Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 10. Zes-en-Dertigste Jaargang. 18§^

NIEUWSBLAD yoorden BOEKHANML

De Uitgave van dit Blad, dat Donderdags het licht De Abonnements-prijs ia, met inbegrip van het Zon.

«et, geschiedt door j. H. vu 't haaff te DONDERDAG /2.25 per 3/m. De prijs der Advert.voorGea-

's Gravenhage, aan wien men de Advertentiën, ' bonneerden, van 1—7 regels 50 Cts.; iedere regel meer

uiterlijk tot Woensdag-middag, franco gelieve toe te , i li . . j,™ 5 Cts. Opname 3/2 m. Advertentiën van Niet-Geabonn.

renden. Alle briefporten komen op rekening der in- 1,"<Ul ,0WÏF- of Advert. door Geabonn. voor anderen geplaatst, 15 Ct..

,enie1''' per regel. Het Zegelregt wordt in rekening gebragt.

Bjj de COMMISSIE tot regeling van het YERTALINGS-REGT zijn sedert de laatste opgave, ingekomen, onderstaande werken:

HALL, Mrs. S. C, The fight of faith. 2 vol. London 1869. Aan-

getcekend 2 Maart 1869, voor I. A. Nuhoff & Zoon. MARCEL, ETIB.NNE, Icrmola. Histoire Polonaise. Paris 1869.Aan.

geteekend 5 Maart 1869, voor I. A. Nuhoff & Zoon. TOPIN, MARIUS, L'homme au masqué de fer. Uit » Le Corres-

pondant." N°. do 25 FéVrier 1869 et suivants. Aangeteekend 8

Maart 1869, voor H. Nijgh. WOLOWSKt, Le change et la circtilation. Paris 1869. Aangetee.

kend 8 Maart 1869, voor Caarelsen & C°., ten behoeve van

I. A. Nijhopf & Zoon te Arnhem.

Zes afgedrukte bladen zijn vertoond van : Peorl. By tbe Anthor of »Castc" etc. London 1868. Op 3 Maart 1869, door Gebroeders Kbaay.

Amsterdam, Namens de Commissie,

9 Maart 1S69. C. Caarelsen.

Nieuwste nitgaven in Nederland.

Album (Kunst-), ontworpen en op steen gebragt door W. P. van Geldorp. le afl. Botterdam, G. W. v. Belle. Gr. fol. (2 pltn. gegr. op steen.) Per jaargang van 12 afl. ƒ8,—.

Asser (Mr. T. M. C.), Handelsregtelijkeaanteekeningcn. III. Over de nieuwe Rijnvaart-Conventie. De Rijnvaart-regter. Amsterdam, K. H. Schadd. Postf. (22 blz.) ƒ0,35. Atlas (Nieuwe geograptiische) der geheele aarde, ten gebruike bij «Rietstap, De Wereldbol", en geschikt voor alle inrigtingen vau onderwijs. Naar de nieuwste brouuen bewerkt, onder toezicht van Dr. W. J. A. Hnberts. leen 2e afl. Groningen, Arnhem, P. Noordhoff, J. Voltelen. Roy. 8°. (4 geliih. en gekl. bladen 4°. Per afl. /0,2o! Cpl. in 15 afl. elk van 2 kaarten. Bericht over prijs, gebruik en resultaten der kalimeststoffen van Dr. A. Frank te Strassfurt, Boeke & Huidekoper te Groningen. Groningen, J. B. Wolters. 8». (39 blz.) ƒ0,25. Boeles (Mr. W. B. S.), Het stemregt van eigenerfden, in Groningen en Drenthe; ter benoeming van predikanten, onderwijzers, kosters co kerkvoogden. Eene bijdrage tot de geschiedeDis van het kerkregt in Nederland, GroniDgen, J. B. Wolters. 8°. (4 en 192 Wz0 ƒ1,90. Bohner (Dr. A. N.), Kosmos, het boek der natuur. Naar het Hoogd. door A. Winkler Prins. Nieuwe (titel Ouitgave. le afl Arasterdam, Wed. J. C. van Resteren & Zoon. Koy. 8°. (blz. 1—48 met een chromolith. pi.) In gelith. omsl. ƒ0,50. Cplt. in 29 afl. (a 3 v. dr.) met vign. en pltn. Bontj kma (M. G.), Eene bede aan iedereen. De zeeramp op Terschelling. Een gedicht. Uitgegeven ten voordeele der nagelaten Weduwen en Weezen, van de op 21 Oct. 1.1. verongelukte loodsen. Leeuwarden, H. Kuipers. Postf. (16 blz.) ƒ0,30. Bourx (P. M.), De H. Josef, volgens de Heiligen en de meesters van het geestelijk leven. Vrij naar het Fransen. Kerkelijk goedgekeurd, 's Hertogenbosch, W. van Gnlick. Postf. (281 cn 3 blz.)

