Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64

heeft bij de kennis der overige Semitische talen. Redevoering, ter aanvaarding van het gewoon hoogleraarsambt aan de hoogeschool van Utrecht, den 12 Febr. 1869 uitgesproken. Leiden, E. J. Bril]. 8°. (33 blz.) /°.50-

Koetsveld (CE. van), De gelijkenissen van den Zaligmaker. Nieuwe (titel-) uitgave le afl. Schoonhoven, S. E. van Nooten. Roy. 8°. (56 blz. en blz. 1—64). fh—■

Compleet in 12 afl. (van 10 a 12 v. dr.)

Kracht (De) der zonde gebroken door de langmoedige draginge Gods en de hartovermeesterende genade zichtbaar verheerlijkt. Een op ervaring gegrond en in de tweede helft der vorige eeuw beschreven verhaal door J. V. D. E. Nieuwe uitgave. Delft, Willem Bal Jr. Postf. (8 en 87 blz.) /°>40-

Kr.ei.ing (W.), Beginselen der meetkunde. 2e vermeerderde druk. Gron., J. B. Wolters. Postf. (8 en 253 blz.) ƒ1,50.

Lamping (Dr. J. A.), De staat en het volksonderwijs in Nederland. Studiën. Leiden, S. C. van Doesburgh. 8°. (10 en 134 blz.) ƒ 1,25.

Land (Dr. J. P. N.), Hebreeuwsche grammatica ten dienste van het hooger onderwij?, le stuk. De leer van de klanken en die van de woorden. Amsterdam, P. N. van Kampen. Postf. (12, 182 en 14 blz.) Z2>50Met nog een stuk compleet.

Leer om u zien! Een leesboekje voor de lagere klassen der volksschool. 2e stukje. 2e druk. Venlo, Wed. H. H. Uyttenbroek. KI. 8». (32 blz.) f0'10-

Lion (Iz. J.), De afschaffing van het zegelregt op dagbladen en advertentiën. 2e gedeelte — Repliek, 's Gravenhage, H. C. Susan, C.Hz. Roy. 8°. (110 blz.) f*.—.

Lobatto's Leerboek der rechtlijnige en bolvormige driehoeksmeting. 3e druk, bewerkt en vermeerderd door Dr. P. van Geer. Met uitslaande platen. 3e stuk. Schoonhoven, S. & W. N. van Nooten. 8". (blz. 161—198 met 8 blz. voorw.) ƒ0,45. Het werk compleet ƒ2,25.

Mededeelingen betreffende het zeewezen. 10e deel. Met^pltn. Uitgegeven door de zorg van het departement van marine, 's Gravenhage, Gebr. van Cleef. 8». (6 en 161 blz. met 5 uitsl. steendr. pltn.) ƒ2,—.

Meerbeke (H. van), Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer. Een Hollandsche verkiezingsroman. 2e stuk. Amsterdam, Gebr. Binger. 8°. (blz. 257—503). ƒ2,20; 2 stukken compleet ƒ4,40.

Meesterstukken (De) der buitenlandsche letterkunde, vertaald en opgehelderd door Dr. I. C. van Deventer, Dr. H. Kern, J. J. L. ten"" Kate e. a. 13e en 14e afl. (Het paradijs van Dante). Amsterdam, G. L. Funke. 12». (blz. 313—486 en 10 blz. voorw. met een üitsl. pl. gegr. op steen). Per afl. ƒ0,25.

Mina en Neeltje. Een waar verhaal. Amsterdam, H. Höveker. 24». (14 blz.) ƒ0,05.

Mom. (J. D. R.), Oefeningen in het practiscli en theoretisch rekenen, voor jeugdige onderwijzers. Deventer, A. J. van den Sigtenhorst. KI. 8°. (4 en 76 blz.) . ƒ 0,35.

Mühlwasser. (Edm.), De stormen der omwenteling. Italië. Dmtschland. Frankrijk. Hongarije. Polen. Ierland. Spanje. Creta. Geschiedkundige roman uit den tegenwoordigen tijd. Naar het Hoogdnitsch. le afl. Zntfen, J. H. A. Wanslevea & Zoon. 8°. (blz. 1—32 met een gelith. plaat). ƒ0,25. Compleet in 16 k 20 afl. (a 2 v. dr.) met 3 steendr. pltn.

Pestalozzi. Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, onder redactie van Dr. W. Glenns Jr., D. de Groot, T. Hofkamp, L. Leopold en R. R. Rijkens. En onder medewerking van een aantal onderwijsen opvoedkundigen. 1869. N. serie. — 3e jaargang. (De 37e van de geheele reeks), lo afl. Groningen , P. Noordhoff. Gr. 8°. Per jrg. van 6 tweemaandel. afl. (ft 48 blz.) ƒ2,50; fr. p. p. ƒ2,90. Roozemeijer (J. H. L.), De Wezelsche Synode herdacht. Leerrede over Matth. 28 : 20. Uitgesproken den len Nov. 1868. Uitgegeven ten voordeele van de diaconie der Nederduitsch-hervormde gemeente te Middelburg. Middelburg, K. v. d. Gijp (1868) 8°. (15 blz.)

