Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M°. 9 Zes-en-Dertigste Jaargang.

1869.

NIEUWSBLAD voorden

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdag, het licht De Abonnements-prijs i.. met inbegrip van W ton-

,iet, geschiedt door J. M. TA N 'T HAAFF te T50NDERDAG ^ »" ^ * ^ /' "1

•j^Ls^, aan wien men de Advertentiën , DONDERDAG, bonneerden, van 1 7 regels 50 Cts.; ^ regel meel

uiterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te l 11,,™. | Ofift 5 CU. Opname 3/2 m. Advertentiën van N.et.Geabonn

. .„..,_: , t ■ j . :„ 41 ilMdll 1Ö0J. ofAdvert door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Ct«.

lenden. Alle briefporten komen op rekening der in- oi auven. uuur uc»uuuu. v

Ienders per regel. Het Zegelregt wordt in rekening gebragt.

BOEKHANDEL

Bij de COMMISSIE tot regeling van het VERTALIHGS-R.E6T zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

ARND, EDUARD, Geschichte der Jahre 1860 bis 1867. 2 Bande.

Leipzig 1869. Aangeteekend 24 Februarij 1869, voor J. C. A.

Sulpke, ten behoeve van Adolf Blomhert, te Nijmegen. HARRIS RULE, WILLIAM , History of the inqtmition. London

1868. Aangeteekend 27 Februari) 1869, voor G. I/. Funke. HUGO, VICTOR. L'homme qai rit. Ie Partie. La mer et la nuit.

Paris. Aangeteekend 24 Februarij 1869, voor H. Nijoh. LöHER, FHANZ V., Jakobiia von Bayern. Zweite Ausgabe. Nord-

lingen 1869. Aangeteekend 26 Februarij 1869, voor Gebbs. Binqer. MACDONALD, GEORGE, Annals of a Qniet Neighbourhood. 2 vol.

Leipzig 1867. Aangeteekend 19 Februarij 1869, voor J. H. Dunk. Put Yourself in bis place. Uit «The Cornhill Magazine." N°. of

March 1869 and following. Aangeteekend 27 Februarij 1869, voor

Gfbhs Kraay.

RALSTON, W. R. S., Krilof and his fables. London 1869. Aangeteekend 23 Februarij 1869, voor I. A. Nijhoff & Zoon.

SABINE, ROBERÏ, The history and progress or the Electric Telegraph. Second ed. London 1869. Aangeteekend 23 Februarij 1869, voor I. A. Nijhoff & Zoon.

STA MM , f)r. FERIlINANI), Die Erde als Wohnort des Menschen. Wien 1868. Aangeteekend 26 Februarij 1869, voor Gebbs. Rkaay.

WITT nee GUIZOT, Mad. DE, Scèues d'histoire et de familie. 16e,' 17e et 18e siècle. Paris 1869. Aangeteekend 26 Febroarij

1869, voor Caabelsen & C°., ten behoeve van J. W. & C. F. Swaan, te Arnhem.

Zes afgedrukte bladen zijn vertoond van : HUGO, VICTOK, L'homme qui rit. Ie Partie. La mer et la nuit.

Paris. Op 24 Februarij 1869, door H. Nijoh. MARRYAT, FLORENCE, The coofessions of Gerald Estcourt. Leipzig 1867. Op 27 Februarij 1869, door J. D. Sybrandi. Amsterdam, Namens de Commissie,

2 Maart 1S69. C. Caarei.sen.

Nieuwste uitgaven in Nederland.

Advies over het regt van verdediging in cassatie, 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. 8°. (16 blz.) ƒ0,25.

Bruin (Servaas de), De Dnitsche taal alleen door zelfonderricht. 4e Brief. (Les 7 en 8). Zotphen, P. Bz. Plantenga. 8°. (blz. 49 — 64 a 2 kol. in gesloten omsl.) ƒ0,60.

Bijbel (Pracht-) voor het huisgezin. De gansche heilige schrift volgens dc Staten-overzetting. Met veertig staalplaten van Nederl. graveurs. Benevens eene keurige, groote premieplaat, voorstellende: Christus aan het kruis. 19e aflev. Tiel, H. C. A. Campagne. 4°. (N. T. blz. 145—192 met 2 staalgrav ) /0,37£.