ƒ0,85.

Brief (Open) aan den paus. In antwoord op zijne uitnoodiging aan alle Protestanten en niet-Roomscben, om zich bij de Roomschc kerk te voegen. Ter bezorging gegeven aan den abt Brouwers. Door een Protestant. Overgedrukt uit de Volksbode, positief-christelijk weekblad voor Nederland. 2e druk. Haarlem, W. J. Kat. 8". (io blz' ƒ0,15.

Brown (J.), Christus, de weg, de waarheid en het leven. Inhoudende: Hoe men Christus in alles, en inzonderheid tot heiligmaking, zoude gebruiken? In 't Engelsch beschreven en vertaald'door J. Koelman. Nieuwe nitgave. 2e afl. Delft, Willem Bal Jr Postf (blz. 53-148). ƒ 0,40! !

Bruin (Servaas de), Wat is verkieslijk: conservatief of liberaal? j en waarom? Zalt-Bommel, H. J. van de Garde. 8°. (52 blz.) ƒ 0 60°.

Bulwer, Paulinc, een koopmansdochter. ïooneelspel naar 't Engelsch door J. H. Ankersmit Wz. Deventer, A. ter Gunne Post 8°. (VIII en 88 blz.) ƒ 0,80.

Bünvan (J.), De Christen- en Christinnereis naar de Eeuwigheid.. Met aanteekeningen van den Engelschen predikant Robert Maguiro. Geïllustr. met 100 pltn. door H. C. Selous en M. Paola Priolo. Op nieuw uit het Engelsch vertaald door C. S. Adama van Scheltcma. BI. 49—51, en 4 bl. voorwerk. Am¬

sterdam, Arnhem; H. Höveker, J. W. & C. F. Swaan. Roy 8° (blz. 385-408; VIII, XVI en IV blz. met portret). Per bl. ƒ0,15. Inleiding en bl. 51—einde gratis. Compleet ƒ 7,50. In linn. prachtb. ƒ8,76. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Ned.Indië. Uitgegeven door het Kon. instituut voor de Taal- Land- en Volkenkunde van Ned. Indië. 3e volgreeks. 3e deel, 3e en 4 stuk.'s Gravenhage, Mart. NijhotT. 8°. (blz. 21—53; 407—582 en 2 blz. met uitsl. gelith. kaart en plaat). ƒ2 gpt

' (Bouwkundige), nitgegeven door de Maatschappij 1 Tot

bevordering der bouwkunst. Onder red. van J. H. Leliman, H. M. Tetar van Elven en N. S. Calisch. 16e deel. 4e stuk. (Blad 19—23). Amsterdam, L. van Bakkenes & C°. Gr. 4°. (kolom 281— 360 met gelith. platen N». XV—XVII). ƒ0,50 voor de leden. Voor niet-leden /1,50.

Confe'rences (Les) de M. Re'ville snr les come'dies desM.M. Em.

Augier et Vict. Sardou. Lettre publique de T Delft, J. Walt-

man Jr. 12». (19 blz.) ƒ0,25. DiCKENs-editie. 39e afiev. Nikolaas Nickleby IV. Schiedam , H. A M ' Roelants. 12». (le deel blz. 193-237; 2e deel blz. 1—16.) In geill. omsl. ƒ0,30. Dozv (Rkinhirdus), Oratio do causis cur Mohammcdanornm cultura et humanitas prae ea quae Christianornm est iraminnta et corrupla sit quam habuit R. Dozy die VIII Februarii A. MDCCCLXIX in academia Lugduno Batava qnnm magistratum aeaderaicom deponeret. Lngduni Batavori, E. J. Bril. 8». (20 blz.) /0.30. Encyclope'die. Lectuur voor nuttig en gezellig onderhoud. Tijdschrift voor alle standen. 23e jaargang, le afl. Rotterdam, G. VV. v. Belle. 8°. (blz. 1—64 met een geiith. pl.) Per jaargang van 24

veertiendaagsche afl. (n 64 blz. met een pl.) fg, .