ƒ0,25.

Sack (Dr.) , Beschrijving van alle landen, staten en rijken der aarde. Aardrijkskundig handboek volgens de jongste toestanden. Vrij bewerkt naar de tweede hoogd. uitgave. Met een voorbericht van Dr. J J Kreenen. 3e deel, 12e aflev. Zwolle, van Hoogstraten & Gorter. Roy. 8°. (blz. 529—576.) ƒ0,40.

Schlosser (F. C.), Geschiedenis der achttiende en negentiende eeuw. (Tot op den oudergang van 't Fransche keizerrijk.) 2e druk. Geheel herzien door P. van Os. Nieuwe (titeluitgave, afl. 19 en 20 Amsterdam, K. H. Schadd. Roy. 8°. (3e deel blz. 33-128.) Per aflev. _ ƒ0,18.

Schmal (J), De kleine ambachtsman. Leesboekje. Utrecht, S. Folkers. KI. 8°. (21 blz.) ƒ0,10.

Scholten (J. H.), Dc doopsformule. Leiden, P. Engels. 8°. 4 en (87 blz.) /1.—•

Be leer der Hervormde kerk in hare grondbeginselen , uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. 4e, hernieuwde verm. (titél)oitgave. le afl. (blz. 1—128). Als boven. ƒ0,70. Compleet in 10 maandel. afl. (a 8 v. dr.)

Schultze (Dr. Rudolf), De dwaasheden der mode. Vrij gevolgd Daar het Duitsch. Haarlem, de Erven F. Bohn. Postf. (8 en 108 blz.) In gelith. omslag in kleuren. ƒ0,90.

Snoeck (Jhr. T. H), Beschrijving van de centrifugaal-watermolens, welke door ronddraaiende buizen het water opvoeren. Geschikt voor groote en kleine droogmalingen, het aanvoeren van water voor irrigatiëo, op rijstvelden, stellen van inondatiën, enz. Geoctroijeerd bij Z. M. 'besluit van 1 Oct. 1868, n°. 11. Nijmegen, H. C. A. Thieme. 8°. (31 blz. met een uitsl. gelith. plaat), ƒ0,60.

Spiller (Prof. Ph.), De schepping der wereld uit het standpunt der

hedendaagsche wetenschap beschouwd. Naar het Hoogduitsch cn met enkele aanteekeningeu voor/.ien door R. E de Haan. Met m den tekst gedrukte houtgravuren. Nijmegen, H. C. A. inieme. Post 8°. (4 en 102 blz.)

Stemmen op 't gebied van godsdienst, kerk opvoeding, onderwijs en letterkunde. Afl. 1 en 2. Hoogveen, C. Pet. 8°. (blz. l-8£) Per iaarg. v. 12 maandel. afl. (a 16 ~blz.) -V'

Stempel Jr. (A. A. van df.r) , Hoe Tramps aan een vronw kwam of de kamerdienaar van Zijne Excellentie. Nieuw oorspronkelijk, blijspel, in twee bedrijven. Leeuwarden, H. Kuipers. Postform. (31 blz) ƒ0,30.

Velderman (G.), Takken en bladeren. Bloemlezing uit de werken van Nederl. prozaschrijvers en dichters. Leesboek voor burger dagen avondscholen, normaalscholen en de hoogste klasse der lagere scholen, le stukje. Deventer, A. J. van den Sigtenhorst. KI 8. (4 en 138 blz.) . /°-^

Verlossing van de zonde. Voor geloovigen mtgegeven doorP. Hnet. (Uit het Engelsen.) Amst., H. Höveker. 24°. (35i blz.) ƒ010' 25 ex. J *

VernÉ (Jules),' De Noordpool-expeditie van kapitein Hatteras. le en 2e afl. Leiden, de Breuk & Smits. Gr. 8°. (blz. 1-128). In geïllustr. omslag. Per afl. ƒ0,05. Compleet in 9 afl. _

Volksletterkunde uitgegeven door »De vriend van armen en rijken N°. 248. God onze vader. Amsterdam, E. S. Witkamp.

12°. (32 blz.) ,. a . /°'10. N». 249. Schets der geschiedenis van Spanje

onder de Bourbons. Als boven. tIt'\°,' , N°. 250. Schetsen uit Ned. Indie, III Ate

b0Ven N°. 251. Heldinnen der liefde. Als boven, ƒ0,10.

, N°. 252. Schetsen en verhalen XXI. Als boven.