Cohbn (Dr. L. Ali), Handboek der openbare gezondheidsregeling en der seneesknndige politie, met het oog op de behoeften en de wetgeving van Nederland b werkt. Ie deel. Groningen .T. B. Wolters. 8°. (12 en 578 blz.) ƒ0,60.

Fi,oor (W.), Negentien eenvoudige oefeningen, ter onderwijzing en raadgeving op deu weg naar de eeuwigheid, zesde bundel, Utrecht, J. J. H. Remmer. 8°. (8 en 317 blz.) ƒ1,50.

Fontaine (La), Fabelen, nagevolgd door J. J L. ten Kate en geïlInstreerd met platen en vignetten door Gustave Doré. Ie afl. Arasterdam, Gebr. Binger. Gr. 4°. (blz. 1—32 met 5 platen en vignetten). Per bl. ƒ0,16; per maandel. afl. van 4 bl. in omsl. ƒ0,65.

Frits (Havcloozo). Groningen, G. J. Reits. 12°. (8 blz.) ƒ0,03; 25 er. . ƒ0,65.

Groen van PrINSTERER (Mr.), Mr. Keuchenius en zijne wederpartij in 1869. Eone karakterstudie. Amsterdam, H. Hbveker. Roy. 8°. (4 en 75 blz.) ƒ0,75.

Handelingen van het Tiende NeJerlandsch taal- eu letterkundig Congres, gehouden te 's Gravenhage den 31 Augustus, 1 en 2 September 1868 'sGravenhage, Martinus Nijhoff. 8°. (VI, 6 en 288 blz.) 1*8,76.

Heine's Sammtliche Gedichte. 6e—8e afl. Amsterdam , K. H. Schadd. 12°. (Ie deel blz. 369—389 en 8 blz. voorw. 2e deel (blz. 1—160) Per afl. f 0,30.

Jaarboekje van het koninklijk zoölogisch genootschap Natura artis magistra. 1869. Amsterdam, M. Westerraan & Zoon. (224 blz. met titelviscn. in Staalgr. en gckl. Steendr. pltn.) In lino. b.

/I,—

Kohlbrüooe (Dr. H. F.), Blikken in het eerste kapittel van bel

eerste boek Samuels. Uit het Hoogdnitscb. vertaald. Utrecht, J. J. H. Kemmer. 8°. (35 blz.) ƒ0.25-

Lancet (Het). Maandschrift voor practische genees-, heel- en verloskunde. (Redacteur : Dr. F. Ph. Knrthe). N. serie. 2e jaargang N° 1 Tiel, H. C. A. Campagne. 8°. Per jaarg. van 12 afl. a3 blad in 2 kol.) „ /6'—•

Lijden (Het) van den Zaligmaker, 's Gravenhage, H. J. Gerretsen. 88".<28 bk> ƒ0,20; 25 err. ƒ3, — ; 60 esx. ƒ5,—.

MaaDVfTJe) van den heiligen Joseph of de maand Maart, geheiligd door dagelijksche bezoeken , novenen en vele andere oefeningen en gebeden tot den heiligen Joseph, door een R. K. Pr. Amsterdam, P. H. Robijns. 16°. (192 blz. met een houtgrav.) ƒ0,40. Geb.

ƒ 0,60.

Macaulay (T. B.), Geschiedenis van Engeland, met aanteekeningen enz. 2e drnk. bewerkt door Dr. I. C. van Deventer. 12e afl. Amsterdam, Wed. J. C. van Resteren & Zoon. Postf. (2e deel, blz. 401-505, met titel, inhoud enz. (8 blz) ƒ0,45; 2e deel compl.

ƒ2,70.

Magazijn (Geïll. Stuivers-). Tijdschrift voor iedereen. Met medewerking van vrouwe Conrtmans-Berchmans, Mevr. E. HijmansHertzveld, Dr. J. P. Heije e. a. 13e jaargang. Ie afl 'sGravenh. Gebr. Belinfante. Imp. 83. (blz. 1—80 met houtgrav.) ƒ0.25. Per jaarg. van 2 dln. van 52 wekel. ad. of 12 maandel. afl. ƒ3,—.

Merle d'Aubioné's Geschiedenis der kerkhervorming, voor bet Christelijk gezin bewerkt door J. G. VerhoetT. 3e afl. Utrecht, J. J. H. Remmer. 12=. (blz. 161-240) ƒ0,25.

