Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

SCHOOLUITGAVEN j worden met succes geannonceerd achter de NIEUWE BIJDRAGEN VOOR ONDERWIJS EN OPVOEDING, ad 7} cts. per regel. Bij herhaling wordt berekend 3/2} maal en bij 6/5 maal plaatsing bovendien 10% rabat verleend. Vóór den 20steu van elke maand worden de advertentiën tegemoet gezien door de Uitgevers De Gebroeders van Cleef, te 's Gravenhage. [674]

]n antwoord op de vele aanvragen om getallen in commissie van:

DE ZONDVLOED. Een Gedicht van Alfred de Vignt, doorJ. J. L. ten Kate,

berichten wij dat dit alleen voor rekening wordt afgeleverd. _

De prijs zal zijn 50 cents part. en 40 cents netto. Bij voornitbestelling met 10% en de premies 4/3} , 7/6, 15/12, 20/16, eDZ. — vervallende bij de uitgaaf, die weldra plaats vindt.

Amsterdam, 1 April 1869. Gebroeders Kraay. [675]

1 ° Mei verschijnt als naar gewoonte:

J .DE ZOMERDIENSTEN DER SPOORWEGEN VAN 1 MET 1869. Extra N°. van van den Heuvell & van Santen's REISGIDS VOOR NEDERLAND. Uitgegeven met voorkennis der maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen. Prijs 5 cents, netto 4 cents. Premiën 14/12, 30/25, 60/48, 130/100. Tevens verschijnt eene uitgave met Spoorwegkaart van Neland, a 10 cts., netto 8 cts., met dezelfde premiën.

Op veler verlangen openen wij weder een gelegendheid voor Z o merabonnementen op de Reisgids, tegen volgende voorwaarden: Zomerabonnement Reisgids van Mei—September 1869 (dus 5 Nos.) uitgave zonder kaarten (wit omslag) 45 cents, netto 36 cents; uitgave met kaarten 85 cents, netto 72 cents. Premiën zijn 5/4» , 8/7, 14/12 en 30/25.

De Administratie der Reisgids voor Nederland. Leiden, 6 April 1869. van Santen. [676]

Bij ons ziet het licht: BIJVOEGSEL TOT DE REGLEMENTEN EN BESLUITEN VOOR DE NED. HERVORMDE KERK , door G. Bruna. Prijs ƒ0,25..

Wij verzoeken Heeren Confraters om dit Bijvoegsel ten > ervolge te zenden aan de koopers van den laatsten druk van de Reglementen, daar het al de veranderingen bevat sedert de uitgaaf van den 4en druk in de bestaande reglementen gemaakt, benevens de nieuwe reglementen die in 1869 in werking treden.

Het wordt door ons alleen op aanvraag, hetzij in commissie of voor rekening, gezonden.

Zwolle, 6 April 1869. Van Hoogstraten & Gorteb. [677]

Dezer dagen verzonden wij : Bölte, DE WELFENBRUID. Vertaald door Z. C. C. van Lennep. Prijs ƒ1,75, netto /1.40.

Vóór 15 April als geplaatst opgegeven met 10% extra en premiën 4/3' — 7/6 enz.

1 enting, HANDBOEK VOOR DE GESCHIEDENIS DES VADERLANDS. Deel II, afl. 1. Prijs ƒ0,80, netto ƒ0,64. Zutphen, 3 April 1869. W. J. Thieme & Cie. [678]

!\oor mij is in commissie verzonden : ^EMANCIPATIE-WOEDE, OF WIE ZAL HEERSCHEN: DE MAN OF DE VROUW? Oorspronkelijk blijspel in 5 bedrijven en S tafereelen , door David J. A. Samot. 170 bladz. 8°. Netto prijs ƒ1,— , pari ƒ 1,25.

De schrijver van het zoo gunstig gerecenseerde drama : RADICALEN , heeft eene der belangrijkste tijdvragen tot stof voor zijn geestig blijspel gekozen. Het zal daarom ongetwijfeld veel koopers vinden. Daar er dus veel mede te doen valt, verleen ik voor exemplaren, die mij voor rekening worden opgegeven vóór 1 Jnli a. s.: 35°/0 en vóór 1 October a s.: 30%. Voor na 1 October geplaatste exemplaren blijft het rabat 20%.

de Wed. Samot , Uitgeefster.

Rotterdam. [679]

HEEREN BOEKDRUKKERS.

OUDKERK. Pool & C°. te Arasterdam leveren in weinige uren fr is ch gewreven alle soorten van Zwarte en Gekleurde DRUKINKTEN , bij groote en kleinere hoeveelheden, naarmate men oogenblikkelijk noodig heeft, telkens versch gewreven , zoodat men ze niet in voorraad behoeft te hebben , waardoor de gekleurde soorten allen nitdroogen en minder bruikbaar worden. [680]

Gemengde Berichten.

Geachte Heer Redacteur! Onlangs werd onder de gemengde berigten in het Nieuwsblad voor den Boekhandel als eene zeldzaamheid vermeld, dat op eene drukkerij te Goes feest was gevierd, ter gelegenheid, dat aldaar I werkman 40 jaren en 2 andere ieder 25 jaren in dezelfde dienst waren geweest.

Als een vriend van bestendigheid, en hooge achting koesterende voor den werkman, die, door eenen langen tijd in dezelfde zaak werk¬

zaam te wezen, ook in zijn eigen welbegrepen belang , toont belang te stellen in de zaak zelve, lees ik dergelijke mededeelingen, die gelukkig toch nog niet tot de buitengewone uitzonderingen behooren, altijd met ingenomenheid; en in de overtuiging, dat vele menschen van mijn gevoelen zullen zijn, meen ik u te mogen verzoeken , in dat opzigt den" toestand der bijbel- en boekbinderij van J. Brandt & Zoon te Amsterdam eens aan de mannen van het vak te willen mededeelen, en wel ter gelegenheid, dat dezer dagen aldaar voor de tweede maal een der werklieden mogt gedachtenis vieren van 50jarige dienst.