N°. 253. Staathuishoudk. onderwerpen. V. Als

boven. (32 blz.) T/°'10'

Vonüel's Lucifer. Met aanteekeningeu door G. Velderman. Uitgegeven hoofdzakelijk voor burgerscholen, hulponderwijzers en hulponderwijzeressen.'Deventer, A. J. van den Sigtenhorst. KI. 8°. (4 en 91 blz.) ƒ0,40.

Voogt (W. J. de), Bijdragen tot de numismatiek van Gelderland. 2e stuk Berg ('s Heerenberg)— Batenburg—Baar. Arnhem, Is. An. Ntjhoff & Zoon. 4°. (2 en 37 blz. met 3 gelith. pltn.) ƒ1,50.

Vriendenkring (De) te Vlasdorp, door W. D(egenhardt). Gesprekken over de Ned. volksschool. N°. 1 en 2. (Uitg. der Maats, tot Nut van 't Algem. N°. 49 en 50. Volksonderwijs I en II). (Amsterdam, H. W. Mooy). Gr. 8°. Per n°. (a 16 blz.) ƒ0,15.

Weeveringii (J. J.), Algemeene geschiedenis der Staatsfinanciën. Naar de voornaamste schrijvers, enz. bewerkt. I. De financiën en financiëele geschiedenis van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika (door von Hoek). 4e adev. Amsterdam, C. van Helden. Roy. 8°. (2e deel blz. 81—160.) n<—•

Wijnmalen (Dr. T. C. L.), Hugo de Groot als verdediger des Christendoms beschouwd. Eene litterarisch-apologetische proeve. Utrecht, W. F. Dannenfelser. 8°. (12 en 344 blz.) ƒ3,60.

AVijnne (Dr J. A.), Overzigt der algemeene geschiedenis. 6e, herziene druk. Groningen, J. B. Wolters. 8°. (4 en 248 blz.) ƒ1,60.

Zalsmans prenten, door J. P. Schaberg. N°. 1-8, met het opschrift: Onderzoekt de Schriften, a. O. Testament 1—4; b. N. Testament 1—4. Kampen, G. Ph. Zalsman. (Iedere prent 1 bl. Schrijff. in plano: houtgr. met onderschr.) Per riem ƒ5,—.

Voornaamste uitgaven in Duitschland.

Bibliothek der iiltesten dentschen Litteratur-Denkmaler. Ier Bd.

Gr. 8°. Paderborn, Schöningh. Thlr. IJ. Goethe's Siimmtliche Werke. Vollstündige neu durchgesehene Ausg.

in 3 Bdn. (od. 15 Lfgn.) le Lfg. Lex.-8°. (S. 1—192). Stuttgart,

Cotta. 7 Gr.

Krieger, Dr. Ed., Die Menstruation. Eine gynükolog. Studie. Gr. 8 .

(VIII u. 196 S.) Berlin, A. Hirschwald. Thlr. \\. Leopardi, Giac, Dichtungen. Deutsch v. Gust. Brandes. Mit e.

Einleitg. üb. das Leben u. Wirken d. Dichters. 8°. (X u. 317 S.)

Hannover, Rümpler. Thlr. 1. Meyer, Dr. Adf. Bernh., Das Hemmungsnervensystem d. Herzens.

Kritisches n. Experimentelles. Eine vergleichend physiolog. Studie.

Gr. 8°. (VIII u. 95 S.) Berlin, A. Hirschwald. Thlr. |. Opitz, Tmdb., Alexander Petöfl. 8°. (IX u. 372 S.) Bern, Haller.

Thlr. Ij.

Oettinger, Ed. Maria, Die Weltgeschichte in e. Brief-Couvert. Historisch-geograph. Handwórterboch , enth. die hervorragendsten Ereignisse u. Thatsacheu der Weltgeschichte geordoet nach der Reihenfolge der Stëdte. 16°. (77 S.) Leipzig, Denicke. In Couvert. Thlr. \.

Paradoxon, Das, der Venus Urania. Geschrieben f. Aerzte, Juristen, Geistliche u. Erzieher, dann f. Freunde der Anthropologie u. Psychologie. Gr. 8°. (34 S.) Würzburg, Stuber. 9 Gr.

Pingler, Dr. G., Der einfache u. diphtheritische Croup u. seine erfolgreiche Behandlung m. Wasser u. durch die Tracheotomie, dargestellt nac'd eigenen zahlreichen Erfahrgn. Gr. 8°. (XI n. 239 S.) Frankfort a. M., Keiler. Thlr. IJ..

Raabe, Andr., Erforschung d. nrspriinglichsten elementarsten tiefsten Verstiindnisses der alten Sprachen. Grundlegung. Gr. 8°. (X n. 270 S.) Berlin, academ. Buchh. In Coram. Thlr. 2.

Rathgeber, Dr. Geo., Ueb. den Nordpol der Erde. Aus den Propylaeen der Reformation der Wissenschaft d. Hellenischen. 4°. (184 S.) Gotha, Windaus. Thlr. 2.

Sluiten