Notulen der vergadering van landhuurders der beide vorstenlanden, gehouden te Klatten op ZoDdag den 25n October 1868. Samarong, G. O T. van Dorp & C°. (Amsterdam, Scheltema en Holkema) 8°. (24 blz.) /0,75.

Onderzoekingen, gedaan in het physiologisch laboratorium der Lcidsche hoogeschool, uitgegeven door Dr. A. Heijosius. Leiden, S. C. van üoesburgh. 8°. (6 en 176 blz. met 2 nitsL pltn. gegrav. op steen ƒ2,25.

Oosterzee (Prof. J. J. van), De Heidelbergscbe catechismus in twee en vijftig leerredenen. 6e afl. Amsterdam, H. dc Hoogh. Roy. 8 . (blz. 249—291). Bij int. ƒ0,25; buiten int. ƒ0,30.

Rarekiek (De) der Hollandsche huishouding, of Java en Nederland bekeken door den Oud-Bankier, schrijver van: de hedendaagsche geldbelegging enz. Ie rertooning. Alkmaar, P. Kluitman. Postf.

(48 biz.) . f**\

Verschijnt op onbep. tijden. Elke «vertooning» op zich zelf cpl. en afz. verkrijgbaar. Regeln (Die unentbehrlichsten) der lleutschen Sprache. 2e vermehrte u. verbesserte Anfl. Groningen, P. van Zweeden. 12°. (23 blz.)

ƒ0,30.

Rietstap (J. B.), De wereldbol. De jongste zee- en landreizen, volgens Dr. W. Harnisch, F. Heinzelmann e. a. aan Neêrlands volk verhaald. Met fraai gekl. pltn. 19e afl. Groningen, Arnhem, P. Noordhoff, J. Voltelen, Roy. 8°. (3e deel blz. 209-288) ƒ0,25. Soulosser (F. C), Geschiedenis der achttiende en negentiende eeuw. (Tot op den ondergang van 't Fransche keizerrijk.) 2e druk. Geheel herzien door P. van Os. Nieuwe (titel ) uitgave. 17e en 18e aflev. Amsterdam K. H. Schadd. Roy. 8D. (2e deel blz. 355-402 en 6 blz. voorw. 3e deel blz. 1—32) Per afl. ƒ0,18. Schmidt (W.), Opgaven voor bet rekenen uit 't hoofd; vrij bewerkt naar het Hoogd. door P. van Vlaardingen. Ie stukje. Utrecht, S. Folkers. KL 8°. (32 blz.) ƒ0,10. Staat, aanwijzende de maandelijksche en de jaarlijksche ontvangsten van de Itlinois-Central-Spoorweg-Maatschappij. Amsterdam, Loman en Verster. (1 bl. scbrijff. in plano.) ƒ0.25. i Staatswetten (De) van Nederl. Oost- en West-Indië. sGravenhage, Gebr. Belinfante. 32°. (2, 292 en 7 blz.) ƒ2,25.

Hieruit afzonderlijk verkrijgbaar: Grondwet ƒ0,25; Regerings-reglement ƒ0,25; Comptabiliteitswet ƒ0,30; Muntwetten ƒ 0,15; Oud-Ind. Taal- en volkenkunde/ 0,10; 1 Indische tarieven ƒ0,15; Regerings-Regl. kolonie Suriname f 0,35 ; Idem Curacao ƒ0,35; Wet opheft, slaven Suriname ƒ0,20; ld. Curacao ƒ0,10; ld. tegemoetkom, slav. St. M. ƒ0,10. Sue (EuoÈ'iE), De verborgenheden van Parijs. Ie deel, 5e afl. Rotterdam, H. Nijgh. S°. (blz. 193-210 in 2 kol.) ƒ0,35. Thackeray (W. M.), Romantische werken. Herzien door Dr. M. V. Lindo 4e aflev. De kermis der ijdelheid. IV. Schiedam, H. A. M. Roelants. 123. (blz. 177-240.) In geïll. omsl. ƒ0 30.

Trollope (A.), De verloren wissel. Een roman naar het Engelsch. 3 dln. Arnhem, D. A. Thicme. 8°. (4 en 384; 4 en 392; 4 en 335 biz. met 3 gelith. pltn). ƒ8,90.

Sluiten