In het jaar 1834 werd die binderij overgebragt naar het huis, waarin die thans aanwezig is; het personeel bedroeg toen 13 man, en daarvan zijn nn nog 5 aldaar werkzaam, met name:

W. Jansen met ruim 57 dienstjaren.

J. J. Franssen » r, 50

A. Wissinhh " " 44 »

H. Meekhoff " » 43 »

F. van der Hu den » » 36 » Voorts zijn er thans bovendien nog: 2 met 30 a 35 dienstjaren.

7 , 25 „ 30 3 ,, 20 » 25

8 15 - 20 6 10 u 15

Men heeft wel eens menschen, die den vroegeren tijd boven den onzen gewoon zijn te roemen, hooren beweren, dat het tegenwoordige geslacht niet meer zoo lang op dezelfde plaats en in dezelfde zaak kon werkzaam wezen; maar na het bovenvermelde meen ik als tegenspraak te mogen wijzen op minstens de helft der genoemden, die, op vrij jeugdigen leeftijd nog, daardoor onmogelijk een grooter getal dienstjaren konden hebben, doch, met het oog op hunne voorgangers zich ongetwijfeld zullen aangespoord gevoelen, om hun voetspoor te volgen. En heeft zulks op hen den gewenschten invloed, dan mag dit ook wel verwacht worden van de andere helft hunner kameraden, van welke bij deze gelegenheid niet kon worden gesproken, maar van wie ik het later hoop te kunnen doen.

Met de plaatsing dezer mededeeling zult ge grootelijks verpligten

enz. enz. enz.

Met genoegen vermelden wij het berigt, dat de Eerste Kamer der Staten-Generaal heden middag het wetsontwerp tot afschaffing van het zegelregt op gedrnkte stukken en advertentiën, heeft aangenomen met 24 tegen 12 stemmen.

Gelijk men weet, wordt door de zorg der Vereeniging voor de statistiek eene Algemeene Statistiek van Nederland op uitgebreide schaal, in den trant van het Belgische Exposé de la Situation du royaume bewerkt. Naar wij vernemen, heeft de regeering met de meeste welwillendheid hare ondersteuning aan dezen uitgebreiden wetenschappelijken arbeid toegezegd, en is het eerste gedeelte van dit werk (handelende over de gesteldheid des lands en het grondgebied van den staat) thans zoo verre gevorderd, dat het ter perse gelegd kan worden. Ook het tweede gedeelte (de bevolking) is nagenoeg gereed en zal nog in den loop van dit jaar kunnen worden uitgegeven.

De uitgave is opgedragen aan den heer A. W. Sijthoff , te Leiden.

Op de punten van beschrijving tot de Vergadering van de Duitsche Börsenverein, ter gelegenheid van de a. s. mis te Leipzig, is o. a. een voorstel geplaatst, om de laatste 33 aandeelen ten laste van het Beursgebouw maar in eens af te lossen, waardoor dan dat gebouw het onbelast eigendom van de Verein zal zijn. Een hoogst leerzaam overzicht van de geschiedenis der oprichting van genoemde Beurs is tot aandrang van dat voorstel in N°. 71 vau het Börsenblait te vinden. Wij lezen daarin dat tot den bouw is benoodigd geweest eene som van circa 35,000 Thlr, welke som gevonden werd door het plaatsen van 350 aandeelen van 100 Thlr., rentende 3} %. Alleen te Leipzig werden door den boekhandel 117 aandeelen genomen, terwijl de overigen in zeer korten tijd gevraagd werden door vakgenooten buitenaf. Vau 1834—36 bouwde men de tegenwoordige benrs en sedert was men in staat jaar aan jaar de aandeelen in te koopen, het gebouw te verbeteren en te onderhouden. Dit geschiedde vooreerst door eene jaarlijksche bijdrage van 750 Thlr. van wege de Saksische regeering, eene van 400 Thlr. van de Börsenverein, etne van 150 Thlr. van de Verein der Bnchhandler te Leipzig en voorts door een deel der inkomsten van het Börsenblatt en door het verhuren der beurslocalen aan partikuliere vereenigingen. _

Dat beide laatste posten niet onaanzienlijk mogen genoemd worden, kan blijken uit de statistiek daarvan in 't Börsenblatt gegeven. Immers toen in 1834 tegelijk met den bouw der beurs het blad van dien naam werd opgericht, bepaalde men dat één derde van de netto winst die dit blad afwierp, ten bate van de amortisatiekas van het beursgebouw zou komen. Daar evenwel reeds van den aanvang af de winsten van dat blad verre de verwachting overtroffen (in 1835 had men reeds een batig saldo van 1065 Thlr. , terwijl die thans gemiddeld 5 n, 6000 Thlr. 'sjaars bedragen) besloot men in 1845, toen het bestuur der Börsenverein zelf een redacteur had aangesteld , waardoor de netto winsten dat jaar al dadelijk tot 2400 Thlr. stegen, om tot amortisatie van het beursgebouw niet meer dan 400 Thlr. per jaar vast te stellen en de rest in de kas der beursvereeniging te storten.

Dat het verhnten van de beurslocalen mede niet onaardige baten afwierp, blijkt hieruit, dat de verhnnrgelden in 1836 102 Thlr. beliepen, en met veel variatie soms tot 700 a 900 Thlr.'sjaars stegen.

GEDRUKT BIJ c. BLOMMENOAAL.

Sluiten