En cyclopaedie (Geïllustreerde). Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid. Ouder hoofdred. van A. Winkler Prios, met medewerking van vele vaderlandsche geleerden. 2e afl. Amsterdam, C. L. Brinkman. Roy. 8°. (blz. 49—96 in 2kol., met 1 dubb. plaat cn tussschen den tekst gedr. Iioutgrav.) ƒ0,30. Geschiedenis (De) van ons vaderland van de vroegste tijden tot op heden. Met een voorwoord van W. J. Hofdijk, afl. 105—108 Amsterdam, F. C. Biihrmann. 8°. (7e deel blz. 193—304). Per

aileT- ƒ0,10.

(Nederlands) en volksleven in schetsen door Mr. J.

van Lennep, Prof. W. Moll en J. ter Gouw. Staalgravuren naar de schilderijen tan de historische galerij der maatschappij Arti et Amicitiae. Opgedragrm aan Zijna Majesteit den Koning der Nederlanden. 19e, 20e en 21e afl. Leiden, A. W; Sijtlioff. Fol (12 blz. tekst met 3 staalgrav.) Per afl. / 0,75; op Chineescb papier/11.12'.

Godsdienst (De) en het leven; uitgeg. door de Vriend van armen en rijken. Amst., E. S. Witkamp. 12°. (276 blz.) ƒ0,50.

Zijnde een bundel van verschillende nrs. uit de serie «Volksletterkunde.'/

Grinwis (C. H. C), Wiskundige theorie der wrijvings electrieiteit. le stuk. Utrecht, J. L. Beijers. Roy. 8». (blz. 1—160). Pro 2 stkn

„ ?P"-' . ƒ3,50.

Historie (Natuurlijke) van Nederland. 30e en 31e afl. De Flora van Nederland. Nieuwe (titel-)uitgave. Amsterdam, G. L. Funke. 8». (Dl. I blz. 385—472 met 23 blz. voorw.; deel II blz. 1—80 met in den tekst gedr. houtgrav.) Per aflev. ƒ0,90.

Hoe het morgenrood van Italië in nacht verkeerde. Geschiedenis'uit het tijdperk der Hervorming in de 16e eeuw. Uit liet Engelsch door C. S. Adama van Scheltema. Uitgave der Nederlandschc Zondagsehool-Vereeniging. Amsterdam, H. Höveker. KI. 4». (8 en 283 bl/.. met 22 hontgrv). ƒ1,90.

Hoe kan ik toch goed doen? Uit het Engelsch. Hartelijk aanbevolen door P. Huet. Amsterdam, H. Höveker. 24°. (23 blz.) ƒ0,05; 25 es. ƒ1,—'.

floe twee oude vrijers tot den trouwdag komen. Blijspel met zang in twee_ bedrijven, door H. C. H., werkend lid van het genootschap «Vriendschappelijke lettoroefening,» te Rotterdam. Rotterdam, J J. Kluit Cz. Postf. (24 blz.) ƒ0,30. Muziek (5 blz.) v. bovenstaand werkje. ƒ0,10.

Jon (H. le). De mensch in de voorwereld. Zijn leven, gewoonten en gebruiken verklaard uit de overblijfselen van knust en arbeid. Naar de 2e Fransche uitgave bewerkt door H. M. C. van Oosterzee. le afl. Leiden, firma van den Heuvell & van Santen. Roy. 8». (blz. 1—64 met een gelith. pl. iu klenrendr. en in den tekst gedr. houtgrav.) ƒ0,50. Cplt. in 6 a 7 maande!, afl. (van ongev. 50 blz.)

roNG (l)r. P. de), Het belang dat de beoefenaar van het Hebreenwscli

Sluiten