer die zich na het overlijden van den heer J. Brave Wz. wel met het Hoofd-Correspondentschap heeft willen 'belasten, zal geregeld met iedere scheepsgelegenheid het ingekomene aan mij afzenden.

Van mijne zijde U de behartiging onzer gezamenlijke belaDgen verzekerende, verblijf ik met alle achting

Paramariio, UEd. Dw. Dienaar,

20 Jan. 1869. H. Wettingh. [351]

VERANDERING VAN HOOFD-CORRESPONDENT.

Met onderling goedvinden znllen van heden af de Heeren Schalekamp, van de Grampel & Bakker, Hoofd-Correspondenten zijn van

Nieuwediep, 15 Febr. 1869. J. C. de Buisonjé. [352]

GELOOF EN LEVEN. Populai r-M od ern-Godsdi enst ig Tijdschrift. Maandelijks 2 vel. Prijs ƒ2,—. Wie hiermede wil werken, kan op aanvrage exx. in commissie bekomen van N°. 1, met Prospectussen en des gevorderd Colportage boekj es. Men gelieve de aanvragen niette verzuimen. Utrecht. De firma L. E. Bosch & Zoon. [353]

JAARBOEKJE VOOR DE CHR. AFG. GEREF. KERK.

De laatst voorgaande jaargangen van dit Jaarboekje waren spoedig na de verschijning uitverkocht, zoodat de meeste nabestellingen niet konden worden geëffectueerd. Om voortdurend aan de aanvragen te kunnen voldoen, lag ik van den jaargang 18 69 een groot getal boven de gewone oplaag ter perse. Ik zie mij dientengevolge in staat gesteld HH. Confraters die geen exemplaren meer voorhanden hebben op nieuw te kunnen voorzien. Alle aanvragen, zoo voor rekening als in commissie, zullen mij aangenaam zijn.

Kampen, 15 Febr. 1869. S. van Velzen Jr. [354]

SCHOOLUITGAVEN worden met succes geannonceerd achter de NIEUWE BIJDRAGEN VOOR ONDERWIJS EN OPVOEDING, ad 7| ets. per regel. Bij herhaling wordt berekend 3/2J- maal en bij 6/5 maal plaatsing bovendien 10% rabat verleend. Vóór den 20sten van elke maand worden de advertentiën tegemoet gezien door de Uitgevers De Gebroeders van Cleep, te 's Gravenhage. [3551

DE MAASBODE.

Dit weekblad verschijnt Donderdags en telt ongeveer negenhonderd abonné's. Advertentiën a 15 ets. per regel met 20%. Boekaankondigingen a 8 ets. per regel en 3/2 maal, buiten het zegel.

G. W. van Belle, Uitgever. [356]

VOORUITBESTELLING.

Ik heb ter verzending gereed liggen een nieuwe roman, getiteld: DE BRANDSTICHTER OF DE TWEE TESTAMENTEN naar het Hoogdnitseh van H. Hensler. 1 deel Gr. 8°. 15 vel druks met titelplaat. Part. prijs ƒ1,90 met 20% rabat; bij vooruitbestelling 10% extra rabat en de premiën 4/3i, 7/6..

Nog heb ik gereed de tweede druk van: EDUARD WESTBURG. Historische roman van J. de Vries. 2e druk. 1 deel gr. 8°.

18 vel druks met titelplaat. Part. prijs ƒ1,35; boekv. ƒ1,10; bij vooruitbestelling fl,— met de premiën 4/3 J-, 7/6. Amsterdam, 13 Febr. 1869. A. Noordijk. [357]

1° Maart a. s. denken wij te verzenden: de eerste aflevering • van :

DE STORMEN DER OMWENTELING. Geschiedkundige roman uit den tegenwoordigen tijd. Naar 't Hoogd. van Edmund Mühlwasser.

Dit werk, dat in romantischen vorm, de geschieden is der jongst verloopen jaren bevat cn waarin de corypheën van de revolutie, in aantrekkelijk gewaad verschijnen, zal compleet zijn in circa 20 afleveringen a 20 verk. 25 cents, terwijl wij 3 nette platen daaraan toevoegen, waarvan de eerste in aflevering I.

Het genre wordt door het pnbliek wel gezocht. — Het uiterlijk is niet ongunstig. — De door ons gestelde conditiën zijn voordeelig. Gaarne ontvangen wij dus de aanvragen om le afl., prospect, en lijsten van die HH., die lust en gelegenheid hebben om tot het verkrijgen van inteekenaren moeite te doen.

Zutfen, 12 Febr. 1869. J. H. A. Wansleven & Zoon. [358]

TER PERSE

om spoedig te verschijnen :

OVER DE OPVOEDING EN EMANCIPATIE DER VROUW, door Dr. A. J. Vitringa, Hoogleeraar aan het Athenaeum alhier. Daar deze brochure niet algemeen in commissie wordt verzonden, worden belanghebbenden beleefd uitgenoodigd in tijds de in commissie verlangde exx. aan te vragen, per couv. den Heer C. L. Brinkman.

Deventer, 15 Febr. 1869. C. Zwaardumaker. [359]

Sluiten